Translate

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI - JUNIJ, MAJ, APRIL, MAREC, FEBRUAR, JANUAR 2012

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI


http://www.holylove.org/messages_by_year.php

JUNIJ  2012SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

29. junij 2012

Praznik svetega Petra in Pavla

Sveti Peter pravi: »Slavljen bodi Jezus!«

Te dni se častni naslovi, ugled, oblast in moč uporabljajo za nasprotovanje Resnici. Nisem tu zato, da pomirim tiste na oblasti, temveč da podprem Resnico. Imam svobodo govora zato, ker prihajam iz Nebes. Na ta način lahko vodim pripadnike tega Poslanstva okoli ovir k njihovi lastni rešitvi in  odrešenju.

Resnica bi morala prevzeti srca vseh državnih voditeljev, da bi tako bile pravice ohranjene in bi se obnovila in ponovno vzpostavila resnična demokracija. Če bi državljani tega, nekoč velikega naroda, videli zla dela v ozadju dogajanja v Washingtonu, ne bi bilo volitev v novembru, temveč revolucija in vstaja dobrega proti zlu.

To ni prava ura v zgodovini, da bi se bali zagovarjati Resnico. To je trenutek, ko Resnica mora vzdržati in biti vidna kot edina rešitev.
_____________________

Holy Love

June 29, 2012
Feast of St. Peter and St. Paul

St. Peter says: "Praise be to Jesus."

"These days, title and authority are being used to oppose Truth. I am not here to appease those in power, but to support the Truth. I have freedom of speech because I come from Heaven. It is in this way I can lead the followers of this Mission around obstacles to their own salvation."

"The Truth needs to take over the hearts of all government leaders so that rights are preserved and true democracy is restored. If the citizens of this once great nation saw the evil at work in the background in Washington, there would be no election in November but a revolution of good against evil."

"This is not the hour in history to fear speaking up for the Truth. It is the moment when Truth must stand out as the only solution."

-------------------------

29. junij 2012

Petkova služba – Za vse po krivem obdolžene znotraj družbe, v vladah in znotraj Cerkvenih krogov – da bi se vse klevete razkrile v resnici

Jezus je tu s Svojim izpostavljenim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, ponovno vas vabim, bodite združeni v Sveti Ljubezni. Samo kadar ste združeni eden z drugim, lahko vaša celotna dežela živi v Sveti Ljubezni in je lahko vodena od Svete Ljubezni.
Vse se začne v vašem srcu.«

Nocoj razprostiram nad vami Svoj Blagoslov Božje Ljubezni.«
______________________

June 29, 2012

Friday Service - For all those falsely accused within society, governments and within Church circles; that all calumnies are exposed by Truth

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, once again I invite you to be united in Holy Love. It is only when you are united with one another that your whole country can live in Holy Love and be governed by Holy Love. It all begins with your heart."

"Tonight I'm imparting to you My Blessing of Divine Love."

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

28. junij 2012

(To sporočilo je bilo dano nekaj minut pred odločitvijo Vrhovnega Sodišča o napovedanem Varstvu Obame)

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Danes vam povem, da bo vaša država samo toliko močna, kolikor bo svobodna. In samo toliko bo svobodna, kolikor bo združena z Božjo Voljo Boga. Samo v združitvi z Božjo Voljo Boga, so lahko od Boga dane pravice zaščitene in ohranjene.

Gospod je dal človeštvu dediščino preprostega bivanja, ki v celoti temelji na Sveti Ljubezni; toda človek je zapletel vsak vidik življenja s svojimi poskusi in prizadevanji, da bi bil izumetničen in nenaraven, sam zase ter ločen od Božje Volje. Moderne oblike tehnologije so postale končne – ne v pomenu, da bi zadovoljile Boga skozi Sveto Ljubezen; temveč je tehnologija postala sama svoj bog, ne pa instrument oziroma orodje Boga. Na ta način, je jasno, da je cilj osebne svetosti postal nepomemben in oslabljen, postavljen v senco. Ne išče se odrešenja. Osebne svoboščine in pravice polzijo neopaženo proč.

Ponovno sem vas prišel nagovoriti, da opazite, kam vas vodstvo pelje. Odpovedovanje pravicam in njihovo prenehanje ne vodi k svobodi. Bodite budni in pozorni na osebne cilje, posle in namene, zavedajte se osebnih programov, ki stojijo za uho prijetnim besedam. Molite za modrost.«
________________________

Holy Love

June 28, 2012
Public

(This Message was given minutes before Supreme Court's decision on Obama Care was announced.)

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"Today I tell you, your country will only be as strong as it is free. It will only be as free as it is in union with God's Divine Will. It can only be in union with God's Divine Will when God-given rights are protected and upheld."

"The Lord gave mankind the inheritance of a simplistic existence, all based upon Holy Love; but man has complicated every aspect of life with his attempts to be sophisticated apart from the Will of God. Modern forms of technology have become the end - not the means of pleasing God through Holy Love; that is to say, technology has become its own god, and not an instrument of God. In this way, it is clear that the goal of personal holiness has been obscured. Salvation is not sought after. Personal freedoms are slipping away unnoticed."

"Once again, I come to persuade you to notice where leadership is taking you. Giving up freedoms does not lead to freedom. Be aware of personal agendas behind ear-pleasing words. Pray for wisdom."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

27. junij 2012

Sveti Tomaž Akvinski pravi:
»Hvaljen bodi Jezus!«

»Nikoli se ne bojte razglašati Resnico. Resnica prinaša luč temi – popravlja srca – preusmerja stopinje, da se sledi pot pravičnosti. Satan je tisti, ki vzpodbuja prikrivanje, kajti on je princ laži. Rad napolnjuje srca z občutkom samopomembnosti. Ta zlobnež zakrinka Resnico tako, da služi njegovim lastnim nameram in ciljem. To je njegovo delo, da izgleda zlo kot dobro in dobro naj bi bilo zlo.

Iz tega razloga bi morala Resnica, ki je vedno nespremenljiva, biti vedno branjena in vedno iskana.«
______________________

Holy Love

June 27, 2012
Public

St. Thomas Aquinas says: "Praise be to Jesus."

"Never be afraid to proclaim the Truth. The Truth brings light to darkness - corrects hearts - redirects footsteps to follow the path of righteousness. It is Satan who encourages hiddenness, for he is the prince of lies. He likes to empower souls with a sense of self-importance. The evil one masks Truth so that it appears to be something of his own design. It is his job to make evil look good, and good to be evil."

"This is why the Truth, which is unchanging, must be championed and always sought after."

-------------------------

27. junij 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

Prišel sem vas spomnit, da je ena od definicij svobode, pravica izbirati in se odločati v skladu s svojo vestjo. Iz tega razloga sem prišel sem, da  formuliram (dam vzorec) in oblikujem vest v Sveti Ljubezni. Vaša svoboda vam je edinole lahko odvzeta tedaj, ko jim jo prostovoljno predate. To se hitro lahko zgodi, če polagate svoje upe in zaupanje v politike, ki želijo popolno oblast nad vami.

Ne bodite torej neobveščeni glasovalci. Poglejte in raziščite preteklost vsakega kandidata. So v preteklosti podpirali, zgovarjali Ustavo ali so jo poteptali pod nogami? So govorili o edinosti, toda podpirali in pospeševali  neenotnost s hujskanjem ene skupine proti drugi? So imeli najboljše namene za vse ljudi v svojih srcih ali pa le za njihove lastne politične cilje? So bili uspešni v pomoči svojim volilcem ali so uporabjali zakone, da oslabijo narod, za katerega trdijo, da mu služijo? So delali pošteno, odprto in iskreno ter v Resnici ali pa so bila njihova dejanja skrita pod krinko teme in so puščali vsakogar v negotovosti?

Kajti Sveta Ljubezen je izpolnitev Resnice – okvir vseh Zapovedi – ta Sporočila danes imajo namen, da preoblikujejo vest sveta in da postavijo Boga kot Gospodarja nad vsemi srci in vsemi narodi. Zato z nujno prošnjo želim širjenje tega Poslanstva – teh Sporočil, in posvetitev vsakega srca, vključno z srcem sveta, Najinima Združenima Srcema.«

Naredite to poznano vsem!«
_________________________

June 27, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"I have come to remind you that one definition of freedom is the right to choose according to your conscience. This is why I come here to form and shape consciences in Holy Love. Your freedoms can only be taken away when you willingly surrender them. This can easily happen when you place your hopes and trust behind a politician who desires total authority over you."

"Therefore, do not be an uninformed voter. Look into the history of each candidate. Do they historically support the Constitution or do they trample it underfoot? Do they speak of unity but promote disunity by pitting one group against another? Do they have the best interests of all people in their hearts or just their own for political gain? Have they succeeded in helping their constituents or have they used laws to weaken the nation they claim to assist? Do they work openly and in Truth or are their actions hidden under the cloak of darkness, leaving everyone guessing?"

"Because Holy Love is the fulfillment of Truth - the embodiment of all the Commandments - these Messages today are meant to reshape the conscience of the world and place God in Dominion over all hearts and every nation. It is with urgency I seek the propagation of this Mission - these Messages and the consecration of every heart, including the heart of the world, to Our United Hearts."

"Make it known."

-------------------------

27. junij 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Ne bom se prikazala na Praznik Mojih Žalosti kot sem se do sedaj.«

Ob 3. uri popoldan na Praznik Svetega Rožnega Venca (7. oktober) bom prišla z  javnim Sporočilom. Prišla bom k Polju Združenih Src. Poleg tega bodo tisti, ki bodo od polnoči do jutranje zarje na Praznik Svetega Rožnega Venca v Polju Združenih Src molili, bodo prejeli Popoln Blagoslov Združenih Src, toda v tem času ne bo prikazovanja.

Tisti, ki bodo kot običajno prišli 15. septembra, bodo nagrajeni.«
________________________

June 27, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"I will not appear on the Feast of My Sorrows as I have been."

"At 3:00 p.m. on the Feast of the Holy Rosary [October 7th], I will come with a Public Message. I will come to the Field of the United Hearts. Besides this, those who pray at midnight dawning on the Feast of the Holy Rosary in the Field of the United Hearts, will receive the Complete Blessing of the United Hearts, but there will be no apparition at that time."

"Those who come as usual on September 15th will be rewarded."


SPOROČILASVETE LJUBEZNI

26. junij 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

Vedno, vedno prihaja Moja Zmaga v srca in tako tudi v svet tedaj, ko so  odločitve utemeljene na Sveti Ljubezni. Na ta način se Volja Mojega Očeta ohranja živa v svetu.

Torej, vidite kje so satanove laži in napadi najbolj zagotovi - v slabljenju Svete Ljubezni v srcih in v sedanjem trenutku. Zatem sovražnk vašega odrešenja vodi v razdor, v pohlep in neurejeno, napačno razmišljanje. In v takšnem  izkrivljenem stanju, so duše pregovorjene, da predajo od Boga dane pravice in osebne svoboščine. Nikoli prej ni bila svoboda vesti tako pod udarom in napadi – brez prekrška ali ogorčenja.

Ne sodelujte s satanovimi posli in načrti s prilagodljivostjo in popustljivostjo. Stojte trdno v pravičnosti, ki je vedno Sveta Ljubezen. Govorite pogumno in srčno za Resnico. Dopustite, da Luč Resnice sije in sveti skozi vas in vse okoli vas, razkrivajoč zlo v njegovi pravi luči. Ne dovolite, da sovražnik ostane skrit pod pokrivalom teme, kar ima najraje.

Resnica je vaše orožje. Resnica je Sveta Ljubezen.«
___________________

Holy Love

June 26, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"Always, always, My Victory comes into hearts, and so, too, the world when decisions are made based upon Holy Love. It is in this way that My Father's Will comes alive in the world."

"So you see where Satan's attacks most certainly lie; it is in weakening Holy Love in hearts in the present moment. Then the enemy of your salvation ushers in disunity, greed and distorted thinking. It is in this compromised state that souls are persuaded to surrender God-given rights and individual freedoms. Never before has freedom of conscience been so under attack - without outrage."

"Do not cooperate with Satan's agenda with meekness and docility. Stand firm in righteousness which is always Holy Love. Speak boldly for the Truth. Let the Light of Truth shine through you and all around, revealing evil for what it is. Do not allow the enemy to remain hidden under the cloak of darkness he prefers."

"Truth is your weapon. Truth is Holy Love."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

25. junij 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Dragi otroci, morate biti previdni pri vsakem zakonu – ali pri tistih politikih, ki podpirajo takšne zakone – ki jemljejo človeške, od Boga dane pravice. Ne predajte tega, kar Bog želi, da imate. Razumite, da je svoboda vesti takšna od Boga dana pravica.

Vlade se ne smejo vsiljevati in vriniti nad nikogaršnjo svobodo vere. Učite se iz človeške zgodovine, ko so bile takšne svoboščine in pravice odvzete  Mojim otrokom od nacistov in komunistov. Ne dovolite vašim srcem, da bi bila izkrivljena v tej resni in pomembni zadevi, kajti v tem primeru, bi bilo izkrivljeno, pokvarjeno in ogroženo srce vašega naroda in zatem tudi srce sveta.

V Sveti Ljubezni bodite trdni, močni in neomajni podporniki verske svobode. Zapomnite si, da izguba ene pravice in svoboščine vodi k izgubi še drugih. Zatem, kar je nekoč bila demokracija, postane diktatura.
________________________

Holy Love

June 25, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"Dear children, you must be careful of any law or those politicians who support such laws which take away human, God-given rights. Do not surrender what God desires you to have. Understand that freedom of conscience is such a God-given right."

"Governments must not intrude upon freedom of religion. Learn from human history where such freedoms were stripped from My children by the Nazis and the Communists. Do not allow your hearts to be compromised in this grave matter; for then, the heart of your nation will be compromised, and then, the heart of the world."

"In Holy Love, be staunch supporters of religious freedom. Remember, the loss of one freedom leads to the loss of still more. Then, what was once a democracy becomes a dictatorship."

-------------------------
25. junij 2012

Ponedeljkova služba: Mir v vseh srcih skozi Sveto Ljubezen

Jezus je tu s Svojim izpostavljenim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»V času teh prihajajočih dni, molite, bi bila srca vaših vladnih voditeljev potopljena v RESNICO, kajti samo tisti, ki živijo v RESNICI, lahko živijo tudi v Sveti Ljubezni; kajti Sveta Ljubezen in Resnica sta eno. Želim, da bi vsaka vlada temeljila na Sveti Ljubezni.

Nocoj nad vami razširjam Svoj Blagoslov Božje Ljubezni.«
___________________

June 25, 2012
Monday Service - Peace in All Hearts through Holy Love

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"During these coming days, pray that your government leaders' hearts are bathed in TRUTH, for it is only those who live in TRUTH that can also live in Holy Love; for Holy Love and Truth are one. I desire every government be founded on Holy Love."

"Tonight I'm imparting to you My Blessing of Divine Love."
_____________________
_
OPOMNIK:

Devetdnevnica za Združene Države Amerika, ki jo je dal Sveti Mihael se začne jutri,
26. junija in se konča 4. julija.
_____________________

Holy Love

This is a reminder that the Novena for the United States of America given by St. Michael begins tomorrow June 26th and ends July 4th.


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

24. junij 2012

»Resnično vam povem, če želite vedno živeti v Resnici, ne morete dovoliti, da bi bila Resnica premagana in zadušena iz kakršnegakoli razloga. Celo če kdo na oblasti, ki ima moč in oblast, poskuša skozi svoje napake, ustaviti Resnico, - ki jo razglašate - in vas poskuša utišati, imate moralno dolžnost, da vztrajate in vzdržite pri zavzemanju za Luč Resnice.

Diktature so rojene na ramenih laži. Neurejena, napačna in izkrivljena moč raste in se razširja, kadar je Resnica utišana. Ne bojte se za to, kako bo nošenje Luči Resnice sprejeto. To ni vaša odgovornost. Vaša odgovornost in naloga je pokazati na Luč Resnice, navkljub posledicam.
_______________________

Holy Love

June 24, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"I tell you solemnly, when you desire to always live in the Truth, you cannot allow the Truth to be subdued for any reason. Even if someone in authority, through error, tries to stop the Truth - that you proclaim - to be silenced, you have the moral duty to persevere in standing up for the Light of Truth."

"Dictatorships are born on the shoulders of lies. Disordered power rises up when the Truth is silenced. Do not fear how bearing the Light of Truth will be received. That is not your responsibility. Your responsibility is to show forth the Light of Truth despite ramifications."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

22. junij 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Kadar je bilo človeštvo ločeno od Popolne Božje Volje Mojega Očeta, ki je vedno Eno z Sveto Ljubeznijo, je Bog dovolil vojne, lakoto, pomanjkanje, bolezni in naravne nesreče. Vendar, lekcija ni bila naučena. In ko Nebesa ponovno posredujejo in posežejo vmes s to Nalogo/Poslanstvom,  kličoč duše v Resnico Svete Ljubezni, so Sporočila in nedoumljive milosti prezrte, neupoštevane in celo predmet posmeha.

Nič drugače ni bilo v Mojih dneh. Povišal in dvignil sem ljudi iz smrti, toda tedanje oblasti in oblastniki, so se počutili ogroženi celo s tem čudežem.

Če se ne premikate naprej k Resnici, tedaj stopate nazaj v senco teme. Ne morete oboje. Izkrivljanje in sramotenje Resnice ni življenje v Sveti Ljubezni. Ne biti vztrajni in nenehno v Sveti Ljubezni, pomeni ne ubogati in ne pokravati se Zapovedim.

Tekom tega odločilnega in kritičnega časa, ko je človeštvo sposobno uničiti samo sebe in planet, na katerem živi, je nujno potrebno in življenjsko pomembno, da to življenja-dajajoče Sporočilo Svete Ljubezni použije srce sveta.

Sveta Ljubezen je resnični balzam in zdravilo, ki lahko pogasi ogenj ponosa, neodpuščanja in maščevalnosti. To je zadnje upanje, ki ga Nebesa ponujajo svetu, zasplepljenemu s sebično, izkrivljeno ljubeznijo.
____________________________

Holy Love

June 22, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"When mankind separated himself from My Father's Perfect Divine Will, which is always One with Holy Love, God permitted wars, famine, disease and natural disasters. Yet, a lesson was not learned. And when Heaven once again intervenes with this Mission calling souls into the Truth of Holy Love, the Messages and profound graces are discounted, and even scoffed at."

"It was no different in My day. I raised people from the dead, but the powers that be, felt threatened by even this miracle."

"If you are not moving forward in the Truth, then you are stepping backwards into the shadows of darkness. You cannot do both. Compromise of the Truth is not living in Holy Love. Not abiding in Holy Love is not obeying the Commandments."

"During these crucial times when mankind has the capability of destroying himself and the planet on which he lives, it is vital that this life-giving Message of Holy Love consume the heart of the world."

"Holy Love is the soothing balm that can quench the fire of pride, unforgiveness and vengeance. It is the last hope Heaven offers to a world blindsided by self-love."

-------------------------

22. junij 2012

(Po obhajilu)

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

Ponovno sem prišel k vam pod tančico tega Zakramenta (Evharistije -  Obhajila), da poudarim, da je ovira, ki je najbolj pogosta in ob katero se  najpogosteje spotakne na stopnicah svetosti, je samopravičnost, to je farizejstvo, hinavstvo, smatranje samega sebe za pravičnega. Na ta način satan napada tiste, ki si prizadevajo za svetost. Dobro je popraviti napako, ko jo vidite; toda obsodbe vredno je gledati in iskati napake v drugih.«
___________________________

June 22, 2012
Public

(After Communion)

"I am your Jesus, born Incarnate."

"I have come to you once again under the veil of this Sacrament [of the Eucharist] to point out that the obstacle most often tripped over on the stairway of holiness is self-righteousness. This is how Satan attacks those who pursue holiness. It is good to correct error when you see it; but, it is judgmental to look and search out error in others."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

21. junij 2012

»Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

Moja hči, spoznajte, da je vse, kar ljudje poskušajo prikriti in skriti pred drugimi, je skoraj zagotovo nekaj, kar je samo-škodljivo. Prikrivanje in prikriti posli so satanovo ročno delo. Bog je odprt in zaupljiv. Svoje Zapovedi vam je dal iz Ljubezni. Ni zvijače v  Njegovem Srcu. Ne išče, da te uniči ali zasači ali ti spotakne nogo ob kakšni tehnični posebnosti. V Božjem Srcu ni zmede in zmešnjave.

Dvojno, hinavsko govorjenje in prelomljene obljube niso nikoli od Boga. Bog drži Svoje Obljube. Zaupajte v Vsemogočnega in živite v skladu z Njegovo Potjo.
________________________
_
Holy Love

June 21, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"My daughter, realize that anything that people try to hide from others is most definitely something that is self-damaging. Hidden agendas are Satan's handiwork. God is open and trustworthy. His Commandments to you come with Love. There is no trickery in His Heart. He does not look to trip you up on some technicality. The Heart of God holds no confusion."

"Double talk and broken promises are never of God. God keeps His Promises. Trust in the Almighty, and live according to His Ways."

-------------------------

21. junij 2012

(Po obhajilu)

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Dandanes je vse preveč narejenega iz častnih naslovov in premalo narejenega iz iskanja in ohranjanja Resnice. Potrebno je ponovno spoznanje, da ego, ki stremi po častnih naslovih, po ugledu in oblasti, vodi h korupciji, podkupovanju in  pokvarjenosti. Namesto tega, pa so narejeni izredni in učinkoviti napori, mere in ukrepi, da se ugaja in ugodi egu.«
________________________

June 21, 2012
Public

(After Communion)

"I am your Jesus, born Incarnate."

"Today too much is made of title - not enough made of finding and upholding the Truth. There needs to be recognition that ego, stemming from title, leads to corruption. Instead, drastic measures are taken to accommodate ego."

-------------------------

21. junij 2012

Sveti Jožef pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Družine bi morale biti združene in zedinjene v sveti Ljubezni. To bi morala biti njihova glavna, prednostna skrb  – ne materialne dobrine. To ravno tako drži in je resnično tudi za celotne narode. To je vaša varnost – ne ekonomski ali statusni položaj med drugimi.«
___________________________

June 21, 2012
Public

St. Joseph says: "Praise be to Jesus."

"Families need to be united in Holy Love. This needs to be their main priority - not material goods. This is also true of whole nations. This is your security - not economics or status amongst others."

-------------------------

21. junij 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Prosim, sporočite naprej in naj bo znano, da Jezus želi zastopanje iz različnih skupin Otrok Združenih Src, da se srečajo na posesti za vikend 4. in 5. avgusta. To bo prvo takšno srečanje te laične organizacije.
___________________

June 21, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"Please make it known that Jesus desires representatives from the various groups of the Children of the United Hearts to meet on the property the weekend of August 4th and 5th. This will be the first such meeting of this lay organization."

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

20. junij 2012

Sveti Patrik pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

Sveti Patrik drži veliko sprehajalno palico in pravi:

»Vidite to sprehajalno palico? Lahko se uporabi kot orožje, da se z njo udarja in brani pred ljudmi ali pa kot podpora pri hoji. Precej podobno je z jezikom. Lahko se uporabi za rušenje in razdejanje ali pa za to, da se gradi. To, kar je v srcu, določa in usmerja uporabo tako sprehajalne palice kot jezika. Zato je tako pomembno, da so srca in življenja vodena s Sveto Ljubeznijo.

Vse, kar je dobrega, je lahko zvito in zavito ter uporabljeno za nek hudoben izhod (se lahko spremeni v zlo), če ni utemeljeno in vzpodbujeno v Sveti Ljubezni, toda kar je zlo, se lahko obrne v dobro skozi Sveto Ljubezen.
______________________________

Holy Love

June 20, 2012
Public

St. Patrick says: "Praise be to Jesus."

St. Patrick is holding a big walking stick [shillelagh]. He says: "You see this walking stick? It can be used as a weapon to strike out against people and as a support in walking. It is much the same with the tongue. It can be used to tear down or to support and build up. It is what is in the heart that determines and directs the use of the walking stick and the tongue. This is why it is important that hearts and lives be governed by Holy Love."

"Anything good can be convoluted and used towards an evil end if it lacks motivation in Holy Love. But, at the same time, what is evil can be turned to good through Holy Love."SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

18. junij 2012

Nedeljska Služba – Mir v vseh srcih skozi Sveto Ljubezen

Jezus je tu z izpostavljenim Svojim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, zaupajte Mi svoje največje težave in svoje najgloblje bolečine in bridkosti. Če zaupate Vame, tedaj sem sposoben delati čudeže; toda, kadar ste polni dvomov, nisem tako močan v vaših vsakodnevnih življenjih.

Verjemite da bo nekega dne vsa Resnica razkrita – še celo večja bo – verujoč Vanjo.
_____________________

Holy Love

June 18, 2012
Monday Service - Peace in All Hearts through Holy Love

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, entrust to Me your greatest problems and your deepest sorrows. If you trust in Me, then I am able to work miracles; but when you are full of doubts, I am not so powerful in your everyday life."

"Believe that someday, that all Truth will be exposed; and even greater still - believed in."

"Tonight I am blessing you with My Blessing of Divine Love."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

17. junij 2012

Praznik Združenih Src – ob 15. uri – Služba na Polju Združenih Src
(To sporočilo je bilo posredovano v več delih).

Jezus in Blažena Mati sta tu. Sedita na prestolih.
Jezus pravi: »Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«
Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

Jezus: »Danes povabim vse ljudi in vse narode, da spoznajo veliko milost Razodetja Dvorov Združenih Src.  Kajti vso večnost so ti Dvori realnost, resničnost – vedno so bili in vedno bodo. Če kdo verjame ali če kdo ne verjame, to ne more spremeniti te Resnice. Nekateri prihajajo sem (Svetišče Maranatha Spring) in milost je vse okoli njih; toda Sporočilo doseže samo njihova ušesa – ne njihovih src.

Srce Moje Matere, ki je Prvi Dvor, je odprto za vse, ki prihajajo sem. To je Dvor, ki očiščuje dušo in spreobrača srce. Nekateri tega ne bodo sprejeli – nekateri bodo celo zanikali resničnost izkušenj, ki jih ponujajo Nebesa. To so tisti, ki ne bodo nikoli uspeli doseči naslednji Dvor Mojega Srca. To je tako, kot da, četudi stojijo pred dobro založeno shrambo, zavračajo, da bi odprli vrata in sodelovali, bili deležni zadovoljstva. Znotraj »Shrambe mojega Srca« je vsaka milost, ki jo potrebujete, da bi bili popolni v svetosti.

Danes prihajam, da povabim vsakogar od vas pod dežnik (zaščito) Nebeške Oblasti skozi posvetitev Najinima Združenima Srcema. To je Volja Mojega Očeta za vas. Nasprotovanje ne bo nikoli spremenilo Očetova Božje Volje.

Podoba najinih Združenih Src je slikovna podoba Najbolj Svete Trojice združene z Marijinim Brezmadežnim Srcem. To je slikovna podoba Pete Marijanske dogme, ki še mora biti razglašena. To je zemljevid, kažipot k osebni svetosti skozi Dvore Najinih Združenih Src. Ta podoba upodablja,  orisuje vhod in pristop k Novemu Jeruzalemu skozi Srce Moje Matere in Sam Novi Jeruzalem v vseh sledečih Dvorih.

Moji dragi bratje in sestre, hvala ker molite nocoj tukaj. Ponovno  razprostiram nad vami Moje povabilo, da bi bili združeni z Najinima Združenima Srcema, kajti če boste tako delali, boste združeni z BožjoVoljo Mojega Očeta.
Danes razširjava nad vami popoln Blagoslov Najinih Združenih Src.
_______________________

Holy Love

June 17, 2012
Feast of the United Hearts - 3:00 P.M. Service at the United Hearts Field
(This Message was given in multiple parts.)

Jesus and Blessed Mother are here. They are seated on thrones. Jesus says: "I am your Jesus, born Incarnate." Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

Jesus: "Today I invite all people and all nations to realize the great grace of the Revelation of the Chambers of the United Hearts. For all eternity these Chambers are a reality - always have been and always will be. Who believes or disbelieves cannot change this Truth. Some come here [Maranatha Spring & Shrine] and the grace is all around them; but the Message only reaches their ears - not their hearts."

"My Mother's Heart, which is the First Chamber, opens to all who come here. This is the Chamber which purifies the soul and convicts the heart. Some will not accept this - some even deny the reality of the experience that Heaven offers. These are the ones who never make it into the subsequent Chambers of My Heart. It is as though they are standing in front of a well-stocked pantry but refuse to open the door and to partake of the contents. Inside the 'Pantry of My Heart' is every grace you need to be perfected in holiness."

"Today I come to invite each one of you under the umbrella of Heaven's Authority through devotion to Our United Hearts. This is My Father's Will for you. Opposition will never change the Father's Divine Will."

"The Image of Our United Hearts is a pictorial of the Most Holy Trinity united to the Immaculate Heart of Mary. It is a pictorial of the Fifth Marian Dogma as yet to be proclaimed. It is a road map to personal holiness through the Chambers of Our United Hearts. This Image depicts the Gateway to the New Jerusalem through My Mother's Heart, and the New Jerusalem Itself in all the subsequent Chambers."

"My dear brothers and sisters, thank you for praying here today. Once again I extend to you My invitation to be united with Our United Hearts, for in so doing, you will be united with the Divine Will of My Father."

"Today We are extending the Complete Blessing of Our United Hearts."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI


16. junij 2012

Praznik Brezmadežnega Marijinega Srca
(Sporočilo je dano danes dopoldan)

Blažena Mati pravi: "Hvaljen bodi Jezus!" 

»Danes ponujam svetu največji zaklad Mojega Srca, ki je Sveta Ljubezen. Ta zaklad je večji kot kakršenkoli družbeni položaj časti, moči ali bogastva na zemlji. Vedno je dostopen skozi prošnje. On je vaša zaščita, vodstvo in trenutek navdiha na zemlji. On je vaša pot iz vsake težave in razkrinkanje  satanovih napadov. Kako hrepenim po tem, da bi srce sveta našlo svoje zavetje v Mojem Brezmadežnem Srcu.

Besede vam ne morejo opisati razlike in spremembe, ki bi jo Posvetitev Sveti Ljubezni prinesla v svet. Vsako srce bi se vrnilo k uresničevanju svoje odvisnosti, podložnosti do Boga. Skozi uresničevanje te resnice, bi zlo zbežalo. Milost, ki stalno priteka skozi Moje Srce v svet, bi bila cenjena. Božja Oblast bi bila obnovljena nad vsem človeštvom in prihodnost, ki prevzema sedanji trenutek, bi bila vse samo ljubezen.

Vendar pa v teh dneh človeštvo ne ceni in ne upošteva Božjih Zakonov v načrtu stvari. Izbira svoje lastne ovire na poti in ustvarja svoje lastne težave skozi sprejemanje greha.

Kot otrokom Luči, kličem vsakomur od vas, da zvesto izvrši in izpelje širjenje teh sporočil in da širi Sveto Ljubezen kot vetrič nosi vonj svežega zraka vsepovsod. Več src ko bo sposobno za sprejemanje in dovzetno za Nebeški klic, večje bodo milosti in bolj obilna bodo spreobrnenja.

Vedno sem vaše Zatočišče Svete Ljubezni. Vedno vas blagoslavljam, dragi otroci, z Mojim Blagoslovom Svete Ljubezni.
_____________________

Holy Love

June 16, 2012
Feast of the Immaculate Heart of Mary
(Message given today - A.M.)

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"Today I offer to the world the greatest treasure of My Heart, which is Holy Love. This treasure is greater than any position of esteem, power or wealth on earth. It is always accessible for the asking. It is your protection, guide and inspiration while on earth. It is your way around every problem and the disclosure of Satan's attacks. How I long that the heart of the world would find its shelter in My Immaculate Heart."

"Words cannot describe to you the difference the Consecration to Holy Love would bring about in the world. Every heart would return to the realization of his dependency upon God. Through the reality of this Truth, evil would flee. The grace that continually flows through My Heart into the world would be appreciated. God's Sovereignty would be restored over all mankind and the future, which is overtaking the present moment, would be all love."

"However, these days, mankind does not consider God's Law in the scheme of things. He is choosing his own obstacles along the way and creating his own problems through acceptance of sin."

"As Children of Light, I am calling each of you to faithfully carry out the propagation of these Messages, and to spread Holy Love as the breeze carries a breath of fresh air everywhere. The more hearts that are receptive to Heaven's call, the greater the graces and the more abundant the conversions will be."

"I am always your Refuge of Holy Love. I am always blessing you, dear children, with My Blessing of Holy Love."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

15. junij 2012

Praznik Svetega Srca  Jezusovega


»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»V Mojem Svetem Srcu je Brezno, Globina Vse Svetosti. Ne morete napredovati na poti osebne svetosti, razen če greste skozi Dvore Mojega Srca. Kako hrepenim po tem, da vnamem srce sveta z Ognjem Moje Ljubezni! Vsi bi bili eno, kot sem jih poklical, da bi bili.

Vedoč, da je to Moja Želja, sklenite torej s posvečenim srcem, da to pripeljete v resničnost in da to (željo) uresničite. Delajte, kar je prav v Sveti Ljubezni – ne, kar izgleda dobro v očeh drugih. Vztrajajte v Resnici ne glede na nasprotovanja. To prinaša Mojo Zmago v svet – »novo stvaritev« – »Novi Jeruzalem«.
________________

Holy Love

June 15, 2012
Feast of the Sacred Heart of Jesus

»I am your Jesus, born Incarnate.«

»In My Sacred Heart is the Abyss of All Holiness. You cannot progress along the journey of personal holiness unless you pass through the Chambers of My Heart. How I long to inflame the heart of the world with the Fire of My Love! All would be one as I have called them to be.«

»Knowing this to be My Desire, set out, then, with a dedicated heart to bring it into reality. Do what is right in Holy Love – not what looks good in the eyes of others. Persevere in the Truth no matter the opposition. This brings My Victory into the world – the 'new creation' – the 'New Jerusalem'.«
__________________

OBVESTILO SVETE LJUBEZNI


Prosimo zabeležite in sporočite da:
1.     ne bo video prenosa v živo za dogodke tega tedna,
2.     ne bo audio prenosa v živo za dogodke tega tedna,
3.     povzetek audio prenosa v živo bo strnjen ta ponedeljek, 18. junija ob 19. uri pri Molitvah.
_______________________

Holy Love Announcement

Please note:
1.        There will be no video live-streaming of this weekends events.
2.        There will be no audio live-streaming of this weekends events.
3.        Audio live-streaming will resume this Monday, June 18th with the 7pm Prayer Service.
  
SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

14. junij 2012 (tretje sporočilo)

Četrtkova Služba – Spreobrnitev vseh duhovnikov, redovnikov, škofov in kardinalov, da bi bili prepričani v Resnico in bi živeli po Njej

Jezus je tu s Svojim izpostavljenim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, vedite prosim, da Moje Sveto Srce pozdravlja in obkroža vsako dušo, ki prihaja na to posest (Svetišče Maranatha Spring), ne glede na to ali je to prvič ali tritisočič.

Jaz sem vedno tukaj; Moje Srce je vedno razprostrto nad to posest. Hrepenim po tem, da vnamem srca tistih, ki pridejo sem, z Božjo Ljubeznijo.

Nocoj vas blagoslavljam z Mojim Blagoslovom Božje Ljubezni.« 
_____________________
Holy Love

June 14, 2012 (third message)
Thursday Service - Conversion of all Priests, Religious, Bishops and Cardinals that they are convicted in and live in the Truth

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, please know that My Sacred Heart greets and surrounds every soul that comes on to the property [Maranatha Spring & Shrine] whether it is for the first time or the three hundredth time."

"I am always here; My Heart is always exposed over the property. I long to inflame the hearts of those who come here with Divine Love."

"Tonight I'm blessing you with My Blessing of Divine Love."
__________________________

SPOROČILASVETE LJUBEZNI

14. junij 2012 (drugo sopročilo)

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Prišel sem k vam, kot vedno, s Srcem Ljubezni in z željo, da vsi ljudje in vsi narodi sprejmejo Mojo Ljubezen, posnemajo Mojo Ljubezen in živijo skladno z mojimi Zakoni Ljubezni.

Ne smete biti naivni in lahkomiselni glede trenutnih dogodkov v svetu. Ne borite se z neznanjem in z zapeljanimi svetovnimi voditelji. Borite se z oblastmi in kneževino teme, ki množi in širi svoje napake v vsakem aspektu in pogledu vašega obstoja. Ne mislite da je to, kar je reklamirano in podpirano kot enostavne rešitve, kot je ena svetovna vlada, en svetovni ekonomski sistem ali čip, da je to od Mene. Te načrte poskuša satan izvesti, da pospeši svoje lastno poslovanje, ki je vodstvo nad celotnim svetovnim prebivalstvom in ljudskimi množicami.

Vi, Moji dragi, ste otroci Luči. Morate biti modri kot kače ter blagi in nežni kot golob. Ne dopustite, da bi si kdorkoli pridobil vso oblast in ves nadzor. Mislite kot otroci Boga in zaupajte v Božjo Previdnost – ne v vladne izjave za tisk in reklame. Bodite odvisni od Boga (podložni Bogu), ki vas je ustvaril, ki je ustvaril svet in vse v njem.

Edinost, ki jo morate iskati je v Božji Ljubezni – v Mojem Najbolj Svetem Srcu. Brez tega bo vsa domnevna edinost propadla. Hitro se približuje čas, ko boste bolje razumeli Moja opozorila.
­­­­­­­­­­­­________________________

Holy Love

June 14, 2012 (second message)
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"I come to you, as always, with a Heart of Love and a desire that all people and all nations accept My Love, imitate My Love, and live in accordance with My Laws of Love."

"You must not be naïve as to the current world events. You are not fighting the arrogance of misguided world leaders. You are fighting the principalities of darkness who proliferate their errors in every aspect of your existence. Do not think that what is promoted is simple solutions, such as a one world government, one world economic system or the chip, is of Me. These are plans Satan is trying to implement to facilitate his own agenda, which is his leadership over the world populace."

"You, dear ones, are Children of the Light. You must be wise as serpents and gentle as doves. Let no one gain all the control. Think as children of God and trust in Divine Providence - not in government handouts. Be dependent upon God Who created you, the world and everything in it."

"The unity you must seek is in Divine Love - My Most Sacred Heart. Without this, all supposed unity collapses. The time fast approaches when you will better understand My warnings."
___________________________

SPOROČILA BOŽJE LJUBEZNI

14. junij 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Če ljudje ne razumejo te Misije/Naloge, je to zato, ker so izbrali, da ne razumejo. Izbrali so, da sprejmejo površinske, plitve sodbe in govorice namesto da bi iskali Resnico.

Vsakdo je naslovljen in upravičen, da pride sem in da tu moli. Nobena legalna oblast ne more nasprotovati temu, ker je to stvar svobodne volje. Vsakdo ima pravico izbrati rešitev in izbrati jo skozi ta Sporočila Svete Ljubezni.

Prihajam za vsak narod in za vse ljudi.
_________________________

Holy Love

June 14, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"If people do not understand this Mission, it is because they choose not to understand. They choose to accept superficial judgments and hearsay instead of searching out the Truth."

"Everyone is entitled to come here and to pray here. No legality can oppose this, for it is a matter of free will. Everyone has the right to choose salvation and to choose it through these Messages of Holy Love."

"I come for every nation and all people."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI


13. junij 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Prosim, razumite Žalost Mojega Svetega Srca, skozi katero vam govorim nocoj. Vaša država uvršča stvari, ki se tičejo vesti, med legalne zadeve. Še več, legalizacija greha predstavlja najbolj resno in kritično zadevo, ki dela greh  sprejemljiv in kot da  greh ni nič več napačen v Mojih Očeh. Torej, namesto vodenja svojih državljanov po poti pravičnosti, vaša vlada Združenih Držav Amerike vodi ljudi proč od Zapovedi, proč od Volje Mojega Očeta, in v temo razbrzdanosti, nezmernosti in razuzdanega življenja.

Prihajam k vam kot Jona kličoč k spokoritvi Ninivljanom. Ninivljani so se pokesali, in Roka Jeze je bila zadržana. Bo tako tudi tukaj?

13. junij 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Današnje dni je človek izbral ljubezen (do) tehnologije nad ljubeznijo Boga. Človek si lasti vse zasluge za svoje tehnološke spretnosti, čeprav v resnici, vse znanje izhaja iz Dopuščenja Volje Mojega Očeta. Človeštvo uporablja tehnologijo, da drvi proti svoji lastni smrti in zapuščenosti – dejstvo je, da je slepo in zaslepljeno. Moderni napredek vidi kot nove poti k uničenju od Boga danega življenja. Dejstvo, da so stvari, ki se tičejo življenja in morale, dane na politični podij, kaže na stanje moralne izprijenosti dandanes.

Iz tega razloga Moj Glas ne sme biti utišan ali nespoštovan tukaj, v teh Sporočilih. Vaša romanja sem so vzpodbujena iz Nebes kot vredne in primerne žrtve in žrtvovanje, čeprav so razvrednotena od človeka. Nekateri uporabljajo vso svojo moč, da izničujejojo Moje napore tukaj. Ne morem čakati na uradno potrditev. Več življenj je v nevarnosti sedaj, kot kdajkoli od časa Fatime naprej. Poslušajte  in prisluhnite Mojim pozivom. Izboljšajte in popravite svoja življenja.«
__________________________

Holy Love

June 13, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"Please understand the Sorrow of My Sacred Heart as I speak to you tonight. Your country is making matters of conscience into legal issues. Furthermore, the legalization of sin presents the grave matter of sin as acceptable and no longer wrong in My Eyes. So, instead of leading its citizenry along the path of righteousness, your United States government is leading people away from the Commandments, away from My Father's Will, and into the darkness of debauchery."

"I come to you as Jonah crying out repentance to Ninevah. The Ninevites repented, and the Hand of Wrath was withheld. Will it be so here?"

-------------------------

June 13, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"These days, man has chosen love of technology over the love of God. He assumes all credit for his technological feats when, in fact, all knowledge comes forth from My Father's Permitting Will. Mankind is using technology to race towards his own demise - a fact he is blind to. He sees modern advances as new ways to destroy God-given life. The fact that life issues and moral issues are given space in the political arena bespeaks the state of moral degeneration today."

"This is why My Voice must not be silenced or disregarded here in these Messages. Your pilgrimages here are encouraged by Heaven as worthy sacrifices, although they are discouraged by man. Some use all their power to discredit My efforts here. I cannot wait for endorsements. More lives are at stake now than even at the time of Fatima. Listen to My appeals. Amend your lives."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI


12. junij 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Preganjanje Pravice je vedno temeljilo na eni stvari – na veri v neresnico. To je po svetu tako razširjeno – v politiki, v medosebnih odnosih in najbolj gotovo v tej Službi/Nalogi/Poslanstvu. Zaradi tega vam, še posebno, povem danes – prava presoja bi se morala iskati, da bi se živelo pravično življenje.

Nadalje vam povem, resnična združenost in edinost mora temeljiti na Sveti Ljubezni; če temu ni tako, varate in goljufate sami sebe z mišljenjem, da je tu edinost, medtem ko so prikriti in skrivni posli in nameni, skriti v srcih. Prava harmonija,  resnična usklajenost leži v izročitvi  oz. predaji Sveti Ljubezni.

Danes zmota, iluzija in prevara oblikujejo zavezništva, ki bodo izzvala in razvnela, povzročila vojno, preganjanje in nasprotovanje vsej pravičnosti. Šele odkriti morate velike razsežnosti in skrajnosti nekaterih skritih poslov.«
_____________________

Holy Love

June 12, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"Persecution of the Just is always based upon one thing - belief in the untruth. It is so worldwide - in politics, in interpersonal relationships and most certainly in this Ministry. This is why, today especially, I tell you, true discernment should be sought after in order to live a righteous life."

"Further, I tell you, true unity must be based upon Holy Love; otherwise you deceive yourselves into thinking there is unity when hidden agendas are concealed in hearts. True accord lies in commitment to Holy Love."

"Today deception is forming alliances which will provoke war, persecution and oppose all righteousness. You have yet to discover the great lengths of some hidden agendas."

SPOROČILA SVETEL JUBEZNI


11. junij 2012

Ponedeljkova Služba – Mir v vseh srcih skozi Sveto Ljubezen

Jezus je tu z izpostavljenim Svojim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, nocoj vas še enkrat povabim k zaupanju v Božjo Previdnost. Ko zaupate samo sami vase in v vaše lastne napore in trud, in niste odvisni od Božje Roke v svojih življenjih, tedaj se Bog umika in oddaljuje in vi imate manj in manj milosti na razpolago.

Moji bratje in sestre, zaupanje je najpomembnejše, če želite biti v harmoniji in v soglasju z Božjo Voljo.

Nocoj vas blagoslavljam z Mojim Blagoslovom Božje Ljubezni.«
________________________

Holy Love

June 11, 2012
Monday Service - Peace in All Hearts through Holy Love

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, tonight once again I invite you to trust in Divine Providence. When you trust only in yourselves and your own efforts, and you do not depend on God's Hand in your lives, then God withdraws and you have less and less grace at your disposal."

"My brothers and sisters, trust is paramount if you desire to be in accord with God's Divine Will for you."

"Tonight I'm blessing you with My Blessing of Divine Love."

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

10. junij 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Nocoj vas povabim k premisleku, kako daleč stran in kako globoko ločeni so Moji otroci v svetu od Božje Volje Boga. To, kar je prevzelo prizadevanje src, je oblika eksistencializma. Razložila bom. Ljudje na splošno nič več ne občutijo odgovornosti do Boga za njihov obstoj, in v takšni drži, vedenju in razpoloženju obstaja pomanjkanje odgovornosti oz. neodgovornost do katerekoli od Božjih Zapovedi.

Zelo mnogi čutijo, da je vsaka njihova odločitev njihova lastna in ne v dogovoru  in soglasju, v sodelovanju z Bogom. Iz tega razloga sem najprej prišla k vam poskušajoč doseči naslov »Zaščitnica Vere«. Ta naziv bi lahko rešil celotne narode in mnoge pripadnike Cerkve.

Toda dandanes, ljudje na splošno vidijo suženjstvo grehu kot svobodo in nadaljujejo z izbiranjem zla nad dobrim. Voditelji so postali podkupljivi – postavljajoč moč nad potrebami ljudi in celotnega naroda. Greh je postal moderen oz. moden in imeniten.

To je Moj zvesti Preostanek, h kateremu se obračam z upanja polnim srcem. To so duše, ki morajo obnoviti  zanimanje za Resnico. Vi, Moji otroci, morate očistiti pot k Pribežališču Mojega Brezmadežnega Srca, k  Zatočišču Svete Ljubezni. Kličem vas v to Srce, ne po dva in dva – temveč po milijone in milijone.

Sovražnik vašega odrešenja vzpodbuja vse vrste razlogov, da ne bi poslušali Mojih prošenj. Ne utopite se v poplavi prerekanj in sporov, polemik in oporekanj. Skozi Dvore Najinih Združenih Src boste pritegnjeni in dvignjeni v BožjoVoljo Boga. To je vaš mir, vaša stabilnost, trdnost in vaša varnost. Samo tedaj, ko bo človek ponovno odkril svojo odvisnost od Boga, to je  zaupanje in zanašanje na Boga, bo lahko v miru v svetu.

Holy Love

June 10, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"Today I invite you to consider how far apart My children in the world are from God's Divine Will. What has taken grasp of hearts is a form of existentialism. I will explain. People, in general, no longer feel a responsibility towards God for their existence, and in this attitude is the lack of responsibility towards any of God's Commandments."

"Many, many feel every decision is their own and not in concert with God. This is why I first came to you seeking the title 'Protectress of the Faith'. This title could have saved whole nations and many appendages of the Church."

"But today, people, in general, see slavery to sin as a freedom and continually choose evil over good. Leadership has become corrupt - placing power over the needs of all people and every nation. Sin has become stylish."

"It is My Remnant Faithful that I turn to with a hopeful heart. These are the souls that must regenerate interest in the Truth. You, My children, must clear the way to the Ark of My Immaculate Heart, Refuge of Holy Love. I call you into this Heart, not two by two, but millions by millions."

"The enemy of your salvation promotes every kind of reason not to listen to My plea to you. Do not drown in the flood waters of controversy. It is through the Chambers of Our United Hearts you will be drawn into God's Divine Will. This is your peace, your stability and your security. Only when man rediscovers his dependency upon God will he be at peace in the world."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

10.junij 2012


»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»V zaprti družbi z besedami, ki vam jih je Moja Mati ravnokar govorila, povabim vse, da spoznajo, da je v vseh stvareh – od vašega naslednjega diha do vrtenja planeta Zemlje – človeštvo odvisno od Volje Boga, ki ureja in odreja vse stvari mogočno, silno, z močjo. Kako neumno in nespametno je torej ne spoštovati Njegovih Zakonov in Njegove Moči. Delati tako pomeni pridružiti se sovražniku, kot so se meščani Sodome in Gomore.

Nesposobnost  in nezmožnost človeštva, da spozna in prepozna svoje mesto pred Bogom je vedno vodilo k njegovemu padcu in propadu v preteklosti in bo tako tudi v prihodnosti, razen če se človeštvo pokesa in obžaluje, odvrne od svoje napačne in zablodele poti.

Dejstvo, da tako mnogi omalovažujejo, prezirajo in ne upoštevajo Nebeški poseg tukaj, na tem posestvu, je dokaz, da je vse, kar vam govorim, še preveč resnično.«
___________________________

June 10, 2012

"I am your Jesus, born Incarnate."

"In close communion with the words that My Mother just spoke to you, I invite all to realize that in all things - from your next breath to the rotation of the planet earth - mankind is dependent upon the Will of God Who orders all things mightily. How foolish, then, to disregard His Laws and His Power. To do so is to align yourselves with the enemy such as the citizens of Sodom and Gomorrah."

"Mankind's inability to realize his place before God has always led to his downfall in the past, and will be so in the future, unless humanity repents of its errant way."

"The fact that so many disregard Heaven's intervention at this site is proof that what I tell is all too true."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

9. junij 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

Prišel sem vam opisat naravo resničnega Božjega Žrtvovanja. Duša, ki sprejme in sprejema žrtvovanje dosega in sega po najvišjih ciljih. Kajti v Božjem Žrtvovanju je pot k popolnosti v vsaki kreposti skozi praktično urjenje in  izkustvo Svete Ljubezni. V tem klicu k Božjemu Žrtvovanju je sestrski klic k ponižnosti. Torej, resnična žrtev tako ponižno in tiho (ko je to razumno in smiselno) sprejema svoje križe. Ne išče tega, da bi pritegnila pozornost nase ali se pritoževala; niti ne poskuša sama proizvesti trpljenja ali križev zase. Resnična žrtev je popolnoma preprosto oseba, ki ponižno in ljubeče sprejema križe, ki jih Božja Previdnost pošilja v njeno življenje.

Včasih satan pošilja napade v življenja duš žrtev (žrtvenih duš), ki so spretno preoblečeni, pod krinko križa. Duša, ki dosega resnično žrtvovanje mora biti na preži o tem, kaj je resnični križ in kaj je satanov napad. Duša mora moliti za razsodnost in ravno tako mora prekriti sebe z Mojo Predragoceno Krvjo. Mora klicati k Moji Materi Mariji, Zatočišču  Svete Ljubezni. Če je, s temi molitvami, križ olajšan, ublažen, mora nadaljevati z  molitvijo za takšno milost brez kakršnihkoli dvomov, zaskrbljenosti ali zlih slutenj. Pravim vam torej, da je popolnoma prav, da molite za olajšanje vaših križev, četudi sprejmete in sprejemate Božje Žrtvovanje.

Božje Žrtvovanje je objem Svete Ljubezni; zatorej tudi objem vseh Zapovedi in popolnost vsake kreposti. To je zmaga nad zadnjim ostankom neurejene in izkrivljene sebične ljubezni, ki je usmerjena na podpiranje in vzpodbujanje njenih lastnih poti in njenega lastnega mnenja.

Božansko Žrtvovanje je Zmaga Novega Jeruzalema v srcu.«
___________________________

Holy Love

June 9, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"I have come to describe to you the nature of true Divine Victimhood. The soul that embraces victimhood is reaching for the loftiest of goals. For in Divine Victimhood is the road to perfection in every virtue through the practice of Holy Love. In this call to Divine Victimhood is the sister call to humility. So, then, the true victim humbly and silently (when it is prudent) embraces his crosses. He does not seek to draw attention to himself or to complain; nor does he try to manufacture suffering or crosses for himself. The true victim is quite simply the one who humbly and lovingly accepts the crosses that Divine Providence sends into his life."

"Sometimes Satan sends attacks into the lives of victim souls which are cleverly disguised as crosses. The soul who reaches towards true victimhood must be on guard as to what is a genuine cross, and what is Satan's attack. The soul must pray for discernment and also cover himself with My Precious Blood. He needs to call on My Mother, Mary Refuge of Holy Love. If, with these prayers, the cross is lightened, he should continue to pray for such a grace without any misgivings. So, I am telling you, it is all right to pray for relief of your crosses even if you embrace Divine Victimhood."

"Holy Victimhood is the embrace of Holy Love; therefore, the embrace of all the Commandments and the perfection of every virtue. It is the victory over the last remnants of disordered self-love bent on promoting its own way and its own opinions."

"Divine Victimhood is the Victory of the New Jerusalem in the heart."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI


8. junij 2012

Petkova Služba – Za vse po krivem obtožene v družbi, v vladah, znotraj Cerkvenih krogov; da bi se vse klevete razkrile v resnici

Jezus je tu z izpostavljenim Svojim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, nocoj vas povabim, da opazite in spoznate, da ko hodite po posestvu, čutite Nebeški mir. Veliko svetnikov in angelov vas spremlja, kot tudi Moja Mati in jaz Sam. To ne bi bilo tako in vi ne bi bili tu v miru, če vse to tu ne bi bilo resnično. Pridite v Moje Sveto Srce in živite v Resnici.«

Nocoj vas blagoslavljam z Mojim Blagoslovom Božje Ljubezni.«
_________________________

Holy Love

June 8, 2012
Friday Service - For all those falsely accused within society, governments and within Church circles; that all calumnies are exposed by truth

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, tonight I invite you to realize that as you walk the property, you feel Heaven's peace. Many saints and angels accompany you, as well as My Mother and I Myself. This would not be so, and you would not be at peace here if all of this were not true. Come into My Sacred Heart and live in the Truth."

"Tonight I'm blessing you with My Blessing of Divine Love."


SPOROČILA SVETEL JUBEZNI

7. junij 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!

»Prišel sem, da vam podrobneje razložim kaj točno mislim, ko se sklicujem in vas napotujem na  »srce sveta«. To vključuje vse živeče duše od spočetja do naravne smrti. V ta termin »srce sveta« so torej vključeni vsi v maternici, vsi neverniki, vsi ateisti in agnostiki, vsi politiki in vladni voditelji, vsi cerkveni voditelji, vse družine. Resnično, nihče ni izključen, kadar molite na ta način.

Iz tega razloga Nebesa tako pogosto prosijo za molitve za  »srce sveta«.
____________________________

Holy Love

June 7, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"I have come to detail for you what exactly I mean when I refer to the 'heart of the world'. This includes all living souls from conception to natural death. Therefore, inclusive in this term 'heart of the world' are all in the womb, all unbelievers, all atheists or agnostics, all politicians and government leaders, all church leaders, all families. Indeed, no one is excluded when you pray this way."

"This is why Heaven asks so often for prayers for the 'heart of the world'."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

6. junij 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Ponovno vas spominjam, da to, kar motivira in vodi vaše misli, besede in dejanja, določa tudi njihovo večno vrednost. Zatorej, vse kar delate v in skozi Sveto Ljubezen, vas bo sledilo v večnost, ker je samo Ljubezen večna.

Ubijanje in napadanje dostojanstva in dobrega glasu, ubijanje z glasom, s črko in pisanjem ni nikoli del Božje Volje in ne bo vstalo in se pojavilo v srcu Svete Ljubezni. Prosim razumite kako silna moč je človeški  jezik. Ko je enkrat uperjen proti Sveti Ljubezni in ko enkrat postane neizprosen, surov in trd do Svete Ljubezni, je kmalu nemogoče popraviti nastalo škodo. Spominjam vse, ki so so se odločili nasprotovati Resnici te Naloge/Poslanstva, na njihovo odgovornost pred Bogom zaradi njihovega nebrzdanega in kljubovalnega jezika.

Jakob 3, 7-10:
»Vsakršna živalska  narava – zveri, ptice, plazilci in morske živali – se človeški naravi daje ukrotiti in ta jo tudi res ukroti, le jezika ne more ukrotiti noben človek; nestanovitno zlo je in poln smrtonosnega strupa. Z njim hvalimo Gospoda in Očeta in z njim preklinjamo ljudi, ki so ustvajeni po Božji podobnosti. Iz istih ust prihaja blagoslov in kletev. Moji bratje, to se ne sme tako goditi.«
___________________________

Holy Love

June 6, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"Once again I remind you that what motivates your thoughts, words and deeds determines their eternal value. Therefore, all that you do, in and through Holy Love, will follow you into eternity; for only Love is everlasting."

"Character assassination is never part of God's Will, and does not arise out of a heart of Holy Love. Please understand what a powerful force the human tongue is. Once it becomes untempered by Holy Love, it is next to impossible to repair the damage. I remind all, who have chosen to oppose the Truth of this Mission, of their responsibility before God for their unruly tongues."

James 3:7-10

"For every kind of beast and bird, of reptile and sea creature, can be tamed and has been tamed by humankind, but no human being can tame the tongue - a restless evil, full of deadly poison. With it we bless the Lord and Father, and with it we curse men, who are made in the likeness of God. From the same mouth come blessing and cursing. My brethren, this ought not to be so."

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI


4. junij 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Prišel sem, da posredujem v dogodkih in zadevah sveta, in da izgladim in pomirim srce sveta z Božjo Voljo Mojega Očeta. Zaradi teh razlogov vam moram govoriti o vplivih in posledicah napačne presoje v srcih in v svetu na splošno.

Tu ni srednje poti med neresnico in Resnico. Duša, ki utemeljuje svoje odločitve na neresnici ima napačno presojo, napačno zaznava in spoznava pot, po kateri jo Bog želi peljati. Morda ji je bilo napačno svetovano ali je preveč svetohlinska, licemerna, da bi sprejela Resnico – verujoč, da ima ona vse odgovore. Morda se ni potrudila, da bi iskala Resnico. Morda je Resnica v nasprotju z njenimi lastnimi osebnimi cilji, posli in načinom delovanja.

Sadovi vsakršne napačne presoje vedno pooblaščajo sovražnika odrešenja. Direkten rezultat in posledica tega je nasprotovanje Božanski Božji Volji. Ko je Volja Mojega Očeta preprečena in onemogočena, On poskuša na drugačne načine doseči isti cilj. Ponuja nov navdih, da bi usmeril dušo nazaj v Luč Resnice. Vedno je duši dana izbira prepoznavanja in razlikovanja dobrega nad zlom skozi svobodno voljo.

Ne čudite se močnemu nasprotovanju te Naloge in poslanstva tukaj, sedaj, ko sem vam povedal te stvari. Kajti ta Naloga in poslanstvo tukaj kliče vsako dušo v pravo presojo skozi Sveto Ljubezen.
___________________

4. junij 2012

Ponedeljkova služba – Mir v vseh srcih skozi Sveto Ljubezen

Jezus je tu z izpostavljenim Svojim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, nocoj vas vzpodbujam, da se zavzemate in borite za pravičnost in upravičenost Svete Ljubezni, kajti to je Evangeljsko Sporočilo. Podpiral vas bom v tem. Vaša pravica je, da tako delate. Zatorej ne bodite prestrašeni in boječi, temveč bodite opogumljeni in ohrabreni  s tem Sporočilom.

Nocoj vas blagoslavljam z Mojim Blagoslovom Božje Ljubezni.«
__________________

Holy Love

June 4, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"I am here to intervene in the affairs of the world, and to reconcile the heart of the world with the Divine Will of My Father. For these reasons I must speak to you about the effects of false discernment in hearts and in the world in general."

"There is no middle ground between untruth and Truth. The soul who bases his decisions on untruth has falsely discerned the path God desires he take. Perhaps he is ill-advised or too sanctimonious to accept the Truth - believing he has all the answers. Perhaps he has not made the effort to search out the Truth. Perhaps the Truth interferes with his personal agenda."

"The fruits of any false discernment always empower the enemy of salvation. The direct result is opposition to God's Divine Will. When the Will of My Father is thwarted, He tries a different path to approach the same goal. He offers new inspiration to direct the soul back into the Light of Truth. Always the soul is given the choice of discerning good over evil through free will."

"Do not be amazed at the powerful opposition to this Mission, then, as I tell you these things. For this Mission calls every soul into true discernment through Holy Love."

-------------------------

June 4, 2012
Monday Service - Peace in All Hearts through Holy Love

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, tonight I encourage you to stand up for the righteousness of Holy Love, for it is a Gospel Message. I will support you in this. It is your right to do so; therefore, do not be intimidated or fearful, but be emboldened by this Message."

"Tonight I am blessing you with My Blessing of Divine Love."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI


3. junij 2012

Nedeljska služba – Zmaga Združenih Src – tako v srcih kot v svetu – Enotnost v družinah

Sveti Jožef je tu in pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Najboljši zgled Krščanskega življenja, ki ga starš lahko da svojemu otroku je zgled življenja v Sveti Ljubezni; kajti to je Resnica, Pot in Luč. Kajti Jezus Sam je Sveta in Božja Ljubezen. Posnemajte ga.

Podeljujem vam moj Blagoslov Očetovske Ljubezni.«
________________________

Holy Love

June 3, 2012
Sunday Service - The Triumph of the United Hearts both in Hearts and in the World; Unity in Families

St. Joseph is here and says: "Praise be to Jesus."

"The best example of living a Christian life that a parent can give a child is the example of living in Holy Love; for this is the Truth, and the Way and the Light. For Jesus Himself is Holy and Divine Love. Imitate Him."

"I'm extending to you my Blessing of Fatherly Love."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

2. junij 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Prišel sem, da ponovim, da mora Resnica biti preizkusni kamen misli, besed in dejanj vsake duše. Resnica ne izvira vedno, in včasih zelo redko, v ali znotraj domene, področja ali oblasti človekovih naporov. Pogosto jo je potrebno poiskati in zasledovati skozi in v Moči Svetega Duha.

Resnica ni vedno mnenje nekoga drugega, ne glede na njegov vpliv in moč. Ko rečem: »Jaz sem Pot, Resnica in Življenje«, jasno kličem duše v Resnico, ki živi v Sveti Ljubezni. Živeti izven Svete Ljubezni pomeni živeti dvojno, kompromitirano življenje, življenje, kjer ubirate srednjo pot. Odgovorni ste Meni za vsak prestopek in prekoračitev Resnice.

Resnica nosi sad resnične, pristne in prave presoje in razsodnosti. Ta resnica se mora v bodoče iskati bolj kot kdajkoli. Tako veliko pomembnih in vplivnih mnenj je oblikovanih na napačnih, lažnih informacijah – mnenja, ki vplivajo in napadajo koristi in srečo ljudi, ki prinašajo brazgotine ljudem, celotnim narodom in tudi službam in duhovništvu. Toda tu vam je dan kriterij za resnično in pravo presojo - ali mnenje podpira Sveto Ljubezen, kajti Sveta Ljubezen je Resnica. Če je odgovor »ne«, tedaj imate mnenje, ki je napačno.*

·        Knjiga mnogih Sporočil Svete Ljubezni o »Presoji in razsodnosti«  z Vzpodbudami Nadangela Gabrijela je na voljo v knjigarni Svete Ljubezni.

(op. – prosto dostopna sporočila so tudi na internetu - vendar po datumu ali imenih - v ang.):

____________________________

Holy Love

June 2, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"I have come to reiterate that Truth needs to be the touchstone of every soul's thoughts, words and actions. Truth does not always, and sometimes very seldom, originate in or within the realm of human effort. Often it needs to be sought out through the Power of the Holy Spirit."

"Truth is not always the opinion someone else has, no matter his influence. When I say, 'I am the Way, the Truth and the Life', I am clearly calling souls into the Truth which is living in Holy Love. To live outside of Holy Love is to live a compromised life. You are answerable to Me for every transgression of the Truth."

"Truth bears the fruit of genuine discernment. This true discernment needs to be sought after today more than ever. So many important opinions are formulated on misinformation - opinions which affect scores of people, whole nations and ministries, as well. But here you are given the criteria for true discernment - does the opinion support Holy Love; for Holy Love is Truth. If the answer is 'no', then you have an opinion which is erroneous." *

* Note: A booklet of many Holy Love Messages on "Discernment" from Archangel Gabriel Enterprises is available in the Holy Love Bookstore.


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

1. junij 2012

Sveti Mihael pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Danes vzpodbujam vsakogar naj bo pripadnik Resnice. V tem občestvu ne podpirajte nikakršnega posameznega politika ali posamezne zadeve same po sebi, temveč glede na njegovo pripadnost Resnici, ki temelji na Sveti Ljubezni. To je pot, na kateri bi vsi narodi napredovali in uspevali. Socialne in ekonomske stiske in rane bi bile odpravljene; toda dandanes satan vstopa skozi vrata neurejene sebične ljubezni, da zvabi duše proč od te popolne rešitve.

Iz tega razloga je sedaj greh politična zadeva. Te moralne vrednote in  zakoni, ne morejo biti legalno odpravljeni, če želite ugoditi Bogu. Če tako storite, to pomeni, da sprejemate moralno pokvarjenost. Narod, ki živi v skladu z Božjo Voljo, ki je Sveta Ljubezen, bo obilno blagoslovljen in Roka Pravice ne bo padla nanj. Danes ni takšnega naroda v svetu.
_________________

1. junij 2012

Petkova služba -  Za vse po krivem obdolžene v družbi, v vladah in znotraj cerkvenih krogov – da bi se vse klevete razkrile v resnici

Jezus je tu z izpostavljenim Svojim Srcem in pravi:

»Jaz sem tvoj utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, ko predate svoje težave Meni, na ta način, da jih sprejmete, postanejo manjše, bolj obvladljive in pogosto izginejo in  izpuhtijo skozi delovanje milosti. Zatorej, vzpodbujam vsakogar od vas, da Mi preda svoje največje težave in čaka na Mojo pomoč in podporo.

Nocoj vas blagoslavljam z Mojim Blagoslovom Božje Ljubezni.«
__________________________

Holy Love

June 1, 2012
Public

St. Michael says: "Praise be to Jesus."

"Today I encourage each one to be patriots of the Truth. In this fellowship, do not support any politician on one issue alone, but on his fidelity to the Truth based upon Holy Love. This is the path upon which all nations would prosper. Social and economic woes would be resolved; but today Satan enters the doorway of disordered self-love to lure souls away from this perfect solution."

"This is why sin is now a political issue. These moral issues cannot be relegated to legalities if you want to please God. To do so is to embrace moral degeneration. The nation which lives according to God's Will, which is Holy Love, would be greatly blessed and the Hand of Justice would not fall upon it. There is no such nation in the world today."

-------------------------

June 1, 2012
Friday Service - For all those falsely accused within society, governments and within Church circles; that all calumnies are exposed by truth

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, when you surrender your problems to Me by accepting them, they become smaller, more manageable and often disappear through the workings of grace. Therefore, I encourage each one to surrender their greatest problem and wait for My assistance."

"Tonight I'm blessing you with My Blessing of Divine Love."MAJ  2012SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

31. maj 2012

DEVETDNEVNICA

Sveti Mihael pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

Tu sem, da narekujem sledeče molitve za dobrobit in v korist tvoje dežele.

4. dan – »Dragi Jezus, združi srca vseh državljanov tega naroda, da prosi in moli proti vsaki obliki diktatorstva (samovoljnega vladanja). Ne dovoli ljudem te dežele, da ostanejo tiho, ko se tepta Ustava in prirojene pravice. Prebudi srca, da vidijo skrite pasti takšnih dejanj, ki vzpodbujajo Eno Svetovno Vlado. Prosim Te, da se vsa srca združijo v Resnici. Amen.

Molite dnevno molitev

5. dan – »Dragi Jezus, odpri srce tega naroda, da prepozna razliko med dobrim in zlim. Pomagaj ljudem, da vidijo in prepoznajo tiste, ki so častihlepni in samovoljno prestopajo in kršijo pravice drugih. Odstrani iz src teh, ki so na vplivnih položajih pripravljenost opravičiti zlo in prezirati oz. prezreti in zanemarjati Božje zapovedi. Amen.

Moli dnevno molitev

6. dan – »Dragi Jezus, vidimo satanovo roko v njegovih naporih, da oslabi to deželo z slabljenjem ekonomske situacije. Na ta način – Novi svetovni Red – Ena Svetovna vlada – postaja bolj sprejemljiva vsakomur. Razsvetli vse državljane tega naroda, da spoznajo, da je slabitev ekonomije pridobivanje moči in zmaga kontrole nad srci in življenji. Pomagaj ljudem te dežele, da vidijo in spoznajo, da vladne izjave in odločitve niso svobodne, temveč so plačane s predajo neodvisnosti. Amen.«

Moli dnevno moitev

7. dan – »Dragi Jezus, obrni srce tega naroda k pravični, krepostni podpori Božjih Zapovedi, kot ovojnica notranje vsebine v Sveti Ljubezni. Vneto brani življenje v tem naporu, kot tudi tradicijo zakona med moškim in žensko. Daj spoznanje, da je sprejemanje greha kot politične zadeve, rokovanje s satanom in odpiranje vrat zlu. Naj bodo vsi zakoni v podporo Božjim Zapovedim; tako okrepljujoč hrbtenico tega velikega naroda. Amen.

Moli dnevno molitev

8. dan – »Dragi Jezus, namesti ščit Resnice nad vsa srca, opogumljajoč vsak napor, trud in boj, da se stanovitno zavzema in zagovarja Resnico. V tem močnem trudu in boju, pospeši spremembe k pravičnosti v vsakem dejanju vlade in v vsaki uradni in zakoniti odločitvi. Amen.

Moli dnevno molitev

9.dan – »Dragi Jezus, navdihni Zmago Resnice v vseh tistih, ki imajo javne službe, pri vseh javnih uradnikih, zaposlitvah in službah. Ne dovoli kompromitiranja in ogrožanja Resnice ali kakršnegakoli oporekanja in  protislovja Resnici, da bi bili del kakršnegakoli zakona. V tem boju in trudu ohrani pravice in nedvisnost vsakega državljana. Še posebno navdihni in navdihuj tiste, ki imajo  službe in dolžnosti, zaposlitve in opravila z najglobljim in največjim, najširšim vplivom: Predsednika, Kongres, Vrhovno Zvezno Sodišče, imenovane in zadolžene uradnike, k temu koncu. Amen.

Moli dnevno molitev

Devetdnevnica bi se morala moliti vsako leto od 26. junija do 4. julija, lahko se moli tudi vsak dan.
________________________________

Holy Love

May 31, 2012
Public

NOVENA

St. Michael says: "Praise be to Jesus."

"I am here to dictate further prayers for the welfare of your country."

Day 4 - "Dear Jesus, unite the hearts of all the citizens of this nation to pray against any form of dictatorship. Do not allow the people of this free country to stand silent as the Constitution is trampled upon. Awaken hearts to see the hidden agenda of such actions, which encourages the One World Government. Pray that all hearts unite in the Truth. Amen."
Recite Daily Prayer


Day 5 - "Dear Jesus, open the heart of this nation to recognize the difference between good and evil. Help the people to see that those who are ambitious for themselves readily transgress the rights of others. Remove from the hearts of those in influential positions the willingness to condone evil and to ignore God's Commandments. Amen."
Recite Daily Prayer


Day 6 - "Dear Jesus, we see Satan's hand in his efforts to weaken this country by weakening the economy. In this way, the New World Order - One World Government - appears more acceptable to everyone. Enlighten all the citizens of this nation to see that to weaken the economy is to gain control of hearts and lives. Help the people of this country to see that government handouts are not free, but paid for with the surrender of independence. Amen."
Recite Daily Prayer


Day 7 - "Dear Jesus, return the heart of this nation to the righteous support of God's Commandments as encapsulated in Holy Love. Vigorously defend life in this effort, as well as the tradition of marriage between a man and a woman. Realize that the acceptance of sin as a political issue is shaking hands with Satan, and giving evil an open door. Let all laws be in support of God's Commandments; thereby strengthening the backbone of this great nation. Amen."
Recite Daily Prayer


Day 8 - "Dear Jesus, place the Shield of Truth over all hearts, emboldening every effort to stand for the Truth. In this powerful effort, precipitate change towards righteousness in every government action, and in every legal decision. Amen."
Recite Daily Prayer


Day 9 - "Dear Jesus, inspire the Victory of Truth in all those who hold public office. Do not allow compromise of Truth or any contradiction to be part of any law. In this effort, uphold the rights and independence of every citizen. Most especially inspire those who hold offices of the most profound influence: President, Congress, Supreme Court Justices, Appointed Officials, towards this end. Amen."
Recite Daily Prayer


Note: Novena should be said June 26th to July 4th every year; can be recited daily.


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

30.maj 2012

Sveti Mihael pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Jaz sem nadangel Mihael. Ponovno sem prišel k vam, da vam govorim - po Jezusovi želji – o devetdnevnici za vašo deželo. Na prvi dan devetdnevnice moli to molitev, in nato molitve, ki so dane za vsak dan devetdnevnice.

1.dan – »Dragi Jezus, navdihuj srca zakonodajalcev, da prinesejo poštenost, nepristranost v vsak zakon. K takšnemu delovanju navdihuj zakonodajalce, da umaknejo protislovja, oporekanja, navzkrižnost iz zakonov, ki se tičejo življenja v maternici, da tako nihče ne bo prisiljen podpreti kontracepcije ali splava proti svoji svobodni volji. Ne dovoli, da bi bila verska svoboda poteptana pod nogami tistih, ki podpirajo smrt v maternici. Amen.

Moli dnevno molitev

2. dan - »Dragi Jezus, prosimo za Tvojo Zaščito nad vsemi verskimi organizacijami. V tej deželi temeljijo na svobodi. Ne dovoli nikomur, da se počuti ogrožen ali zastrašen pri izražanju svojega mnenja ali pri praktičnem izvrševanju svoje vere. Pomagaj nam zaščititi se proti nasprotovanju in proti na glavo obrnjeni diskriminaciji, v kateri so ne-Kristjanom podeljene vsakršne pravice, Kristjani pa so podjarmljeni, zadušeni in tlačeni. Amen.

Moli dnevno molitev

3. dan – »Dragi Jezus, pomagaj državljanom tega naroda, da spoznajo resnico smeri upravljanja in vodenja, ki usmerja in vodi ta narod. Pomagaj vsakomur, da doume, da vlada postaja oddaljena, vzvišena in nedotakljiva, ločena od volje ljudi, s postopnim odmetavanjem in odpovedovanjem osebne svobode. Obnovi v srcih ogenj in žar, neodvisno naravo, na kateri je bila ta dežela osnovana.

Moli dnevno molitev
______________________________

Holy Love

May 30, 2012
Public

NOVENA

St. Michael says: "Praise be to Jesus."

"I am Michael, the Archangel. I come to you once again to speak, as Jesus desires, about the novena for your country. On the first day, say this prayer, and then, the prayer given for every day of the novena."

Day 1 - "Dear Jesus, inspire the hearts of legislators to bring fairness into every law. In so doing, inspire lawmakers to remove contradiction from laws concerning life in the womb, so that no one is forced to support contraception or abortion against his free will. Do not allow religious freedom to be trampled under the feet of those who favor death in the womb. Amen."
Recite Daily Prayer


Day 2 - "Dear Jesus, we ask Your protection over all religious organizations. In this country based upon freedom, do not allow anyone to feel threatened in voicing their opinions or practicing their faith. Help us to guard against reverse discrimination in which non-Christians are granted every right, but Christians are subdued. Amen."
Recite Daily Prayer


Day 3 - "Dear Jesus, help the citizens of this country to realize the truth of the direction this nation is taking. Help everyone to comprehend that the government is becoming detached from the will of the people by slowly stripping away individual freedoms. Restore in hearts the proud, independent nature that this country was founded upon. Amen."
Recite Daily Prayer

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

29. maj 2012

DEVETDNEVNICA ZA ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

Sveti Mihael pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Prepoznaš me, kajne? Jaz sem nadangel Mihael. Jezus me je ponovno poslal k tebi, ker potrebe naraščajo. Ker sem branilec Resnice, moram opozoriti na paradoks, na nesmisel, kar postaja zakon v tvoji deželi. Po eni strani govorite, da imate pravico izbrati življenje v maternici ali splav. Po drugi strani govorite, da nimate pravice nikomur zanikati kontrole rojstev ali splava, tudi če to nasprotuje vaši vesti. Če vest lahko zapove in ukazuje ZA splav, zakaj ne more opominjati in zapovedati PROTI istemu (splavu)?

Resnica je ta – da so vaše pravice narekovane in zapovedane, manipulirane (zvijačno upravljane) in prikrojevane s kompromitiranimi (pokvarjenimi in  podkupljenimi) politiki.

Jezus želi, da ti narekujem devetdnevnico, ki naj se začne 26. junija in konča 4. julija – na vaš Dan neodvisnosti.
Razširjajte to devetdnevnico in bodite združeni v tem molitvenem naporu.

Tukaj je zdaj molitev, ki naj se moli VSAK DAN devetdnevnice, zatem ti bom naknadno posredoval dnevne molitve, ob mojih prihodnjih obiskih.

MOLITEV za 9 dni Devetdnevnice za Združene države Amerike in sledijo ji Dnevne prošnje.

Dnevna molitev:
»Dragi Jezus, dovoli Resnici Svete Ljubezni, da preplavi srce tega naroda. Namesti Resnico v središče vsakega srca. Obrni ta narod nazaj k svojemu pravičnemu mestu in bivanju pod Božjo Oblastjo. Amen.

1. dan – Zmaga nad oporekanji in protislovji v zakonih, ki se tičejo življenja
2.dan – Svoboda vesti za verske skupine
3. dan – Spoznavanje in izvrševanje Resnice, kot pot, ki naj jo voditelji te dežele sledijo
4.dan – Združitev in enotnost v molitvi proti vsaki obliki samovoljnega  vladanja
5.dan – Da bo pot dobrega jasno označena in natančno določena proti poti zla v vseh narodnh odločitvah, ki bodo sprejete.
6. dan – Da bo satan razorožen v svojih naporih, da pridobi nadzor in oblast skozi ekonomijo
7. dan – Da greh ne bo več označen kot pravica in podprt z zakonom
8.dan – Za državljane, ki živijo v Resnici, da bi bili opogumljeni in smeli v svoji moči, da povzročijo spremembe.
9.dan – Zmagoslavna zmaga Resnice v tistih, ki so na najvišjih položajih«


»Predsedniku,
Najvišjemu Vrhovnemu Sodišču,
kongresnikom in senatorjem,
vsem imenovanim in zadolženim uradnikom in uslužbencem«
 ___________________

Holy Love

May 29, 2012
Public

NOVENA FOR THE UNITED STATES OF AMERICA

St. Michael says: "Praise be to Jesus."

"You recognize me, don't you? I am Michael, the Archangel. Jesus sends me to you once again as the need arises. As I am the Defender of the Truth, I must point out the paradox of what has become law in your country. On one hand, you are told you have the right to choose between life in the womb or abortion. On the other hand, you are told you do not have the right to deny anyone birth control or abortion even if it contradicts your conscience. If conscience can dictate for an abortion or birth control, why can it not dictate against the same?"

"The Truth is - your rights are being dictated and manipulated by compromised politicians."

"Jesus desires I dictate to you a novena to begin June 26th and to end July 4th - your Independence Day. Propagate it and be united in this prayer effort."

"Here, now, is the prayer to be prayed every day of the novena; then, I will subsequently give to you the daily prayers on my future visits."

Prayer of the 9-day Novena for the United States of America and the Following Daily Petitions:

"Dear Jesus, allow the Truth of Holy Love to flood the heart of this nation. Place Truth in the center of every heart. Return this nation to its rightful place under the Dominion of God. Amen."

Day 1 - "Overcome contradiction in laws concerning life."

Day 2 - "Freedom of conscience for religious groups."

Day 3 - "Realization of the Truth as to path this country's leaders are following."

Day 4 - "Unity in prayer against any form of dictatorship."

Day 5 - "That the path of good is well- defined against the path of evil in all the nation's decision making."

Day 6 - "That Satan is disarmed in his efforts to gain control through the economy."

Day 7 - "That sin is no longer defined as a right and supported by law."

Day 8 - "For citizens who live in Truth to be emboldened in their power to precipitate change."

Day 9 - "The glorious victory of Truth in those who hold the highest offices."

"President,
Supreme Court Justices,
Congressmen and Senators,
All Appointed Officials"
SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

28. maj 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

Te dni v svetu nimate pomembnega in odličnega voditelja, ki bi zmogel povezati skupaj vse razpuščene konce družbe, ki nasprotujejo eden drugemu. Na eni strani imate: ateizem (brezboštvo), agnosticizem (nauk, da bistvo stvari ni dostopno človeškemu spoznanju), sekularizem (posvetnost, svobodomiselnost, protiklerikalizem), in protikrščanska občutja in nazor. Na drugi strani so: osebna svetost skozi Sveto Ljubezen, poslušnost Desetim Zapovedim, Resnica in poštenost,  spodobnost – temelječa na Resnici, in priznavanje dobrega nad zlim.

Ti razpuščeni konci morajo priti skupaj v Sveti Ljubezni, da se tako vse, kar nasprotuje Sveti Ljubezni stali, razpade in spremeni. Toda dandanes je moderno in v stilu biti protikristjan in se šopiriti in razkazovati  neposlušnost Božjim Zapovedim. Radovoljno, brez oklevanja in takoj je sprejeta prazna potrditev in dana prikrita odobritev za oporekanje in izpodbijanje morale pod krinko »svobode.«

Moralna pokvarjenost je videna kot napredek in moderen trend (splošno, obče nagnjenje in smer v družbi).

Srca, ki so bila nekoč Moja so bila pregovorjena proti Meni; toda Jaz stojim pripravljen, da sprejmem nazaj vsakega izgubljenega sina. Vse kar prosim je, da se duše obrnejo nazaj k Mojemu Večnemu Usmiljenju. Ne želim obsoditi in grajati, temveč rešiti. Vsaka duša ima Dom v nebesih, ki čaka nanjo. Vse kar je potrebno, je to (ta dom) samo izbrati.
_____________________

Holy Love

May 28, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"These days you do not have a leader of world prominence who can tie together all the loose ends of society which oppose one another. On the one hand, you have: atheism, secularism, agnosticism, and anti-Christian sentiment. On the other hand is: personal holiness through Holy Love, obedience to the Ten Commandments, Truth and fairness - based upon Truth, and the recognition of good over evil."

"These loose ends must come together in Holy Love so that all that is opposed to Holy Love is resolved. But today it is stylish to be anti-Christian and to flaunt disobedience to God's Commandments. It is readily accepted and given blanket approval to challenge morality under the guise of 'freedom'."

"Moral degeneration is viewed as progress and trendy."

"Hearts, which were once Mine, have been persuaded against Me; but I stand ready to welcome back every prodigal son. All I ask is that souls turn to My Eternal Mercy. I do not wish to condemn, but to save. Each soul has a home in Heaven waiting for him. He need only to choose it."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

27. maj 2012

Binkoštna Nedelja
Ponovno jaz (Maureen) vidim Velik Plamen. Glas pravi:
»Jaz sem Tisti, ki ureja vse stvari mogočno, močno in silno – Večni Zdaj – Bog Oče. Danes, kot v vsakem sedanjem trenutku, želim, da se Moj Duh spusti nad zemljo, zavzemajoč vsako srce in da prevzame v njem najvišjo, vrhovno oblast.

Če bo ta Moja Želja uresničena, bo Moja hči razglašena za
So-Odrešiteljico, Posrednico in Zagovornico. Ta objava in razglasitev bi imela za posledico globok in močan učinek v svetu, in v srcih, ki uporno, trdovratno in kljubovalno nasprotujejo svoji lastni rešitvi. Razen tega bi ta razglasitev vplivala: na politike, vlade, na cerkvene voditelje, celo na grehe, ki bi postali politična zadeva in politični predmet razprave.

Razodetje Združenih Src, ki je prišlo v svet skozi to nalogo/Misijo oz. poslanstvo – je, v svojem bistvu, nova Marijanska Dogma o kateri sedaj govorim. To Njeno brezmadežno Srce je So-Odrešenik, Posrednk in Zagovornik v Njeni vlogi Prvega Dvora Združenih Src.

V Svojem Srcu, je Ona trpela z Jezusom; skozi Njeno Srce se pretakajo in pritekajo vse milosti. Njeno Srce je Zagovornik pred Mojim Prestolom za vse človeštvo; še posebno za tiste, ki so najbolj oddaljeni od milosti.

Pošiljam danes Mojega Duha kot Zdravilni Balzam (uteho, tolažbo) nad srce sveta. Molite, da bi bila Moja Želja uresničena in izpolnjena skozi razglašenje te nove Dogme.
_________________

Holy Love

May 27, 2012
Pentecost Sunday

Once again I (Maureen) see a Great Flame. A voice says: "I am He Who orders all things mightily - the Eternal Now - God the Father. Today, as in every present moment, I desire My Spirit descend upon the earth, capturing every heart and taking up Sovereignty therein."

"If this Desire of Mine were realized, My daughter would be proclaimed Co-Redemptrix, Mediatrix and Advocate. This declaration would carry with it profound effects in the world, and in hearts which have been stubbornly opposed to their own salvation. It would affect then: politics, governments, religious leaders, even sins which have become political issues."

"The United Hearts Revelation, which has come into the world through this Mission, is, in essence, the new Marian Dogma of which I now speak. The Immaculate Heart is Co-Redemptrix, Mediatrix and Advocate in Her role as the First Chamber of the United Hearts."

"In Her Heart, She suffered with Jesus; through Her Heart, all grace flows. Her Heart is the Advocate before My Throne for all mankind; especially those most distant from grace."

"I am sending My Spirit today as a Healing Balm upon the heart of the world. Pray that My Desire is realized in the proclamation of this new Dogma."

Ponovno vas spominjamo na posebno objavo – obvestilo:

PROSIMO PRIDRUŽITE SE NAM V ŽIVI MOLITVI VSAK DAN  OB 7. URI  ZVEČER
(V Sloveniji je to vsako noč ob 2. uri zjutraj)

(EST Canada time = -5 od GMT + 2 uri za Slovenijo = skupaj 7 ur kasneje
od navedenega časa v originalni objavi)

Z veseljem vam sporočamo, da imamo sedaj v živo audio-prenos naše Molitvene službe, ki se odvija ob 7. uri zvečer, vsak dan od ponedeljka do Nedelje. Če ste se prijavili za prenos v živo v aprilu 2012, ste že registrirani za vse bodoče prenose v živo in za audio prenos v živo (samo zapomnite si in shranite vaše prijavno ime in geslo). Če se niste registrirali v aprilu, morate to storiti sedaj, če želite spremljati prenos v živo  -  in ta registracija vam bo ravno tako omogočila vse bodoče žive video in audio prenose (ravno tako shranite in si zapomnite vaše prijavno ime in geslo).

Tu so preprosta navodila, ki jim sledite, da boste lahko spremljali molitev z nami vsak večer:

1.     Pojdite na www.holylove.org in kliknite GLAVNA STRAN (MAIN SITE), kar vas bo pripeljalo na našo DOMAČO (HOME) stran.
2.     V zgornjem levem kotu je ikona za Živi Prenos (Live Stream), kliknite na to ikono, da se odpre.
3.     Kliknite na PRIJAVA (LOGIN) in vpišite vaše PRIJAVNO IME (login) in GESLO (password), nato kliknite PRIJAVI (LOGIN) – če se niste registrirali v aprilu, se morate najprej REGISTRIRATI, da boste lahko nadaljevali.
4.     Pojdite z miško na DOGODKE (events) za katere ste se prijavili - kliknite na Molitveno službo (Prayer Service) za ta dan.
5.     Na desni strani ekrana boste videli besede v oranžnem Pogled/Prijava (View/Sign up), kliknite na  te besede.
6.     Kliknite na PDF za ta dan – sledite vzdolž z molitvenim vodičem  tako, da kliknete na desni gumb miške, ko je vsaka mediacija, priprošnja zaključena.
7.     Ko je molitvene službe konec, kliknite na mesto zunaj PDF, nato se ODJAVITE (LOG OUT) v levem zgornjem kotu.


Če imate kakršnekoli težave, prosim kontaktirajte mamshl@holylove.org ali pokličite Službo na 440-327-8006.

Naj Bog blagoslovi vas in vaše ljubljene in hvala, da se nam boste pridružili v molitvi vsak večer, ko boste lahko.

Služba Svete Ljubezni
_______________________

Holy Love Reminder of Special Announcement: PLEASE JOIN US TO PRAY LIVE EVERY NIGHT AT 7PM EST.

Holy Love

PLEASE JOIN US TO PRAY LIVE EVERY NIGHT AT 7PM EST.

We are happy to announce we are now audio-streaming our 7PM Prayer Services, Monday through Sunday.

If you had signed up for Live-streaming in April of 2012, you are already registered for all future live-streaming and audio-streaming (just remember to save your login and password). If you did not register in April, you must now do so – and that will register you for all future live and audio-streams as well (again save your login and password).

Here are simple instructions to follow so that you will be able to pray along with us every evening.

1.        Go to www.holylove.org and click on MAIN SITE which takes you to our HOME page.
2.        In the upper left corner is an icon for Live Stream, click on that icon to open.
3.        Click on LOGIN and fill in your login and password and click on LOGIN – if you did not register in April, you must REGISTER first to continue.
4.        Scroll down to events you have signed up for and click on the Prayer Service for that day.
5.        To the right of the screen you will see the words in orange View/Sign-up, click on these words.
6.        Click on the PDF for that day – follow along with the prayer leaders clicking on the right scroll button as each mediation is completed.
7.        When service is over, click out of PDF, then LOG OUT located in upper left corner.
Note: There will not be a 7:00 p.m. Rosary Service on Memorial Day, Monday May 28, 2012.

May God Bless you and all your loved ones and Thank you for considering joining us in prayer each night that you can.

Holy Love Ministries


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

26. maj 2012

Ponovno jaz (Maureen) vidim Velik Plamen: Glas pravi:
»Jaz sem Večna Ljubezen - Bog Oče. Jaz sem Ves Ljubezen. Karkoli ustvarjam, ustvarjam iz ljubezni. Vsaka duša v maternici je Moja Stvaritev Ljubezni. Prepričanje in nazor človeštva je tisto, ki je to spremenilo in uničilo Moje Ročno Delo.

Vsaka duša, ki jo ustvarim, je Dar Moje Ljubezni. Vsako življenje je posebna milost z njenimi lastnimi, posebnimi in izvirnimi talenti  in darovi in odgovarja milosti; toda ker človek uničuje Moje Stvarstvo, je prihodnost spremenjena za vedno. Iskreno in resnično vodstvo je bilo uničeno.Veliko darov in talentov, sposobnosti in poklicev, ne bo nikoli izvedeno in uresničeno. Znanstveniki ne bodo nikoli odkrili zdravila za določene bolezni – kot bi morali – če bi živeli. Vaše naravno okolje ima prav tako biti žrtvovano, ko se Moja Zaščitna Roka umika, odstranjuje in oddaljuje z vsakim splavom.

Upanje človeštva je v posnemanju Moje Ljubezni skozi Sveto Ljubezen. Naučite se prepoznati vaša dejanja in prepričanja, ki nasprotujejo Sveti Ljubezni. Odločite se, da Mi ustrežete in naredite veselje, tako kot jaz želim ustreči in narediti veselje vam. Ne želim pokazati Svoje Roke Pravičnosti.  Ne želim kaznovati nedolžnih, kot to delate vi, ko jemljete (ubijate) nedolžna življenja v maternici.

Predajte svoja srca Sveti Ljubezni. Poslušajte prošnjo vašega Ljubečega Očeta. Obrnite svojo svobodno voljo k dobremu in ne k zlu. Ne žalite in ne jezite, ne razžaljajte Me več.
___________________________

Holy Love

May 26, 2012
Public

Once again I (Maureen) see a Great Flame. A voice says: "I am Eternal Love - God the Father. I am All Love. Everything I create I create out of love. Every soul in the womb is My Creation of Love. It is mankind's opinions that challenge this and destroy My Handiwork."

"Every soul I create is a Gift of My Love. Every life is a special grace with its unique talents and response to grace; but because man destroys My Creation, the future is changed forever. Honest and truthful leadership has been destroyed. Many vocations will never be realized. Scientists will never discover cures for certain diseases as they would have - had they lived. Your natural environment has, as well, been victimized as My Protective Hand withdraws with every abortion."

"Mankind's hope is in imitating My Love through Holy Love. Learn to recognize your actions and opinions which oppose Holy Love. Decide to please Me, as much as I desire to please you. I do not want to show My Hand of Justice. I do not want to chastise the innocent, such as you are doing when you take innocent lives in the womb."

"Surrender your hearts to Holy Love. Listen to your Loving Father's plea. Turn your free will towards good, and not evil. No longer offend Me."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

25. maj 2012

Jaz (Maureen) sem videla Velik Plamen. Iz Njega, sem slišala Glas:
»Jaz sem Večni Oče – Večni Zdaj. Želim, da Me ljudje poznajo in Me ljubijo, kajti Jaz sem Vir Vse Ljubezni in Vsega Dobrega. Jaz Sem Tisti, ki je ustvaril vse, od najmanjšega zrna peska do najvišje planine, vse do človekove svobodne volje. Jaz sem Vir Usmiljenja (Milosti), ki osvobaja človeka od greha; ki omogoča izbire in naredi Mojo Voljo (za) Dežnik vsega stvarstva.

Zaupajte Mi preteklost, sedanjost in prihodnost. Tolažite Me zaradi arogance in predrznosti (obraza) človeštva. Iščem in želim dobro človeštvu, medtem ko ono išče in želi popolno in skrajno, dokončno uničenje. Tako daleč nad vsem so Moje Poti – onstran vsakršnih besed in opisov.

Jaz sem Tisti, ki je oblikoval Razodetje Združenih Src. Jaz sem Tisti,  ki Sem ga prinesel v svet, da bi prinesel mir in harmonijo v srca vseh in med človeštvom in Bogom. Ne opuščajte Mojih Določb, namer in ciljev. Naredite to Razodetje znano, kajti dano je svetu iz Vira Vse Resnice. Naj vas ne odvrnejo prepričanja in mišljenje tistih, ki verjamejo ali pa ne verjamejo in dvomijo. To so zemeljska merila in standardi. Verjemite zato, ker vas Jaz zaprošam za to. Ne iščite še naprej razlogov za nevero in dvome. Odgovorni ste Večnemu Zdaj. Ni mi treba iskati vašega srca, da bi vas poznal. Jaz sem oblikoval vaše srce.

Verjemite zdaj. Bodite posvečeni Našim Združenim Srcem. Razširjajte to čaščenje.
_____________________

25. maj 2012

Petkova Služba – Za vse po krivem obtožene v družbi, v vladah in znotraj cerkvenih krogov – da bi se vse klevete razkrile v resnici

Jezus je tu s Svojim izpostavljenim, razkritim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, želim, da nocoj vsakdo od vas preda Meni vse, kar je v vašem srcu in nasprotuje Sveti Ljubezni – pa naj bodo to neurejene strasti, neodpuščanje, jeza. Karkoli ni od Svete Ljubezni, ni od Mene. To je prvi korak v osvobajanju od teh krivic in grehov.

Nocoj vas blagoslavljam z Mojim Blagoslovom Božje ljubezni.«
__________________________

Holy Love

May 25, 2012
Public

I (Maureen) see a Great Flame. From It, I hear a Voice. "I am the Eternal Father - the Eternal Now. I desire people know Me and love Me, for I am the Source of All Love and All Good. I am He Who creates everything from the smallest grain of sand, to the highest mountain, to man's free will. I am the Source of Mercy that frees man from sin; that allows choices and makes My Will the Umbrella of all creation."

"Entrust to Me the past, present and future. Console Me in the face of mankind's arrogance. I seek mankind's good, while he seeks utter destruction. So far above all are My Ways - beyond all telling."

"It is I Who form the Revelation of the United Hearts. It is I Who brought it into the world to bring peace and harmony into the hearts of all and between mankind and God. Do not forsake My Purpose. Make this Revelation known as it is given to the world by the Source of All Truth. Do not be dissuaded from belief by who believes or disbelieves. Those are earthly standards. Believe because I ask it of you. Do not continue to search out reasons to disbelieve. You are answerable to the Eternal Now. I do not need to search your heart to know you. I formed your heart."

"Believe now. Be consecrated to Our United Hearts. Spread this devotion."

-------------------------

May 25, 2012
Friday Service - For all those falsely accused within society, governments and within Church circles; that all calumnies are exposed by truth

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, I desire that tonight each of you surrenders to Me all that is in your heart that opposes Holy Love - be it disordered passions, unforgiveness, anger. Whatever is not of Holy Love is not of Me. This is the first step in being delivered of these iniquities."

"Tonight I'm blessing you with My Blessing of Divine Love."

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

23. maj 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Ponovno sem prišla, da pritegnem srce sveta v Najina Združena Srca. Posvetitev Najinima Združenima Srcema in Razodetje Združenih Src je izpolnitev Resnice. V tem Razodetju je Pot, Resnica in Življenje. Vse to je dano zastonj in prostovoljno in onkraj domnev, razglabljanja in umovanja.

Duša, ki povsem verjame brez prekinitve ali čakanja na potrditev – brez da se ozira na to, kdo verjame in kdo ne verjame – bo močno blagoslovljena z lažjim potovanjem skozi Dvore Najinih Združenih Src. Duše, ki so se ujele v vrtinec oporekanja, sporov in prerekanj, ki se vrtinči okoli teh Sporočil, Službe in vidcev, bo imela zelo težek čas v svojem duhovnem napredku.

Danes vam povem, da je vsakogaršnje duhovno potovanje enako kot potovanje skozi Najini Združeni Srci. Mnogi tega ne zapazijo. Bolj ko duša ostaja posvečena v resnici, globlje je njeno duhovno potovanje. To pa, vseeno zahteva velik trud zavoljo svobodne volje.
______________________________

Holy Love

May 23, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"I have come once again to draw the heart of the world into Our United Hearts. Our United Hearts devotion and the Revelation of the United Hearts is the fulfillment of Truth. In this Rrevelation is the Way, the Truth and the Life. All of this is given freely and beyond speculation."

"The souls who believe fully without pause or waiting for endorsements - without paying heed to those who believe or disbelieve - will be greatly blessed with an easier journey through the Chambers of Our United Hearts. The souls who get caught up in the whirlpool of controversy, which swirls around these Messages, the Ministry and the visionary, will have a very difficult time in their spiritual progress."

"Today I tell you that everyone's spiritual journey is the same as the journey through Our United Hearts. Most do not realize this. The more the soul remains consecrated to the Truth, the deeper his spiritual journey. This, however, requires great effort on behalf of free will."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

22. maj 2012

Praznik sv. Rite iz Cascie

Sveta Rita iz Cascie pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Srce sveta se mora pomiriti, pobotati in uskladiti z Resnico preden bo lahko pomirjeno in spravljeno z Bogom. Ljudje morajo ponovno spoznati, da je samo Bog Stvarnik vsega dobrega. Človeštvo v svojem lastnem soglasju in dajanju ter samo od sebe ne more doseči in izvršiti ničesar.

Politična zavezništva in napačne religije niso nikoli odgovor k miru. Resnica, ki temelji na Sveti Ljubezni pobira sadeže resničnega, pristnega miru. Napačne obljube miru niso bolj zaslužne in nimajo večje vrednosti kot obljube s trditvijo, da ne bo več naravnih nesreč. Mir bi moral imeti korenine v Bogu. Kajti mir srca, prihaja od Boga, kot tudi mir v vašem naravnem okolju izvira od Boga.

Resnica, ki prinaša mir, izvira in ima korenine v Srcu Očeta, toda mora biti vžgana, vneta in odtisnjena v človeško srce z dejanjem svobodne volje.
_______________________

Holy Love

May 22, 2012
Feast Day - St. Rita of Cascia

St. Rita of Cascia says: "Praise be to Jesus."

"The heart of the world must be reconciled with the Truth before it can be reconciled with God. People must recognize once again that God alone is the Creator of all good. Mankind of his own accord can accomplish nothing."

"Political alliances and false religions are never the answer to peace. Truth based upon Holy Love bears the fruit of genuine peace. False promises of peace are no more meritorious than a promise would be of declaring no more natural disasters. Peace has to be rooted in God; for peace of heart comes from God just as peace in your natural surroundings flows from God."

"Truth which brings peace originates in the Heart of the Father; but it must be ignited in the human heart by action of the free will."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

21. maj 2012

Sveta Margareta iz Kortona pravi:
»Hvaljen bodi Jezus«

»Gospod želi, da se vrnem, da vam govorim posebno o nedotakljivosti in vzvišenosti duha. To je velika milost in bi morala biti zelo iskana in mora biti iskana nad vsem. Nihče ne more biti svet, če ni dosegel tega cilja nedotakljivosti in vzvišenosti, ločenosti duha od posvetnega. Nadalje pravim, da bolj ko je duša ločena, odcepljena v tem življenju od sveta, od mesa in hudiča, ji je dovoljeno, da potuje globlje v Posvečene Dvore Združenih Src.

Sveta Ljubezen v vašem srcu traja večno. Vse ostalo je minljivo. Kako danes izgledate – kako ste oblečeni – vaše fizično ugodje – vse to se bo jutri spremenilo. Zakaj bi posvečali takšno pomembnost vsemu temu? Ne iščite poklonov in laskanja. Ne poskušajte se prilizovati drugim. Naj vsa vaša motivacija raste iz Svete Ljubezni v vašem srcu – čista motivacija, ki je všeč Bogu – in ne išče naklonjenosti in priljubljenosti v očeh človeka.

Ko delate za ta cilj, to, kar ni pomembno v Božjih Očeh, postane manj pomembno (tudi) za vas. Svetna zadovoljstva, privlačnosti in udobja so tedaj videni takšni kot so, in Luč Resnice sije skozi vas v svet.

To je pot k radosti in miru srca. Prihaja v srce skozi duhovno predajo vseh svetnih časti in ugleda, in skozi povezanost, vdanost in zvestobo v osebni svetosti skozi Sveto Ljubezen.

21. maj 2012

Ponedeljkova služba – Mir v vseh srcih skozi Sveto Ljubezen

»Moji bratje in sestre, nocoj vas spominjam na to, da ljubite eden drugega, kakor sem vas Jaz ljubil; v tem leži vaše rešenje in zveličanje. Karkoli ovira ali zaustavlja to ljubezen, ni od Mene in se mora premagati.

Nocoj vas blagoslavljam z Mojim Blagoslovom Božje Ljubezni.«
________________________

Holy Love

May 21, 2012
Public

St. Margaret of Cortona says: "Praise be to Jesus."

"The Lord desires that I return to you to speak specifically about detachment of spirit. This is a great grace and one that should be sought after and must be sought after by all. No one can be holy that does not reach for this goal of detachment. Further, I say, the more detached the soul is in this life from the world, the flesh and the devil, the deeper he is permitted to travel into the Sacred Chambers of the United Hearts."

"Holy Love in your heart endures forever. All else is passing. How you look today - what you wear - your physical well-being - all of these change tomorrow. Why place such importance upon any of these? Do not seek after compliments. Do not try to ingratiate yourself in the eyes of others. Let all your motivations arise from Holy Love in your heart - the pure motivation which pleases God - and does not seek favor in the eyes of man."

"When you work towards this goal, what is not important in the Eyes of God becomes less important to you. Worldly pleasures, fascinations and comforts are seen for what they are, and the Light of Truth shines through you into the world."

"This is the way to joy and peace of heart. It comes into the heart through a spiritual surrender of all the world esteems, and an attachment to personal holiness through Holy Love."

-------------------------

May 21, 2012
Monday Service - Peace in All Hearts through Holy Love

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, tonight I remind you to love one another as I have loved you; in this lies your salvation. Whatever obstructs this love is not from Me and must be overcome."

"Tonight I'm blessing you with My Blessing of Divine Love."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

20.maj 2012

Sveti Tomaž Akvinski pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

Danes sem prišel, da poudarim, da je najpomembnejša milost, ki je zastonj dana tu, na tem kraju, spreobrnenje srca. To je resnica, kajti spreobrnenje srca je kot vaza, ki drži in obdaja vse druge rože kreposti. Voda v vazi je navdih Svetega Duha k sledenju življenja kreposti: kreposti so vzdrževane, gojene in hranjene s tem navdihom.

Opazite prosim, da rože v vazi še vedno potrebujejo pozornost, da bi ostale žive. Od časa do časa potrebujejo svežo vodo. Torej, v duhovnem življenju,  mora biti duša nenehno odprta za sveže navdihe, da bi živela globlje v krepostih.

Prijetna vonjava kateregakoli šopka je velik del njegove lepote. Dišava duhovnega življenja je Sveta Ljubezen v srcu, ki prežema dušo in okolico okoli nje.
______________________

Holy Love

May 20, 2012
Public

St. Thomas Aquinas says: "Praise be to Jesus."

"Today I have come to point out that the most important grace given freely at this site here is conversion of heart. This is true, for the conversion of heart is like the vase that holds all the other flowers of virtues. The water in the vase is the inspiration of the Holy Spirit to pursue the life of virtue; the virtues are nourished by this inspiration."

"Please note that flowers in a vase still need attention to stay alive. From time to time they need fresh water. So, in the spiritual life, the soul must be continually open to fresh inspirations as to living deeper in the virtues."

"The fragrance of any bouquet is a great part of its beauty. The fragrance of the spiritual life is the Holy Love in the heart which permeates the soul and the environment around him."SPOROČILA SVETE LJUBEZNI


19. maj 2012

Sveta Margareta iz Kortona pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Verjetno me ne poznate. Sem Margareta iz Kortona. Prišla sem, da bi vas in vse duše opogumila, da se odcepijo in postanejo neodvisni od svetnih dobrin, od fizičnega izgleda in mnenj drugih ljudi. V tej odcepitvi, ločitvi in neodvisnosti od svetnih dobrin leži vaša svoboda in vaš mir. Ravno tako ne bodite ujetniki skrbi za vaše fizično ugodje in blagostanje. To je še ena past, da vas sovražnikove laži zmedejo, zbegajo in vznemirjajo v sedanjem trenutku.

Nikoli ne nasprotujte Resnici zaradi kakršnekoli lastne koristi, dobička ali lastne pridobitve.«
_____________________

Holy Love

May 19, 2012
Public

St. Margaret of Cortona says: "Praise be to Jesus."

"You probably do not know me. I am Margaret of Cortona. I have come to encourage you and all souls to become detached from worldly goods, physical appearance and the opinions of others. In this detachment lies your freedom and your peace. Do not get caught up in concern for your physical well-being either. This is another trap that the enemy lies to distract you in the present moment."

"Never oppose Truth towards any self-gain."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

18. maj 2012

1.     del – dopoldan

Sveti Tomaž Akvinski pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Ko vam govorim o razumnosti in razsodnosti, kot vam govorim danes, se to ne nanaša na prenagljena, vihrava in nespametna mnenja in prepričanja, ki ne napadajo ali kritizirajo časti in ugleda. Govorim o mnenjih, prepričanjih in presoji kot strokovnih, izvedeniških zaključkih in sklepih, ki so uporabljeni, da škodujejo organizacijam, duhovništvu, prikazovanjem, vidcem ter predvidenemu in želenemu Nebeškemu delu, kot to imamo tu.

Tu bi morala biti prenagla sodba bolj jasno določena in razložena. Prenagla sodba ne temelji na Resnici. Laži prenagle sodbe se razširjajo naokrog in krožijo nepravično. Razlogi za to, so v svojih koreninah, lahko zelo različni. Morda se Resnica ni nikoli iskala. Morda je prevladalo ljubosumje ali strah pred izgubo kontrole. Včasih je prenagla in napadalna sodba (kar je enako kot napačna razsodnost) izražena skozi željo po samopomembnosti. Da, nekateri poskušajo zgraditi lasten ugled in sloves tako, da rušijo in podirajo ugled drugih ljudi. To ni nikoli od Boga.

Prenagljen in nepremišljen boj, nestrpen in plitev trud nikoli ne bi smel biti del odločanja za ali proti sporočilom, prikazovanjem ali kateremu koli drugemu Nebeškemu naporu v svetu.* Lastna korist in pridobitev nikoli ne bi smela biti del procesa presojanja, niti vnaprej ustvarjeno mnenje oz. predsodek ali kakršen koli drug negativen motiv ne bi smel biti v igri. Prikriti motivi odpirajo vrata k lažnim informacijam, k napačnim obvestilom.

Celotna presoja in razsodnost morata temeljiti na Resnici. Duša Resnice je  Sveta Ljubezen. Duša Svete Ljubezni je Resnica. Nihče ne more opravičiti sodbe izven tega.
________________________________________________
*Prenapete odločitve in sklepi v povezavi s prikazovanji na tem kraju, so se pojavili predhodno, enkrat prej na Sporočilih, ki se prejemajo od leta 1985.
________________________

Drugi del – popoldan

Sveti Tomaž Akvinski pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

Vrnil sem se. Še nekaj imam povedati o prenagli presoji in napačni razsodnosti. Spoznajte in uvidite prosim, da veliko tistih, ki vsiljujejo svoje »sposobnosti« presoje, nimajo drugega kot slab primer duhovnega ponosa. Uveljavljajo in prikazujejo, kot da imajo edino in dokončno oz. končnoveljavno mnenje in pravo presojo o določenem prikazovanju, sporočilu ali službi. Morda vidijo vsebino, smisel ali pomen napačno v enem Sporočilu, v skladu z njihovim »strokovnim znanjem« in glasno razglašajo, po širnem svetu – da nobeno od Sporočil ni resnično.

Vsaka milost, ki je dana skozi prikazovanja, sporočila ali kako drugače, zahteva odgovor od človeštva. Če, skozi duhovni ponos, duša izbere, da ne ob verjela, ali še slabše, da bo nasprotovala ponujenim milostim, je odgovorna Bogu. Ni odgovorna samo za umanjkanje lastnega pozitivnega odgovora, temveč tudi za mnoge molitve, ki se ne molijo in ostanejo neizrečene zaradi njenega slabega vpliva. Celoten šopek kateregakoli nebeškega prikazovanja, so vse milosti zbrane skupaj, izločajoč prijeten nebeški vonj klica k spreobrnenju.

Potrebno bi bilo, da presoja in razsoja prikazovanj izstopi iz te temačne in negotove dobe, kjer vsako oznanjeno prikazovanje izzove nekaj negativnh reakcij in odzivov.
____________________

18. maj 2012

Ponedeljkova služba – Za vse po krivem obtožene v družbi, v vladah in znotraj cerkvenih krogov, da bi se vse klevete razkrile v resnici

Jezus je tu s Svojim  izpostavljenim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Dragi bratje in sestre, ne želite si ničesar drugega, razen tega, da bi bili bližje Meni in globlje v Mojem Srcu, ki je Tabernakelj Ljubezni. Na ta način bo Moja Zmaga popolna in vi boste imeli Nebesa v vaših lastnih srcih.

Nocoj vas blagoslavljam z Mojim Blagoslovom Božje Ljubezni.«
_______________________

Holy Love

May 18, 2012
Public

Part 1 - A.M.

St. Thomas Aquinas says: "Praise be to Jesus."

"When I speak to you of discernment, such as I am today, I do not refer to random opinions about everyday affairs which do not assail reputation. I speak of the opinions expressed as expert conclusions, which are used to harm organizations, ministries, apparitions, visionaries, and Heaven's intended work, such as we have here."

"This is where rash judgment and discernment must be more clearly defined. Rash judgment is not based upon the Truth. The lies of rash judgment are circulated unjustly. This could have, as its root, many causes. Perhaps the Truth was never sought out. Perhaps jealousy took hold or fear of loss of control. Sometimes rash judgment [which is one with false discernment] is expressed through the desire for self-importance. Yes, some do try to build up self-reputation by tearing down the reputation of others. This is never of God."

"Hasty and superficial efforts should never be a part of deciding for or against messages, apparitions or any of Heaven's efforts in the world*. Self-gain must never be part of the discernment process; nor should preconceived opinions or any negative motive come into play. Ulterior motives open the door to misinformation."

"All discernment must be based upon Truth. The Soul of Truth is Holy Love. The Soul of Holy Love is Truth. No one can justify a judgment outside of this."

Errant decisions regarding this apparition site have occurred previously on Messages that have been received since 1985.

Part 2 - P.M.

St. Thomas Aquinas says: "Praise be to Jesus."

"I have returned. I have yet more to say about rash judgment - discernment. Please realize that many who tout their 'powers' of discernment have nothing more than a bad case of spiritual pride. They come across as having the only and final opinion on a certain apparition, message or ministry. They may see what they purport as an error in one Message according to their 'expertise', and proclaim loudly - even worldwide - that none of the Messages are true."

"Every grace that is given by way of apparitions, messages and more requires a response from mankind. If, through spiritual pride, a soul chooses to disbelieve or worse yet, to oppose the graces offered, he is answerable to God. He is not only answerable for his own lack of positive response, but for the many prayers left unsaid due to his negative influence."

"The overall bouquet of any heavenly apparition is all the graces put together, exuding the heavenly fragrance of a call to conversion."

"Discernment of apparitions needs to step out of the dark ages where every reported apparition provokes some negative response."

-------------------------

May 18, 2012
Friday Service - For all those falsely accused within society, governments and within Church circles; that all calumnies are exposed by truth

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, desire nothing except to be closer to Me and deeper within My Heart, which is the Tabernacle of Love. In this way My Victory will be complete, and you will hold Heaven within your own hearts."

"Tonight I'm blessing you with My Blessing of Divine Love."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

17. maj 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Zaupam vam nove podrobnosti na potovanju skozi Dvore, ki vodijo k popolnosti; nihče, ki misli da je popoln, ne more doseči popolnosti.

Zato je Prvi Dvor – Srce Moje Matere – morda najbolj pomemben. Kajti v tem Dvoru se je samo-spoznavanje, t.j poznavanje samega sebe sposobno prebiti v človeško srce. Samo skozi ta nadvse pomemben dar poznavanja samega sebe, lahko duša vidi ovire, ki ležijo med njenim srcem in Srcem Boga. Popolnost počiva v prevladovanju in premagovanju teh nepopolnosti. Napake in pomanjkljivosti ne morejo biti popravljene, če niso prej prepoznane in spoznane, če se jih prej ne prepozna,  identificira in zaveda. Ko duša enkrat jasno spozna in uvidi kaj mora popraviti, Plamen Srca Moje Matere, pomaga in podpira dušo v premagovanju teh nepopolnosti in pomanjkljivosti z zgorevanjem (dogorevanjem) – to je kombinacija, spoj svobodne volje duše in milosti.

To je vedno kombinacija, povezava in spoj svobodne volje duše in Nebeške milosti, ki poganja in žene dušo globlje v Dvore Najinih Združenih Src. Najprej mora duša izbrati to pot oz. potovanje, nato pride milost, da ji pomaga in jo podpre.

Razumite torej, delovanje ponižne ljubezni v srcu, ki odpre in vodi voljo, da se odpravi na to potovanje in da prepozna svoje pomanjkljivosti in slabosti na začetku . Skozi ponižno ljubezen ni razorožena in oplašena s samospoznanjem, ne izgubi poguma, temveč ponižno išče in poskuša doseči pomoč in podporo milosti. To je ključ, ki odpira zakladnico milosti, kar je potovanje skozi Dvore Najinih Združenih Src.
________________________

Holy Love

May 17, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"I am confiding to you new details on the journey through the Chambers which lead to perfection; no one can reach perfection who thinks they are perfect."

"This is why the First Chamber - the Heart of My Mother - is, perhaps, the most important. It is in this Chamber that self-knowledge is able to penetrate the human heart. Only through this all-important gift of self- knowledge can the soul see what obstacles lie between his heart and the Heart of God. Perfection rests in overcoming these imperfections. Flaws cannot be corrected unless they are first recognized. Once the soul realizes what he must correct, the Flame of My Mother's Heart assists the soul in overcoming the imperfections by burning them away - a combination of the soul's free will and grace."

"It is always the combination of the soul's free will and Heavenly grace which propels the soul deeper into the Chambers of Our United Hearts. First, the soul must choose the journey; then, grace comes to his assistance."

"Understand, then, the action of humble love in the heart, which opens the will to take the journey, and to recognize his shortcomings at the onset. Through humble love, he is not discouraged by self-knowledge, but humbly seeks the assistance of grace. This is the key that opens the treasury of grace, which is the journey through the Chambers of Our United Hearts."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

16. maj 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Moja hči, nihče ne more trditi, da Nebesa niso razprostrla in podelila vsakršno milost in Nebeški Blagoslov tukaj, na tem kraju, v skrajnem in vsakršnem trudu, da bi pritegnila duše v Najini Združeni Srci in skozi to duhovno potovanje. Izredne in posebne milosti so bile dane in podeljene tu nazorno in vidno ter duhovno v srcih. Kljub temu Me je Jezus, s Svojo Neskončno in Neizmerno zmožnostjo in sposobnostjo usmiljeno se dotakniti duš, ponovno poslal s še eno veličastno milostjo z namenom, da preoblikuje srca in življenja in ves svet.

Jezus pravi, da bodo tiste duše, ki pridejo na romanje na to posest in s pobožno molitvijo obiščejo Kapelico Mojih Žalosti ali Postaje Križevega pota in ki poleg tega molijo Posvetitev Srca Sveta Najinima Združenima Srcema, prejele Popoln Blagoslov Najinih Združenih Src.

Moj Sin je Sama Ljubezen in Usmiljenje. Spreobrnenje Srca sveta je naredil dostopno in dosegljivo, kot je le lahko. Uporabljajte in izkoristite priložnosti za milosti, ki vam jih On ponuja.
_____________

16. maj 2012

Sveti Tomaž Akvinski pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Nasprotek duhovnega ponosa bi bila ponižna ljubezen. Ponižna ljubezen gleda nase kot na najmanj sveto, najbolj nevredno milosti. Ve, da vse dobro prihaja od Boga – da je Bog vir vsake milosti. Ponižno poskuša doseči in se trudi samo, da bi bila instrument, orodje v Božjih Rokah. Ponižna ljubezen ponižno in s potrpežljivostjo prenaša napake in karakterne pomanjkljivosti drugih. Usmiljeno in sočutno, blago in nežno jih popravlja, ko ji je to naloženo.

V Ponižni ljubezni je duša vedno odpušajoča, vedoč, da je Božja Milost tista, ki jo drži stran od tega, da bi delala napake, ki jih delajo drugi. V tem istem duhu ponižnosti, odpušča sama pri sebi vse krivice, zlonamernost, zlobo, pokvarjenost in greh.

Ponižna ljubezen nikoli ne ruši ali podira – vedno gradi. Nikoli ne povzroča delitve, nesloge, razkola, razprtij, temveč združuje. Ne vidi svojega lastnega mnenja in prepričanja kot edino pravilnega, razen v zadevah dobrega proti zlu; tedaj se ponižna ljubezen oprime in drži Resnice.

Molite za ponižno ljubezen v svojem srcu.«
__________________________

Holy Love

May 16, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"My daughter, no one can claim that Heaven has not extended every grace and Heavenly Blessing here at this site in an all-out effort to draw souls into Our United Hearts and through this spiritual journey. Extraordinary graces have been granted here visually and spiritually within hearts. Yet, Jesus, in His Infinite capacity to mercifully touch souls, sends Me with another magnificent grace meant to transform hearts and lives and the world."

"Jesus says that those souls who come on pilgrimage to the property and prayerfully visit the Shrine of My Sorrows or the Stations of the Cross, and also pray the Consecration of the Heart of the World to Our United Hearts, will receive the Complete Blessing of Our United Hearts."

"My Son is All Love and Mercy. He is making conversion of the heart of the world as accessible as He can. Use the opportunities of grace He offers you."

-------------------------

May 16, 2012
Public

St. Thomas Aquinas says: "Praise be to Jesus."

"The opposite of spiritual pride would be humble love. Humble love regards himself as the least holy, the most unworthy of grace. He knows all good comes from God - that God is the source of every grace. He humbly tries just to be an instrument in God's Hands. Humble love humbly bears, with patience, the mistakes and character flaws of others. He mercifully, gently corrects when it is his place to do so."

"In humble love, the soul is always forgiving; knowing it is God's Grace that keeps him from making the errors another has made. In this same spirit of humility, he forgives himself of all iniquity."

"Humble love never tears down - always builds up. It never causes division, but unites. It does not see its opinion as the only opinion unless it is a matter of good versus evil; then, humble love clings to the Truth."

"Pray for humble love in your heart."SPOROČILA SVETE LJUBEZNI


15. maj 2012 – drugo sporočilo

Sveta Katarina Sienska pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Ne morem dovolj poudariti pomembnosti preprostega in otroškega srca, ki ubira kratko pot v Dvore Združenih Src. Zelo številni ne bodo sprejeli pomembnosti tega duhovnega potovanja. Ti so prezirljivega in žaljivega duha – vedno zmanjšujejo pomen tega klica – vedno najdejo izgovor, da ne verjamejo. To duhovno potovanje je dano svobodno in prostovoljno – kot jasna pot luči k zveličanju in osebni svetosti.

Zdi se, da imajo nekateri raje mračno in temačno pot, posuto in posejano s skušnjavami, zapeljevanjem, napačno presojo in skrbmi sveta. To so tisti, ki še živijo v povezavi, v vdanosti in zvestobi svetu. Delajo svoje izbire, ki ne temeljijo na resnici, temveč na njihovih lastnih napačnih mnenjih in presoji in na enako napačnih mnenjih in presoji drugih ljudi.
Izogibajo se Luči Resnice.

Preprosta, otroška duša ne sprašuje – samo verjame. Takšna duša zasluži milost neoviranega potovanja v Združeni Srci (Jezusa in Marije). »
____________________________

Holy Love

May 15, 2012
Public

St. Catherine of Siena says: "Praise be to Jesus."

"I cannot stress enough the importance of a simplistic, childlike heart which is the short path into the Chambers of the United Hearts. So many will not accept the importance of this spiritual journey. They have disparaging spirits - always minimizing the importance of this call - always finding excuses not to believe. This spiritual journey is given freely as a clear path of light to salvation and personal holiness."

"It would seem some prefer the obscure path strewn with temptations, false discernment and worldly concerns. These are the ones who still live in attachment to the world. They make their choices, not based on Truth, but upon their own false opinions and those of others. They avoid the Light of Truth."

"The childlike soul does not question - only believes. Such a one merits the grace of an unobstructed journey into the United Hearts."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

15. maj 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»To je seznam lastnosti, karakteristik duhovnega ponosa, saj je to zelo pogosta ovira, ki jo satan namešča na pot osebne svetosti:

DUHOVNI PONOS

1.     Duša verjame, da je zelo sveta, z nekaj kreposti, ki jih mora izboljšati.
2.     Verjame, da je njena prenagljena sodba in presoja prava razsodnost in   bistroumnost.
3.     Verjame, da je vsaka zamisel in misel, ki jo ima, navdihnjena od Svetega Duha.
4.     Ne bo cenila in pretehtala, premislila mnenj drugih ljudi v duhovnih zadevah, temveč se bo trdno držala svojega lastnega nazora,  prepričanja in presoje.
5.     Opaža in vidi zelo veliko napak v srcih drugih ljudi – ne v svojem lastnem.
6.     Je ponosna (dopušča ponos) v svojem molitvenem življenju in v svojih žrtvah, v svojem žrtvovanju – to hitro vodi v samo-pravičnost – to je v farizejstvo, hinavstvo in v to, da sebe smatra za pravično.
7.     Ni odprta za duhovni popravek.

Pazite se teh znakov, teh namigov in spodbud, ki vas lahko zavedejo v padec skozi satanove spletke, zvijače in prevare.
_____________________

Holy Love

May 15, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"This is a list of the characteristics of spiritual pride, for this is very often the obstacle Satan places on the path of personal holiness:"

SPIRITUAL PRIDE
1.        "The soul believes he is very holy with few virtues that need improvement."
2.        "He believes his rash judgment to be discernment."
3.        "He believes any idea that he has is inspired by the Holy Spirit."
4.        "He will not consider others' opinions on spiritual matters, but holds fast to his own."
5.        "He sees much error in others' hearts - not his own."
6.        "He takes pride in his prayer life and his sacrifices - this leads quickly to self-righteousness."
7.        "He is not open to spiritual correction."
"Watch out for these signals that you might fall into through Satan's trickery."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

14. maj 2012

Sveti Tomaž Akvinski pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Danes sem prišel, da vam govorim o ponižni ljubezni. Razen če je ponižnost del Svete Ljubezni, ki jo duša javno izpoveduje in priznava in jo   ohranja v svojem srcu, je ljubezen v njenem srcu površinska, površna in  nenatančna. Ponižna Ljubezen se ne osredotoča nase ali na to, kako bo vse vplivalo nanjo ali jo prizadelo. Ponižna ljubezen se osredotoča stran od sebe in proti drugim.

Ponižna ljubezen ima resnično in pravo presojo, verodostojno in resnicoljubno mnenje o lastnih mejah in omejitvah, o lastni moči, odpornosti in trdnosti ter o lastnih slabostih in šibkostih. Nikoli ni predrzna, domišljava ali prevzetna glede svojih sposobnosti, zmožnosti in moči. Spoštuje moč drugih in dopušča njihove slabosti.
Ponižna ljubezen je vedno odpuščajoča.

Če je duši, ki hrepeni, si prizadeva in teži k popolnosti v Sveti Ljubezni,  dan vpogled v napake drugih ljudi, moli za njihovo zmago nad temi napakami in jim hkrati odpušča. Če je njena dolžnost, da popravlja, graja ali kaznuje druge – naredi to zelo ponižno – ne brez ali izven presoje lastne poštenosti, pravičnosti in upravičenosti.

Brez ponižnega delovanja, takšnega kot sem vam ga opisal, se duša ne more dvigniti in povzpeti k popolnosti v Sveti Ljubezni. Lahko sama sebe vara, misleč, da je prešla hitro skozi Dvore /Sobe Združenih Src, toda to je satanova laž. Če ljubezen in ponižnost nista skupaj pri vzpenjanju k svetosti, sebična ljubezen postane gospodar duše. To je vsakdanja, znana in  predrzna zanka sovražnikovih laži – povzročanje, da duša misli, da je daleč boljša in v boljšem položaju v duhovnosti kot je. V resnici je nezavarovana, zaslepljena in slepa za lastne napake in slabosti. Celo omejevanje in omejitve lahko vidi kot moč in krepost.

Varujte se in bodite torej preudarni in previdni v vsem, kar sem vam danes svetoval. Vsak dan molite za ponižno ljubezen.«
______________________

14. maj 2012

Ponedeljkova služba – Mir v vseh srcih skozi Sveto Ljubezen

Jezus je tu s Svojim izpostavljenim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, nocoj vas vabim, da predate vsako težavo v Moje Božje Srce, ki stoji pripravljeno, da zagovarja, zaščiti in preskrbi vsako vašo potrebo in pomanjkanje.
V tej predaji je sprejemanje odločitve Božje Volje za vas.«

Nocoj vas blagoslavljam z Mojim Blagoslovom Božje Ljubezni.«
________________________

Holy Love

May 14, 2012
Public

St. Thomas Aquinas says: "Praise be to Jesus."

"Today I have come to speak to you about humble love. Unless humility is part of the Holy Love a soul professes to hold in his heart, the love in his heart is superficial. Humble love does not focus on self and how everything affects self. Humble love focuses away from self and towards others."

"Humble love has a truthful opinion of his own limitations, strengths and weaknesses. He is never presumptuous about his capabilities. He respects the strengths of others and makes allowances for their weaknesses. Humble love is always forgiving."

"If the soul who aspires to perfection in Holy Love is given insight into the faults of another, he prays for their triumph over these faults, and at the same time, forgives them. If it is his duty to correct another, he does so humbly - not out of self-righteousness."

"Without the traits of humility, such as I have described to you, in the heart the soul cannot mount to perfection in Holy Love. He may fool himself, thinking he is passing quickly through the Chambers of the United Hearts, but that is Satan's lie. If humility and love are not together in the climb to holiness, self-love has become the master of the soul. This is a familiar trap the enemy lays - causing the soul to think he is far better off than he is spiritually. In truth he has been blind-sided as to his own faults and weaknesses. He may even view limitations as strengths."

"Beware and be prudent, then, in all I have advised you about today. Every day pray for humble love."

-------------------------

May 14, 2012
Monday Service - Peace in All Hearts through Holy Love

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, tonight I invite you to surrender every problem to My Divine Heart which stands ready to defend, protect and provide your every need. In this surrender is your acceptance of the solution God wills for you."

"Tonight I'm blessing you with My Blessing of Divine Love."

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

13. maj 2012
(drugo in tretje sporočilo)

Praznik Naše Fatimske Gospe

»Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Danes, na dan počastitve spomina Mojih prikazovanj v Fatimi, sem prišla, da na splošno in obširno nagovorim svet. Desetletja, ki so minila, odkar Me je Bog poslal v Fatimo, niso rodila dobrih sadov ljubezni, miru in edinosti, ki so jih Fatimska sporočila imela namen pobrati. Jaz je postal nov bog – bog hedonizma – prepričanja, da je zabava vse.

Nove vojne fronte so še naprej uvedene in osnovane širom po svetu in nobena od njih ni našla rešitve in zaključka ali odločitve v Sveti Ljubezni. Življenja se neprenehno izgubljajo v bojnih poljih v maternici. Božje Zapovedi dandanes dosežejo malo učinka.
Bog je neupoštevan, prezrt in preziran.

Ne morete postati brezbožna dežela in pričakovati uspeh in napredek. Ne morete se umakniti, oddaljiti ali odtrgati od Božje Volje in biti v miru.

Moja svarila  v Fatimi so bila neupoštevana in izkusili ste izgubo več milijonov življenj v Drugi Svetovni vojni.

Danes sem prišla, da vas prosim, Moji otroci, bodite pozorni na Moj klic ter ga upoštevajte in ne čakajte, da ga kdo potrdi, odobri ali dokaže, mu izrazi uradno priznanje. Ne naredite iste napake kot prejšnja generacija. Posvetite svoja srca, svoja življenja in srce sveta Najinima Združenima Srcema.

Svet ne doumeva Božje Pravičnosti, niti svet ne spoštuje in ni naklonjen močnemu orožju Svete Ljubezni. Še je čas, da preoblikujete srca, življenja, vlade in cerkvene voditelje, v in skozi Sveto Ljubezen.

Izbrala sem vsakega od vas, da sliši to sporočilo.
Naredite ga znanega in poznanega.«
_______________________

13. maj 2012

Sobotna Služba – Zmaga Združenih Src – v srcih in v svetu

Jezus je tu z izpostavljenim Svojim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Da bi Moja Zmaga prišla v svet, mora najprej priti v srca skozi Sveto Ljubezen. V miru in edinosti ste lahko samo skozi Sveto Ljubezen – tako v srcih, kot v svetu - tako v dušah, kot v deželah/državah.

Nocoj vas blagoslavljam z Mojim Blagoslovom Božje Ljubezni.«
_________________________

Holy Love

May 13, 2012
Feast of Our Lady of Fatima

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"Today, on the day of commemoration of My apparitions at Fatima, I have come to address the world at large. The decades that have passed since God sent Me to Fatima have not borne the good fruits of love, peace and unity which the Fatima message was intended to bear. Self has become a new god - the god of hedonism."

"New war fronts continue to be established around the world, and none of them find resolution in Holy Love. Lives are continually lost in the battlefield of the womb. God's Commandments carry little purpose today. God's Will is disregarded."

"You cannot become a godless country and expect to prosper. You cannot withdraw from the Will of God and be at peace."

"My warnings at Fatima were left unheeded, and you experienced the loss of millions of lives in World War II."

"Today I have come to ask you, My children, to pay attention to My call and do not wait for someone to approve. Do not repeat the same mistake of the generation past. Consecrate your hearts, your lives and the heart of the world to Our United Hearts."

"The world does not comprehend God's Justice; nor does the world respect the great weapon of Holy Love. There is still time to transform hearts, lives, government and church leaders, in and through, Holy Love."

"I have chosen each of you to hear this Message. Make it known."

-------------------------

May 13, 2012
Sunday Service - The Triumph of the United Hearts both in Hearts and in the World

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"In order for My Victory to come into the world, it must come first into hearts through Holy Love. You can only be at peace and be united through Holy Love, both in your hearts and in the world; both in souls and in countries."

"Tonight I'm blessing you with My Blessing of Divine Love."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

13. maj 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Na ta materinski dan, slavim in tolažim vse matere po svetu. Kot mati vsega človeštva, slavim dajanje in porajanje življenja ter vzgojo, rejo in skrb za  življenje. Tolažim tiste matere, ki so izgubile svoje otroke skozi splav, bolezni ali vse druge človeške tragedije. Tolažim matere trmastih, upornih, svojeglavih in izprijenih otrok. Tolažim tudi tiste matere, ki se počutijo zapostavljene.

V Moji vlogi Matere sveta sem izkusila nerazumevanje, brezbrižnost,  mlačnost in zapostavljanje. Vseeno se v tem odnosu in oziru nadaljuje ponižnost Mojega Srca in se ohranja kot kanal milosti za vse človeštvo. Samo skozi Božjo Voljo lahko ohranjam in ostajam ljubeča Mati vseh in ostajam v ponižnem izlivanju nesebične ljubezni, navkljub prestopkom, prekrškom, pregreham, prekoračitvam, napakam proti dobremu.
Naj bo Bog slavljen, hvaljen in poveličevan, kajti samo On je vir Ponižne Ljubezni.

Zatorej se obračam, moledujem in kličem vsem materam, da dovolijo svojim srcem in svojim življenjem, da so podobni ponižni ljubezni – vedno odpuščajoč, vedno popuščajoč in opravičujoč. V tem odpuščanju morate ravno tako odpustiti tudi sebi, ker se Bog ne spominja grehov, ki si se jih pokesal, obžaloval in spokoril.*

Ponižna ljubezen vas vodi k zaupajoči ljubezni v Božjo Voljo za vas. Zaupajoča ljubezen vodi k miru. Bodite v miru, ne le danes, temveč vedno.
______
*Katoliki spominjajo, da odpuščanje grehov potrebuje in zahteva dejanje kesanja v zakramentu pokore in kesanja. Bog se nato ne spominja teh  obžalovanih, skesanih in spokorjenih grehov.
____________________________

Holy Love

May 13, 2012
Mother's Day

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"On this Mother's Day, I celebrate and console all mothers around the world. As the Mother of all mankind, I celebrate the giving of life and the nurturing of life. I console those mothers that have lost their children through abortion, disease or any other human tragedy. I console mothers of wayward children. I console, as well, those mothers who feel neglected."

"In My role as universal Mother, I have experienced misunderstanding, indifference and neglect. Regard, however, the humility of My Heart, which continues as a conduit of grace for all humanity. It is only through God's Will that I can continue as a loving Mother to all, and that I can continue in a humble outpouring of selfless love despite the transgressions against good. May God be praised, for He alone is the Source of Humble Love."

"Therefore, I invoke all mothers to allow their hearts and their lives to resemble humble love - always forgiving - always making allowances. In this forgiveness, you must also forgive self, as God has no memory of sins you have repentance of." *

"Humble love leads you to trusting love in God's Will for you. Trusting love leads to peace. Be at peace, not only today, but always."

* Catholics are reminded that forgiveness of sins requires an Act of Contrition within the Sacrament of Penance or Contrition. God, then, has no memory of those sins repented.


SPROČILA SVETE LJUBEZNI


11. maj 2012

Petkova Služba – Za vse po krivem obtožene znotraj družbe, v vladah in znotraj cerkvenih krogov – da bi se vse klevete razkrile v resnici

Jezus je tu z izpostavljenim (odkritim) Svojim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, najboljše darilo, ki ga lahko daste moji Materi na Materinski dan je vaša želja, da bi bili obkroženi, zaobjeti in del Brezmadežnega Srca Moje Matere tako, da živite v Sveti Ljubezni.«

Nocoj vam podeljujem Moj Blagoslov Božje Ljubezni.«
______________________

Holy Love

May 11, 2012
Friday Service - For all those falsely accused within society, governments and within Church circles; that all calumnies are exposed by truth

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, the best gift you can give My Mother on Mother's Day is your desire to be embraced by, and part of, My Mother's Immaculate Heart by living in Holy Love."

"Tonight I'm imparting to you My Blessing of Divine Love."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

10. maj 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Te dni, ko je greh postal politična izbira, je še toliko bolj pomembno, da se srca  posvetijo Najinima Združema Srcema. Ker se s to posvetitvijo duša odloči, da bo živela sveto življenje in bo podpirala samo Sveto Resnico.

Kmalu vam bom narekovala posvetitev srca sveta Najinima Združenima Srcema*. Več duš, ko bo opravilo to posvetitev, bolj bo Srce sveta nasičeno z Resnico. To je nadvse in vse-pomemben trud, prispevek v teh časih pred zagonom končne stiske in nadloge.
_____
*Združenju Otrokom Združenih Src:
Prosim, poudarite pomembnost širjenja te posvetitve Srca sveta Združenima Srcema (Jezusa in Marije) po svetu.
_____________________

10. maj 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»To je Moje darilo svetu na Materinski dan – Posvetitev Srca sveta Najinima Združenima Srcema:

Najbolj Usmiljeni Združeni Srci najbolj Svete Trojice in Brezmadežno Srce Marijino, sprejmite to mojo molitev v korist in v dobrobit Srca sveta.
Prebudite in vzpodbudite, ozavestite Srce sveta k Resnici razlikovanja med dobrim in zlim.

Navdihujte vsako in vse duše, da posvetijo svoja srca in svoja življenja Združenima Srcema – okrepljujoč in ojačajoč na ta način Srce sveta v tej nameri.

Rotimo Vaju, ljubljeni Združeni Srci, izlijta milost Vajinega navdiha v Srce sveta, ojačajoč ga v Resnici in v Sveti Ljubezni. V tem nebeškem navdihu pritegnita Srce sveta v združenje in edinost z Voljo Boga. Amen.

_____________________

Holy Love

May 10, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"These days, when sin has become a political choice, it is of even greater importance that hearts be consecrated to Our United Hearts. For with this consecration is the soul's resolve to live a holy life, and to support only Holy Truth."

"Soon I will dictate to you a consecration of the heart of the world to Our United Hearts*. The more souls that make this consecration, the more the heart of the world will be saturated with the Truth. This is an all-important effort in these times before the impetus of the final tribulation."

* To the Children of the United Hearts Association:

Please note the importance of spreading this consecration of the heart of the world to the United Hearts throughout the world.


-------------------------

May 10, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"This is My Mother's Day gift to the world - the Consecration of the Heart of the World to the United Hearts."

"Most Compassionate United Hearts of the Most Holy Trinity and the Immaculate Heart of Mary, accept this, my prayer, on behalf of the heart of the world. Awaken the heart of the world to the Truth of the difference between good and evil."

"Inspire each soul to consecrate their hearts and their lives to the United Hearts; thereby strengthening the heart of the world in this resolve."

"We beg You, dear United Hearts, pour the grace of Your inspiration into the heart of the world, strengthening it in Truth and in Holy Love. In this heavenly inspiration, draw the heart of the world into union with the Will of God. Amen."SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

9. maj 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Prišel sem, da vam opišem najbolj zaželjeno ravnanje pastirja, pa naj bo to minister ali pa duhovnik. Dober pastir je zaskrbljen in si vneto prizadeva za fizično, duhovno in čustveno dobro stanje in dobrobit njegove črede. Odprt je za vzpodbude Svetega Duha, na obeh področjih, tako v svojem srcu, kot tudi v srcih tistih, ki so mu dani, da jih vodi. Dober pastir moli za razsodnost in spoznanje Božje Volje v vseh odločitvah. Nima skritih dejanj in poslov za osebni zaslužek in dobiček, kot so na primer denar, moč ali priljubljenost in popularnost.

Dober pastir vedno podpira Resnico. Ne sprejema kompromisov, približkov Resnice iz katerega koli razloga. Nikoli ne oblikuje svojega mnenja na podlagi mnenj drugih ljudi, temveč njegovo mnenje in presoja vedno temelji na Resnici, kot navdih Duha Resnice.

Če bi se takšna pot upravljanja, te smernice vodenja v današnjem času sledile z jasnostjo in iskrenostjo, bi se celotni predeli družbe zedinili z Voljo Mojega Očeta. Upor in nepokorščina bi bila premagana in tam bi bil mir.«
__________________________

Holy Love

May 9, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"I have come to describe to you the most desirable traits of a shepherd, be he a Minister or Clergy. The good shepherd is solicitous after the physical, spiritual and emotional well-being of his flock. He is open to the promptings of the Holy Spirit both in his own heart and in the hearts of those he is given to lead. The good shepherd prays for discernment of God's Will in all decisions. He has no hidden agenda towards personal gain, such as money, power or popularity."

"The good shepherd always supports the Truth. He does not embrace compromise of the Truth for any reason. He never forms opinions based on the opinions of others, but always bases his opinions on the Truth as inspired by the Spirit of the Truth."

"If these guidelines would only be followed with simplicity today, whole segments of society would be united to the Will of My Father. Rebellion would be overcome, and there would be peace."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

8. maj 2012

Praznik Naše Gospe Milosti

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Danes vabim vsakogar - vsakega posameznika, da spozna, da ste poklicani k ljubezni drug do drugega, kot vas Bog ljubi. Posnemajte Božjo Ljubezen do vas v vsakem sedanjem trenutku. Bodite znamenje Njegove Ljubezni v svetu. Naj vas ne preplavijo vsakodnevne skrbi. Predajte vse Mojemu Brezmedežnemu Srcu. To je vhod k zmagi.

Del Moje Zmage je širjenje Plamena Mojega Srca po svetu. Pred končno stisko, bo Bog dovolil, da to pride; nato bo vsako srce razsvetljeno; toda to bo kot Kristusovo poučevanje in učenje na Začetku, kot Sejalca. Nekateri bodo dovolili njihovi vesti, da bo preraščena s plevelom dvoma. Drugi se bodo pokesali, toda kmalul vrnili k starim navadam ali postali zaskrbljeni o mnenjih in sodbah tistih okoli njih. Nekaj jih bo tudi, vseeno, ki se bodo oprijeli Resnice. Na teh srcih bo Moj Sin zgradil Svoj Preostanek.
Bodite že zdaj del Preostanka z življenjem v Resnici.
_________________________

Holy Love

May 8, 2012
Feast of Our Lady of Grace

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"Today I invite each one to realize that they are called to love one another as God loves them. Imitate God's Love for you in every present moment. Be a sign of His Love in the world. Do not be overwhelmed with concerns of the day. Surrender everything to My Immaculate Heart. This is the doorway to victory."

"A part of My Triumph is the spreading of the Flame of My Heart around the world. Before the final tribulation, God will allow this to take place; then every heart will be illumined; but this will be like Christ's teaching on the Sower. Some will allow their consciences to be overgrown with the weeds of doubt. Others will repent but soon return to old habits or become concerned for the opinions of those around them. There will be some, however, who will cling to the Truth. It is within these hearts My Son will build His Remnant. Be part of the Remnant now by living in the Truth."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

7. maj 2012

Ponedeljkova služba – Mir v vseh srcih skozi Sveto Ljubezen


Jezus je tu, oblečen ves v belo in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, danes sem ponovno prišel, da bi vas poklical stran od nevarnosti, od roba prepada Moje Pravičnosti tako, da živite ta Sporočila in duhovnost Združenih Src.
Prosim razumite in doumite resničnost in pravo naravo tega Mojega klica vam.

Podeljujem vam Svoj Blagoslov Božje Ljubezni.«
_________________________

7. maj 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Bogastvo in zaklad Mojega Srca je Božja Ljubezen. To je bogastvo, ki se nikoli ne razvrednoti. To je velik zaklad, brez težav in takoj pripravljen in razpoložljiv ter z lahkoto pridobljiv skozi Dvore Združenih Src.

Ne lovite, ne zasledujte in ne ženite se za otipljivim in očitnim, stvarnim in materialnim. Ne iščite očitnosti in razvidnosti, dokazovanja ali dokazov vsega tega, kar ponujam skozi milost. Raje hvaležno sledite pot skozi Dvore Najinih Združenih Src. To je pot miru in sprave, pomiritve – eden z drugim. To je pot sprave z Bogom.

Prišel bo čas, ko bo Prvi Dvor /Prva Soba – Očiščujoč Plamen Srca Moje Matere – použil svet. V tem trenutku bo vsakomur dana priložnost, da stopi v Prvi Dvor/Prvo Sobo in da začne potovanje. Molite, da bi vsi sodelovali s to globoko in skrajno, brezdanjo in nedoumljivo milostjo.«
_______________________

Holy Love

May 7, 2012
Monday Service - Peace in All Hearts through Holy Love

Jesus is here and dressed all in white. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, today once again I come to call you away from the precipice of My Justice by living these Messages and the spirituality of the United Hearts. Please comprehend the reality of My call to you."

"I'm imparting to you My Blessing of Divine Love."
________________

Holy Love

May 7, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"The fortune of My Heart is Divine Love. This is a fortune which will never devalue. It is a great fortune readily available through the Chambers of the United Hearts."

"Do not chase after the tangible. Do not seek out evidence or proof of all that I offer you through grace. Rather, faithfully follow the journey through the Chambers of Our United Hearts. This is the way of peace and reconciliation - with one another. It is the way of reconciliation with God."

"The time will come when the First Chamber - the Purifying Flame of My Mother's Heart - will consume the world. In that moment, each one will be given the opportunity to step into the First Chamber and to begin the journey. Pray that all cooperate with this profound grace."SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

6.maj 2012

PROSIMO PRIDRUŽITE SE NAM V ŽIVI MOLITVI VSAK DAN  OB 7. URI  ZVEČER

Z veseljem vam sporočamo, da imamo sedaj v živo audio-prenos naše Molitvene službe, ki se odvija ob 7. uri zvečer, vsak dan od ponedeljka do nedelje. Če ste se prijavili za prenos v živo v aprilu 2012, ste že registrirani za vse bodoče prenose v živo in za audio prenos v živo (samo zapomnite si in shranite vaše prijavno ime in geslo). Če se niste registrirali v aprilu, morate to storiti sedaj, če želite spremljati prenos v živo  -  in ta registracija vam bo ravno tako omogočila vse bodoče žive video in audio prenose (ravno tako shranite in si zapomnite vaše prijavno ime in geslo).

Tu so preprosta navodila, ki jim sledite, da boste lahko spremljali molitev z nami vsak večer:

1.     Pojdite na www.holylove.org in kliknite GLAVNA STRAN (MAIN SITE), kar vas bo pripeljalo na našo DOMAČO (HOME) stran.
2.     V zgornjem levem kotu je ikona za Živi Prenos (Live Stream), kliknite na to ikono, da se odpre.
3.     Kliknite na PRIJAVA (LOGIN) in vpišite vaše PRIJAVNO IME (login) in GESLO (password), nato kliknite PRIJAVI (LOGIN) – če se niste registrirali v aprilu, se morate najprej REGISTRIRATI, da boste lahko nadaljevali.
4.     Pomaknite se navzdol na DOGODKE (events) za katere ste se prijavili - kliknite na Molitveno službo (Prayer Service) za ta dan.
5.     Na desni strani ekrana boste videli besede v oranžnem Pogled/Prijava (View/Sign up), kliknite na  te besede.
6.     Kliknite na PDF za ta dan – sledite vzdolž z molitvenim vodičem  tako, da kliknete na desni gumb miške, ko se izpolni vsako posredovanje.
7.     Ko je molitvene službe konec, kliknite na mesto zunaj PDF, nato se ODJAVITE (LOG OUT) v levem zgornjem kotu.


Če imate kakršnekoli težave, prosim kontaktirajte mamshl@holylove.org ali pokličite Službo na 440-327-8006.

Naj Bog blagoslovi vas in vaše ljubljene in hvala, da se nam boste pridružili v molitvi vsak večer, ko boste lahko.

Služba Svete Ljubezni
_______________________

Holy Love

PLEASE JOIN US TO PRAY LIVE EVERY NIGHT AT 7PM EST.

We are happy to announce we are now audio-streaming our 7PM Prayer Services, Monday through Sunday. If you had signed up for Live-streaming in April of 2012, you are already registered for all future live-streaming and audio-streaming (just remember to save your login and password). If you did not register in April, you must now do so – and that will register you for all future live and audio-streams as well (again save your login and password).

Here are simple instructions to follow so that you will be able to pray along with us every evening.

1.        Go to www.holylove.org and click on MAIN SITE which takes you to our HOME page.
2.        In the upper left corner is an icon for Live Stream, click on that icon to open.
3.        Click on LOGIN and fill in your login and password and click on LOGIN – if you did not register in April, you must REGISTER first to continue.
4.        Scroll down to events you have signed up for and click on the Prayer Service for that day.
5.        To the right of the screen you will see the words in orange View/Sign-up, click on these words.
6.        Click on the PDF for that day – follow along with the prayer leaders clicking on the right scroll button as each mediation is completed.
7.        When service is over, click out of PDF, then LOG OUT located in upper left corner.
If you have any problems please contact mamshl@holylove.org or call the Ministry at 440-327-8006.

May God Bless you and all your loved ones and Thank you for considering joining us in prayer each night that you can.

Holy Love Ministries


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

3. maj 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Danes vam spet ponavljam o vplivu romanja na to posest. Če duša prihaja z odprtim srcem – ne z obsojajočim srcem – ji bo dana razsvetlitev, vpogled v to, kaj omejuje njen dvig k popolnosti v Sveti Ljubezni. To je velika milost in se lahko nanjo gleda kot na razsvetljenje vesti. Kar se dejansko dogaja je to, da duša, ki prihaja z odprtim srcem, je vržena in potopljena v očiščujoč Ogenj Mojega Brezmadežnega Srca. Tu se ni ničesar bati – vse je v korist in pridobitev.

Če je, po drugi strani, duša prisotna na posesti z namenm soditi ali preizkušati in testirati, ji ne bo dana ta milost in bo zagotovo vse skupaj še bolj zanikala.

Govorim vam torej danes – pridite z odprtim srcem - s srcem polnim Svete Ljubezni. Nato boste, kot Noe, vodeni v barko, v zatočišče Mojega Srca in vaše lastno srce bo postalo barka, skrinja zaveze Svete Ljubezni.
__________________________

Holy Love

May 3, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"Today I reiterate to you the impact of a pilgrimage to this property. If the soul comes with an open heart - not a judgmental heart - he will be given insight as to what is obstructing his ascent to perfection in Holy Love. This is a great grace and could be regarded as an illumination of conscience. What is actually happening is the soul, who comes with an open heart, is plunged into the purifying Flame of My Immaculate Heart. There is nothing to fear - everything to gain."

"If, on the other hand, the soul presents himself on the property with an attitude of judging and testing, he will not be given this grace and will be denied much more, as well."

"So, I am telling you today, come with an open heart - a heart full of Holy Love. Then, like Noah, you will be led to the ark of My Heart and your own heart will become an ark of the covenant of Holy Love."

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

2. maj 2012

Sveta Katarina Sienska pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Odprtost do samo-spoznavanja je ključ k osebni svetosti. Resnično, spoznavanje samega sebe je katalizator, ki poganja in žene dušo po poti svetosti. Nihče se ne more izboljšati v ničemer, razen če vidi, kje se mora izboljšati. Milost samospoznavanja je tu dana prostovoljno in zastonj.

Na žalost nekateri, ki prihajajo, iščejo to, kar upajo, da bodo našli, to je -  fizični dokaz resničnosti te Misije/Naloge ali kakšno napako v Nebeškem delu tukaj.

Toda Resnica mora obstajati v srcih najprej, preden duša lahko spozna in ceni milosti dane tukaj. Duša mora biti sposobna ločiti dobro od zla v svojem lastnem srcu, in v svetu okoli nje. To pomeni, da mora odpreti srce k prepoznavanju, kje ona sama (duša) ovira in omejuje Sveto Ljubezen.«
_________________________

Holy Love

May 2, 2012
Public

St. Catherine of Siena says: "Praise be to Jesus."

"Openness to self-knowledge is the key to personal holiness. Indeed, self-knowledge is the catalyst which propels the soul along the path of holiness. No one can improve in anything unless he sees where he must improve. The grace of self-knowledge is given here freely."

"Sadly some who come, search out what they hope to find, which is physical evidence of the reality of this Mission or some error in Heaven's work here."

"But the Truth must exist in hearts first before the soul can recognize and appreciate the graces given here. The soul must be able to separate good from evil in his own heart, and in the world around him. This means he must open his heart to recognize where he lacks Holy Love."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI
1. maj 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Vabim vas k razumevanju, da Jezusovo Trpljenje in Smrt ne bi bila zaslužna, če ju On ne bi ponudil v in skozi Sveto Ljubezen; kajti čistost,  nedolžnost Svete Ljubezni v srcu, s katero je vsako žrtvovanje ponujeno, to je tisto, kar določa zaslugo in vrednost žrtvenega daru.

Sveta Ljubezen v srcu naredi majhne žrtve velike in vredne. Žrtve dane z nasprotovanjem, z uporom, mrzovoljno ali neprostovoljno ali z zgražanjem in jezo so komaj kaj vredne Bogu. Duše bi morale v molitvi prositi za notranjo moč, da bi ljubile žrtev zaradi ljubezni (do) Boga in bližnjega. To nasprotuje osredotočanju nase (samocentrizmu), ki ga svet tako vzpodbuja dandanes.
_____________________

Holy Love

May 1, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"I invite you to understand that Jesus' Passion and Death would not have been meritorious if He had not offered them in and through Holy Love; for it is the purity of Holy Love in the heart with which any sacrifice is offered, which determines the merit of the sacrificial offering."

"Holy Love in the heart makes small sacrifices great and worthy. Sacrifices given over amidst reluctance or disgust are barely valuable to God. Souls should pray for the inner strength to love sacrifice for the love of God and neighbor. This opposes self-centeredness which the world so encourages today."
APRIL 2012

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI
30. april 2012
(drugo sporočilo)

Odvisni morate biti od Luči Svete Ljubezni, da razkrijete in pokažete, dušam pot, ki naj jo sledijo. Ne zanašajte se na neizbežnost določenih dogodkov. Obrnite se k Soprogu Najbolj Svete Device, da razsvetli in vodi duše v vsakem sedanjem trenutku, tako njihov naslednji korak, kot tudi pot, ki jo sledijo.

Te dni duše ne polagajo nobene pozornosti in se ne zmenijo za njihov odnos z Bogom. Ljudje so preveč samo-odvisni in preveč zaupajo sami sebi in ne Bogu. Milost se ne upošteva kot vir preskrbe in modrosti. Zato srca potrebujejo razsvetljenja zdaj.
________________________

Holy Love

April 30, 2012 (second message)
Public

St. Catherine of Siena says: "Praise be to Jesus."

"You must depend on the Light of the Holy Spirit to reveal to souls the path they are following. Do not rely on the imminence of certain events. Turn to the Spouse of the Most Holy Virgin to enlighten and guide souls in every present moment as to their next step, and as to the path they are pursuing."

"These days souls pay no heed as to their relationship with God. People are too self-reliant and not God reliant. Grace is discounted as a source of provision. This is why hearts are in need of enlightenment now."

30. april 2012

Ponedeljkova služba – Mir v vseh srcih skozi Sveto Ljubezen

Jezus je tu z izpostavljenim Svojim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moje srce utripa z Božjo Ljubeznijo za vse človeštvo; in tako, sem prišel nocoj še enkrat, da povabim vsa srca, da se odprejo Sveti Ljubezni, ker ljubezen v srcu naredi vsako misel, besedo, dejanje ali delo, veliko in pomembno.«
______________________

Holy Love

April 30, 2012
Monday Service - Peace in All Hearts through Holy Love

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My Heart beats with Divine Love for all humanity; and so, I come tonight once again to invite all hearts to open to Holy Love, for love in the heart makes every thought, word and deed great."

"Tonight I am blessing you with My Blessing of Divine Love."SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

27. april 2012

Petkova služba – Za vse po krivem obtožene v družbi, v vladah in znotraj cerkvenih krogov – da bi se vse klevete odkrile v resnici

Jezus je tu s Svojim izpostavljenim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, nocoj prihajam s posebno prošnjo po vaši predaji vseh križev in vsake zmage. Ko sprejmete križ, kot tudi zmago z ljubeznijo v vaših srcih, razveselite Mojega Večnega Očeta. To je Njegovo največje veselje.
Blagoslavljam vas z Mojim Blagoslovom Božje Ljubezni.«
_______________________

Holy Love

April 27, 2012
Friday Service - For all those falsely accused within society, governments and within Church circles; that all calumnies are exposed by truth

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, tonight I come specifically to request your surrender to all your crosses and to every victory. When you accept the cross, as well as the victory with love in your hearts, you please My Eternal Father. It is His greatest happiness."

"I am blessing you with My Blessing of Divine Love."

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

26. april 2012

Blažena Mati pravi: Hvaljen bodi Jezus!«

»Danes sem prišla pomagat človeštvu, da ponovno določi in prevrednoti svoje prioritete, svoje prednostne naloge; ker v dnevih, ki še pridejo, bo veliko tega, kar je prevzelo srce človeštva in njegovo življenje, odvrženo proč. Telekomunikacijska sredstva, ki so postala središče človeškega obstoja, ne bodo več obstajala; tedaj, ko bo človeštvo prisiljeno v preprostejši življenjski stil, bo bolj odprto do zaupanja in do zanašanja na Boga.

Pripovedujem vam te stvari zdaj, ko je še čas, da razširjate ta Sporočila širom sveta. Ne sprejemajte jih le z lahkotnim, trenutnim intelektualnim zanimanjem. Naj to, kar govorim, prodre v vaše srce, ga prepoji in prežame. Osredotočite se na vaš odnos z Bogom in bližnjim, kajti to je tisto, kar je trajno, kar traja večno.

Predočite si in spoznajte, da vam je Bog dal vse in da nič ni prišlo k vam in niste ničesar prejeli z vašo lastno zaslugo, odliko ali prednostjo. Na ta način boste lahko vztrajni in skozi milost.«
__________________

Holy Love

April 26, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"Today I have come to help mankind to re-evaluate his priorities; for in days yet to come, much of what has taken over his heart and his life will be stripped away. Telecommunications, which have become the center of human existence, will not exist; then, as humanity is forced into a more simplistic life style, he will be more open to dependence on God."

"I tell you these things now while there is still time to propagate these Messages worldwide. Do not receive them only with mild, passing interest intellectually. Let what I am saying penetrate your heart. Focus on your relationship with God and neighbor; for this is what is everlasting."

"Realize that God has given you everything, and that nothing comes to you by your own merit. This is the way to be sustained in and through grace."SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

23. april 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Danes vas, dragi otroci, vabim, da vedno izročite svoje zaupanje v Božje Usmiljenje in v Božjo Ljubezen, ker je to izhod iz vsake situacije. To je pot, da prepoznate Božjo Voljo za vas.

Srce sveta je prevzelo blodno pot, ki sloni na človeški inteligenci in na človeškem trudu in naporih. Vse to bo jasno vidno in očitno v prihodnjih dneh. Bog vam je podaril vsakovrstno tehnologijo za izboljšanje človeških pogojev; toda zlo je vplivalo na mnoge k uporabi tega znanja za svoje lastne namene in  cilje.

Vsak dogodek je spojen in povezan, naj bo to znanost, tehnologija, človeški odnosi, celo narava sama. Vse to je stisnjeno pod dežnik Božanske Volje Boga. Ko je to, kar vam Bog daje za dobro, napačno uporabljeno za zlo, Bog dovoli naravne katastrofe, vojne in bolezni. Vse te stvari niso nikoli nepovezani in ločeni dogodki, temveč vedno prepleteni in vpleteni v tapiserijo svobodne volje in Božje Volje.

Dragi otroci, prosim razumite, da je vsak sedanji trenutek nit v tej veliki tapiseriji in vsaka taka nitka vpliva na končni vzorec in kroj. Kar v sedanjem trenutku mislite, govorite ali delate, vpliva ne le na stanje vaše lastne duše, temveč na stanje širnega sveta. Vsak sedanji trenutek je oskrbljen in nosi s seboj milost odrešenja in zveličanja in celo posvečenja.

Popolnoma odprite svoja srca Božjemu Usmiljenju in Božji Ljubezni s sprejemanjem Mojih besed, ki so vam danes namenjene.
_________________

23. april 2012

Ponedeljkova služba – Mir v vseh srcih skozi Sveto Ljubezen

Jezus je tu s Svojim izpostavljenim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus«

»Dragi bratje in sestre, še enkrat vas prosim, bodite združeni drug z drugim v Sveti Ljubezni; ker to je vhod k Najinima Združenima Srcema – vaša združenost, zedinjenost drug z drugim. Če v svojih srcih držite zamere ali pritožbe proti komurkoli, je ta vhod blokiran in zaprt.

Nocoj vas blagoslavljam z Mojim Blagoslovom Božje Ljubezni.«
___________________________

Holy Love

April 23, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"Today, dear children, I invite you to place your trust always in Divine Mercy and Divine Love, for this is the way out of every situation. This is the way to recognize God's Will for you."

"The heart of the world has taken an errant path, depending upon human intelligencia and human effort. This will be all too apparent in future days. God has given you every type of technology towards improving the human condition; but evil has influenced many towards convoluting knowledge for its own purpose and end."

"Every event is interconnected, be it science, technology, human relationships, even nature itself. All of these fit under the umbrella of God's Divine Will. When what God gives you for good is misused towards evil, God permits natural disasters, wars and disease. These things are never separate events, but always interwoven into the tapestry of free will and Divine Will."

"Dear children, please understand that every present moment is a thread in this great tapestry, and every thread affects the final design. In the present moment, what you think, speak or do affects not only the state of your own soul but the state of the world at large. Each present moment for every soul carries with it the grace of salvation and even sanctification."

"Open your hearts fully to Divine Mercy and Divine Love by accepting My words to you today."

-------------------------

April 23, 2012
Monday Service - Peace in All Hearts through Holy Love

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, once again I ask you to be united with one another in Holy Love; for this is the doorway to Our United Hearts - your union with one another. If you hold grievances in your hearts against anyone, then the doorway is blocked."

"Tonight I'm blessing you with My Blessing of Divine Love."
  
SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

21. april 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

Vabim vas k razumevanju, da so celotna ta Misija in vsa ta Sporočila, od posameznikov sprejeta bolj kot Podoba oz. Slika Moje Matere na zidu v Kapeli Združenih Src, ki je prisotna od časa do časa. Nekateri jo vidijo in verjamejo; nekateri jo vidijo in jo poskušajo opravičiti, si jo razložiti, kot da je povzročena s sencami ali s kakšnim drugim naravnim pojavom in zaznavanjem. Kot tudi nekateri pravijo, da se tu ne dogaja nič nadnaravnega v tej Nalogi oz. Misiji. Ne vidijo Božje Roke v tej Podobi oz. Sliki.

Nato so tudi nekateri, ki ne vidijo nič pomembnega v teh Sporočilih in gredo tako daleč v svojem ponosu, da nasprotujejo Nebeškim naporom tukaj. Večina pa vseeno vidi duhovno bogastvo v Nebeških  Sporočilih ponujenih tukaj. Tisoči  so jih sprejeli kot del in sestavino svoje duhovne poti.

Vidite torej, da je vse v tem, kako srce sprejema, kar ponudijo Nebesa.
To pa je odločitev in izbira svobodne volje.«
________________________

Holy Love

April 21, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"I invite you to understand that this whole Mission, and all the Messages, are received by individuals much like the Image of My Mother on the wall in the United Hearts Chapel that is present from time to time. Some see it and believe; some see it and explain it away as caused by shadows or some other natural phenomenon. Just as some say there is nothing supernatural going on in this Mission, they do not see Heaven's Hand in this Image."

"There are some who see nothing of importance in these Messages, and go so far in their pride as to oppose Heaven's efforts here. Most, however, see the spiritual richness in Heaven's Messages offered here. Thousands make them part of their spiritual journey."

"So you see, it is all in how the heart receives what Heaven offers. This is the determination of free will."

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

20. april 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Ne kljubujte in ne upirajte se milostim, ki vam jih dajem skozi ta Sporočila  Svete Ljubezni. Priti sem in vztrajati v neveri kaže na očitno znamenje ponosa v napačni razsodnosti. Ne oblikujte mnenj, ki tekmujejo z Resnico Svete Ljubezni; če tako delate, pomeni – da zaupate in dajete pomen satanovim lažem.

Vrnite se k resničnosti, k bistvu Dveh Velikih Zapovedi: da ljubite Boga nad vsem drugim in svojega bližnjega kot sebe. Nič ni spremenjeno v teh dveh Zapovedih skozi minevanje in prehod časa. To je Sveta Ljubezen. Zakaj se pomišljate in obotavljate verjeti?«
___________________

20. april 2012

Petkova služba – Za vse po krivem obtožene v družbi, v vladah in znotraj cerkvenih krogov – da bi se vse klevete razkrile v resnici

Jezus je tu s Svojim izpostavljenim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni  Jezus!«

»Moji bratje in sestre, mir in edinost so sadovi Svete Ljubezni v srcu. Karkoli nasprotuje temu miru in tej edinosti so ovire na poti vašega globljega potovanja v Svetišča Najinih Združenih Src.«

Nocoj vas blagoslavljam s Svojim Blagoslovom Božje Ljubezni.«
_____________________

Holy Love

April 20, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"Do not defy the graces I give to you through these Messages of Holy Love. To come here and to persist in unbelief shows a marked pride in false discernment. Do not form opinions which compete with the Truth of Holy Love; to do so, is to have a vested interest in Satan's lies."

"Return to the reality of the Two Great Commandments: To love God above all else and your neighbor as self. Nothing is altered in these Commandments over the passage of time. This is Holy Love. Why do you hesitate to believe?"

-------------------------

April 20, 2012
Friday Service - For all those falsely accused within society, governments and within Church circles; that all calumnies are exposed by truth

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, peace and unity are fruits of Holy Love in the heart. Whatever opposes this peace and this unity are obstacles to your deeper journey into the Chambers of Our United Hearts."

"Tonight I'm blessing you with My Blessing of Divine Love."


SPOROČILA SVETE  LJUBEZNI

19. april 2012

Sveti Tomaž Akvinski pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

Resnica je rešitev za marsikatero težavo v današnjem svetu. Resnica zelo pogosto prinaša s seboj zdravljenje in odpuščanje. Resnica očiščuje in  razjasnjuje sredi zmede. Resnica opravičuje in uravnava dejanja in prinaša prave motive, razsodnost in razumne odločitve ter modrost v ospredje.

Resnica dokazuje krivdo in obsodi dvolično in hinavsko srce. Resnica si prihranja sodbo, dokler vsa dejstva niso osvetljena. Resnica je luč na poti odrešenja. Resnica je Sveta Ljubezen.«
________________________

Holy Love

April 19, 2012
Public

St. Thomas Aquinas says: "Praise be to Jesus."

"Truth is the solution to many a problem in the world today. Truth brings with it, very often, healing and forgiveness. Truth clarifies in the midst of confusion. Truth justifies actions and brings right reason and wisdom to the forefront."

"Truth convicts the duplicitous heart. Truth reserves judgment until all the facts are brought to light. Truth is the light on the path of salvation. Truth is Holy Love."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

18. april 2012

Sveta Katarina Sienska pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Ena napaka, ki je najpomembnejša, da se jo označi in upošteva ter  popravi v teh dneh je, da je človeštvo postalo preveč odvisno od samega sebe namesto od Boga. To je razlog, da bo Bog v prihajajočih časih dovolil, da pridejo dogodki v svet, ki bodo potemtakem prisilili človeštvo, da se obrne k Bogu za zelo osnovne in življenjsko nujne potrebe.

Toda tistim, ki se učijo zaupati zdaj v vsaki majhni stvari, zaupanje v večjih stvareh ne bo tako zastračujoča naloga. Morate priti k znanju in ljubezni Božjega Srca, kajti On je tako pripravljen biti združen z vsem človeštvom. Z ljubečim srcem ljubite Božjo Voljo za vas – vedoč, da On izbira najboljše za vas in za potrebe vašega odrešenja.  Skozi Božjo Voljo On izbira združitev, zedinjenje s človekom in človek mora izbrati združitev in zedinjenje, povezanost z Bogom.
To je pot k miru v vsaki preizkušnji in nadlogi.«
______________________

Holy Love

April 18, 2012
Public

St. Catherine of Siena says: "Praise be to Jesus."

"One error, which is most important to take note of and to correct these days, is that mankind has come to depend too much on himself instead of God. This is why, in times ahead, God will permit events to take place in the world which, consequently, will force humanity to turn to God for very basic needs."

"But, to those who learn to trust now in every little thing, trust in greater things will not be so daunting a task. You must come to know and love the Heart of God, for He is so ready to be united with all mankind. With a loving heart, love God's Will for you - knowing He only chooses the best for you and the needs of your salvation. It is through God's Divine Will He chooses union with man, and man must choose union with God. This is the way to peace in every trial."SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

16. april 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!!

»Dragi otroci, te dni vas vzpodbujam, da v dobro uporabljate svojo govorico, svoj način izražanja tako, da dovolite Sveti Ljubezni, da vodi vaš jezik, pisano besedo in vse telekomunikacije, vključno z vašimi telefoni in internetom. Pri vseh teh izbirah imate veliko moč na razpolago, uporabite jo, da gradite Božje Kraljestvo. Ne uničujte ugleda drug drugemu in ne zapadajte v osebne klepete in opravljanja. Božje Zapovedi so iste danes, kot so bile v Mojzesovih dneh, toda danes ste preizkušani na veliko več načinov kot kdajkoli prej.

Naj bo vsaka uporaba vašega govora in jezika, ki vam ga je Bog dal, znamenje Svete Ljubezni v svetu. Uporabljajte moderna komunikacijska sredstva, da podpirate in pospešujete Sveto Ljubezen in da širite ta Sporočila. Vsak sedanji trenutek je boljno polje med dobrim in zlim. Spomnite se na to, preden brezskrbno, malomarno in tja v en dan (spre)govorite.
_________________

16. april 2012

Ponedeljkova služba – Mir v vseh srcih skozi Sveto Ljubezen
Jezus je tu v Podobi Božjega Usmiljenja in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, hvala vam za vse vaše molitve in žrtve skozi ta konec tedna. Hvala, da ste se vrnili sem nocoj, da bi bili z Menoj. Prišel sem, da bi bil z vami in da vam povem, da je vsak sedanji trenutek edinstvena, enkratna priložnost za milost in priložnost, da se vrnete k Mojemu Božjemu Usmiljenju.

Nocoj vas blagoslavljam z Mojim Blagoslovom Božje Ljubezni.«
________________

Holy Love

April 16, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"Dear children, these days I encourage you to make good use of language by allowing Holy Love to guide your tongues, the written word and all telecommunications, including your phones and the internet. You have great power at your disposal these days; use it to build up God's Kingdom. Do not destroy one another's reputation or fall privy to gossip. God's Commandments are the same today as they were in the days of Moses; but today you are tested in more ways than ever before."

"Let every use of language that God has given you be a sign of Holy Love in the world. Use modern communication to promote Holy Love, and to spread the Messages. Every present moment is a battleground between good and evil. Remember this before you nonchalantly make use of language."

-------------------------

April 16, 2012
Monday Service - Peace in All Hearts through Holy Love

Jesus is here as He is in the Divine Mercy Image. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, thank you for all your prayers and sacrifices over the weekend. Thank you for returning here tonight to be with Me. I have come to be with you, and to tell you that every present moment is a unique opportunity of grace, and an opportunity to turn to My Divine Mercy."

"Tonight I am blessing you with My Blessing of Divine Love."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI


15. april 2012 – drugo sporočilo

Praznik Božjega Usmiljenja – Polje Združenih Src – Služba ob 15. uri

Jezus je tu v podobi Božjega Usmiljenja.
Naša Gospa je zraven Njega kot Zatočišče Svete Ljubezni.
Jezus pravi: »Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moje Usmiljenje traja večno. Danes, na Praznik Mojega Usmiljenja, povabim vsakega od vas in vse skupaj, da posnemate Moje Božje Usmiljenje tako, da ste usmiljeni drug do drugega. Ne nosite in ne ohranjajte jeze, zamer, zavisti in nezadovoljstva. Ne sodite motivov in namenov. Živite v Resnici.

Ne bodite zaskrbljeni, kaj bi ljudje lahko naredili ali storili v prihodnosti. To se morda ne bo uresničilo. Takšne domneve in ugibanja nosijo vaše srce v bližje in natančno presojanje celotnega travnika misli, po katerem  vam ni potrebno tavati in pohajkovati. Obravnavajte in  ukvarjajte se s sedanjostjo v Resnici.

Hrepenim po tem, da napolnim svet z Mojim Usmiljenjem, da bi tako vsako srce živelo v Resnici. Toda danes večina ljudi troši svojo energijo za to, da beži stran od Mojega Usmiljenja. Iščem in pričakujem njihovo predajo Resnici.

Bilo je veliko angelov, ki so lebdeli nad navzočimi ljudmi.
___________________

Holy Love

April 15, 2012 – second message

Feast of Divine Mercy - United Hearts Field - 3:00 P.M. Service

Jesus is here as He is in the Divine Mercy Image. Our Lady is next to Him as Refuge of Holy Love. Jesus says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My Mercy endures forever. Today on the Feast of My Mercy, I invite one and all to imitate My Divine Mercy by being merciful to one another. Do not bear grudges. Do not judge motives. Live in the Truth."

"Do not consider what people may do in the future. This may not be true. Such conjecture carries your heart close to judging a whole meadow of thoughts upon which you need not roam. Deal with the present in Truth."

"I long to fill the world with My Mercy so that every heart would live in the Truth; but today most people spend much energy running away from My Mercy. I seek their surrender to the Truth."

"Today I have come to complete these two days of prayers by imparting to you My Blessing of Divine Mercy. And together we impart to you the Complete Blessing of Our United Hearts."

(There were many angels hovering above the people here.)

__________________

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

15. april 2012

Praznik Božjega Usmiljenja – Polnočna služba v Polju Združenih src

(To sporočilo je bilo dano v več delih skozi več dni.)

Jezus je tu v Podobi Božjega Usmiljenja in veliko angelov je z Njim in stotine bleščečih luči je okoli Njega.
Jezus pravi: »Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Danes sem se prišel zahvalit vsem vam za vašo vero in zvestobo, za  prisotnost in udeležbo v tem polnočnem prikazovanju; toda prosim, razumite, da to ni konec, temveč začetek in prikazovanja se bodo nadaljevala in se dogajala tukaj. Pridite pogosto in verjemite. Z vami bom jutri popoldan v tem Polju Zmage.

Povem vam, pot k Mojemu Usmiljenju je skesano in skrušeno srce; skesanega in skrušenega srca ne bom zavrnil ali ga preziral in zaničeval. Srce, ki umaže in oskruni, onečasti Resnico, ne prepozna lastnih napak in zaradi tega ne more iskati Mojega Usmiljenja. To je razlog, zakaj je resnično samopoznavanje, spoznavanje samega sebe odskočna deska, sredstvo za dosego cilja, kamen za prehod v blatu – k Mojemu Usmiljenju.

Ne iščite zunanjh znakov Mojega Povratka. Čeprav so le-ti vse okoli vas, vam povem, prvi znak, prvo znamenje stiske, bridkosti, žalosti in trpljenja ter nadlog te ere in tega časa, bo v srcih. Vsaki duši bo dana priložnost, da vidi v svoje lastno srce z Lučjo Resnice. Tako bo vsaka duša z gotovostjo videla, kaj jo omejuje in ovira, kaj jo blokira in onemogoča njeno pot k Mojemu Usmiljenju. Nisem prišel, da napovem čas tega prebujenja – samo Oče pozna ta čas. Prišel sem vas obvestit in vas pripravit, da boste pripravljeni sprejeti Resnico.

Moje Usmiljenje presega in nadkriljuje vsako človeško razumevanje. Dokaz Mojega Usmiljenja danes je vaš lastni obstoj navkljub vašemu obupnemu prizadevanju, da bi uničili sami sebe in planet, na katerem živite in vam je dan za življenje. Pomanjkanje Svete Ljubezni v srcih je vaš sovražnik. Toda rešitev, dana tu, v tej Nalogi/Misiji, v teh Sporočilih, je bila v večjem delu neupoštevana in spregledana. Ponovno vas svarim in opominjam, ni več časa za čakanje na potrditev in odobritev teh sporočil. Nevarnost preži in se nahaja vse okoli vas – pod zemljo in celo nad vami, na nebu. Pohitite, pospešite svojo spreobrnitev.

Ponovno vas spominjam, da naravne katastrofe, lakota, pomanjkanje, bolezni, ekonomske stiske in beda, terorizem in še kaj, vse to so posledice  človekovega zanemarjanja življenja v Sveti Ljubezni. Sovražnik vaše duše ne želi, da bi slišali te besede ali da bi prišli sem molit. Dovolite MI, da sem vaš Rešitelj (Odrešenik), Kralj Usmiljenja, Knez Miru. Dovolite Mi, da vas rešim, razbremenim, osvobodim od tako zelo napačne in sprijene sebične ljubezni. Dovolite Mi, da prevzamem suverenost, najvišjo oblast nad vašimi srci.

Človeštvu je bil dan Moj Praznik Božjega Usmiljenja kot Zatočišče. Toda spoznajte, da je del Mojega Usmiljenja tudi Zatočišče Svete Ljubezni – Brezmadežno Srce Moje Matere. Prihajava, da rešiva svojeglav, muhast, kljubovalen in sprijen svet v teh kritičnih časih, ko je rešitev duš ogrožena kot nikoli doslej. Ne prihajam, da vam zapovedujem, temveč da vas povabim v Moje Usmiljenje in v Zatočišče Svete Ljubezni. Več ne morem storiti.

Nocoj sprejemam vse vaše prošnje v Moje Sveto Srce.
Blagoslavljam vaša srca, vaša življenja, vaše zaposlitve, poklice, talente, sposobnosti – celo stvari, ki jih nosite na sebi in s seboj.
In blagoslavljam vas z Mojim Blagoslovom Božje Ljubezni.«
___________________

Holy Love

April 15, 2012
Feast of Divine Mercy - Midnight Service at the United Hearts Field

(This message was given in multiple parts over several days.)

Jesus is here as He is in the Divine Mercy Image, and has many angels with Him and hundreds of sparkling lights around Him. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"Tonight I come to thank all of you for your faithfulness for attending these midnight apparitions; but please understand, this is not the end but the beginning, and apparitions will continue to occur here. Come often and believe. I will be with you tomorrow afternoon in this Field of Victory."

"I tell you, the way to My Mercy is a contrite heart; a contrite heart I will not spurn. The heart which defiles Truth does not recognize his own error and, therefore, cannot seek My Mercy. This is why truthful self-knowledge is a stepping stone to My Mercy."

"Do not look outwardly for signs of My Return. Although these are all around you, I tell you, the first sign of the age of tribulation will be in hearts. Every soul will be given the opportunity to see into his own heart with the Light of Truth; then he will see with certainty what obstructs his way to My Heart. I do not come to predict the time of this awakening - only the Father knows the time. I come to inform you, and to prepare you to accept the Truth."

"My Mercy transcends human comprehension. Evidence of My Mercy today is your very existence despite your best efforts in destroying yourselves and the planet you are given to live on. Lack of Holy Love in hearts is your enemy; but given the solution here in this Mission and these Messages, it is discounted and dismissed for the most part. I warn you once again, there is no time to wait for endorsements. Danger lies all around you - under the earth and even above you in the skies. Hasten to your conversion."

"Once again I remind you that natural disasters, famine, disease, economic woes, terrorism and more are all the consequence of man's failure to live in Holy Love. The enemy of your soul does not want you to hear these words or to come here to pray. Allow Me to be your Savior, King of Mercy, Prince of Peace. Allow Me to deliver you from so much disordered self-love. Allow Me to take sovereignty over your hearts."

"Mankind has been given My Feast of Divine Mercy as a Refuge; but realize that part of My Mercy is also the Refuge of Holy Love - the Immaculate Heart of My Mother. We have come to rescue a wayward world during these critical times when the salvation of souls is threatened as never before. I do not come to command, but to invite you into My Mercy, and into the Refuge of Holy Love. I can do no more."

"Tonight I'm taking all of your petitions into My Sacred Heart. I'm blessing your hearts, your lives, your vocations - even the objects you are carrying on your persons. And I'm blessing you with My Blessing of Divine Love."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI
14. april 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Ne dovolite, da se milosti, ki jih Moj Sin daje vsemu človeštvu, zanemarijo in ostanejo neopažene. Te milosti so sad Njegove Božanske Ljubezni za vsakogar in za vse. Njegova Ljubezen prinaša trpljenje in zmago nad preizkušnjami. Vse te milosti prehajajo najprej skozi Moje Brezmadežno Srce in se nato izlivajo iz Njega na človeštvo. Sprejmite jih z ljubeznijo.«
_______________

Holy Love

April 14, 2012 Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"Do not allow the graces My Son gives to all humanity to go unattended. These graces are the fruit of His Divine Love for one and all. His Love provides the cross and the victory over temptation. All of these graces pass through My Immaculate Heart and flow out on mankind. Receive them with love."SPOROČILA SVETE LJUBEZNI
13. april 2012

Petkova služba -  Za vse po krivem obtožene v družbi, v vladah, znotraj cerkvenih krogov; da bi se vse klevete razkrile v resnici.

Jezus je tu s Svojim izpostavljenim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Glejte, moji bratje in sestre, Jaz sem z vami. Prišel sem, da vas vzpodbudim in povabim, da Sporočila, ki jih prejemate ta teden iz Nebes, postanejo del vaših src. Na ta način, lahko vodijo k Moji Zmagi, ker jih boste sposobni širiti med nevernike.

Nocoj razširjam nad vami Svoj Blagoslov Božje Ljubezni.«
_______________

Holy Love

April 13, 2012
Friday Service - For all those falsely accused within society, governments and within Church circles; that all calumnies are exposed by truth

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"Behold, My brothers and sisters, I am with you. I have come to ask that you make the Messages you receive this weekend from Heaven part of your hearts. In that way, they can help usher in My Victory, as you will be able to spread them amongst unbelievers."

"Tonight I'm extending to you My Blessing of Divine Love."

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI
11. april 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

Te dni postajajo srca vse bolj in bolj brezčutna in neobčutljiva za dnevne dogodke, ki se dogajajo v svetu. Govorim posebno o naravnih katastrofah in nesrečah, o terorizmu, porastu nasilja in moralnega propada, da imenujem samo nekatere. Na vse te dogodke se ne gleda kot na naraščajočo Božjo Jezo, temveč kot na nekaj, kar se pač slučajno dogaja.

Resnica je vržena na stranski tir, v popuščanju satanovim lažem. Vsak greh sramoti in ogroža Resnico Svete Ljubezni in slabi most med svobodno voljo in Božjo Voljo Boga.

Dragi otroci, če verjamete v Nebeške napore in trud tukaj, da vas kliče k osebni svetosti, potem Mi MORATE pomagati s širjenjem teh Sporočil in z vašimi molitvami in žrtvami. To je trud in boj z vaše strani, da se odvrne Božja Jeza.

Prihajam, da vam dam pomen in cilj v vsakem sedanjem trenutku. Kar držite v svojih srcih v vsakem danem trenutku, to vpliva na celoten svet, kajti kar JE v tvojem srcu, JE tudi v svetu okoli tebe. Pozitivna drža je Ninive spravila na kolena. Sprostite in kličite Božjo Moč tako, da prosite zanjo. Ne dovolite, da v vas satan vnese dvom in prepričanje, da ste nemočni pri tem, da bi kaj spremenili oz. da bi vplivali na spremembe.

Danes je to Moj klic k oborožitvi. Vaše največje in najboljše orožje je VERA, da vas bo Bog poslušal in uslišal.
________________

11. april 2012

Sveti Tomaž Akvinski pravi:
»Hvaljen bodi Jezus!«

Prišel sem, da vam povem, da tako, kot gledate na pomladne rože okoli vas, želim, da tako razmišljate tudi o daru vere.
Vera je majhno »seme« na »zemlji« Svete Ljubezni. Iz popka vzbrsti v čudovit cvet, ki je upanje. Majhen »cvet« upanja je hranjen in vzdrževan z bogato zemljo Svete Ljubezni, v katero je vsajena vera. Bogatejša ko je zemlja Svete Ljubezni, lepši bo cvet upanja, ki poganja iz zelo dobro oskrbovanega in hranljivega semena vere.«
________________

Holy Love
Resent with image

April 11, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"These days hearts have become increasingly insensitive as to the daily events taking place in the world. I speak specifically of natural disasters, terrorism, increased violence and moral degeneration, to name a few. These are not viewed as God's mounting Wrath but as just happenstance."

"The Truth has taken a back seat to Satan's compromise. Every sin compromises the Truth of Holy Love, and weakens the bridge between free will and the Divine Will of God."

"Dear children, if you believe in Heaven's efforts here to call you to personal holiness, then you must help Me by spreading these Messages and by your prayers and sacrifices. It is by your efforts the Wrath of God can be turned away."

"I come to you to give you purpose in every present moment. What you hold in your heart in any given moment affects the entire world, for what is in your heart is in the world around you. Be a positive force bringing Nineveh to its knees. Unleash the Power of God by asking for it. Do not let Satan make you believe you are powerless to precipitate change."

"Today this is My call to arms. Your greatest weapon is the belief that God will listen to you."

-------------------------

April 11, 2012
Public

St. Thomas Aquinas says: "Praise be to Jesus."

"I have come to tell you that as you look at the spring flowers all around you, I desire you think of the gift of faith. Faith is the little 'seed' in the 'soil' of Holy Love. It burgeons into a beautiful bloom, which is hope. The little 'flower' of hope is fed and nourished by the rich 'soil' of Holy Love, which faith is planted in. The richer the 'soil' of Holy Love, the more beautiful the 'bloom' of hope, which springs from a well-nourished 'seed' of faith."

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

9. april 2012
– drugo sporočilo

Ponedeljkova služba – Mir v vseh srcih skozi Sveto Ljubezen

Jezus je tu z izpostavljenim Svojim Srcem in reče:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, Moje Vstajenje od Smrti je bilo za dobrobit in v blagor vseh ljudi in vseh narodov. Moja prikazovanja tukaj, prikazovanja Moje Matere, svetnikov in angelov so ZA VSE LJUDI IN ZA VSE NARODE; toda skladno z razpoloženjem v srcu je odvisno ali so te koristi in blagri sprejeti DOBRO ali NE.

Nocoj vas blagoslavljam z Svojim Blagoslovom Božje Ljubezni.«
_______________________

Holy Love

April 9, 2012

Monday Service - Peace in All Hearts through Holy Love

Jesus is here with His Heart exposed. He is all in white, and says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, My Resurrection from the Dead was for the benefit of all people and all nations. My Appearances here, My Mother's Appearances, the Saints and the Angels are for ALL PEOPLE AND ALL NATIONS; but it is according to the attitudes in the heart whether these benefits are received WELL or NOT."

"Tonight I'm blessing you with My Blessing of Divine Love."

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

9. april 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

Prišel sem k vam za blagor in dobrobit vseh ljudi in vseh narodov. Resno vas svarim, ne krojite svojih življenj po vzorcu pokvarjene in nemoralne civilizacije Sodome in Gomore, katere je Moj Oče na koncu uničil. Raje, bodite pozorni in vzemite resno Moja Opozorila ter sledite primer skesanosti, ki vam je dan skozi prebivalce Ninive. Ko je bil Moj Oče priča njihove skesanosti  in obžalovanja, je odstopil od Svoje Jeze in pokazal Svoje Usmiljenje.
Pot k Usmiljenju je skozi skesano srce.«
________________________

Holy Love

April 9, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"I come to you for the welfare of all people and all nations. I solemnly warn you, do not pattern your lives after the corrupt civilization of Sodom and Gomorrah, which ultimately My Father destroyed. Rather, take heed of My Warnings, and follow the example of repentance given to you by the inhabitants of Nineveh. When My Father witnessed their repentance, He withdrew His Wrath and showed His Mercy."

"The way to Mercy is through a repentant heart."
SPOROČILA SVETE LJUBEZNI
8. april 2012

Velika noč

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«
»Danes prihajam k vam slaveč Mojo Zmago nad Smrtjo. Aleluja!«

»Ko se spominjamo te Zmage, spoznajte, da vsak sedanji trenutek v sebi nosi ključ k zmagi nad grehom v srcu. Spoznajte, da ne bi nikoli izbrali greha, če bi razumeli (njegove) večne posledice. Ko duša izbere greh, je to zato, ker verjame sovražnikovim lažem.

Moja Zmaga nad Smrtjo je tudi Zmaga Resnice. To je Zmaga Mojega Božanskega Usmiljenja in Božanske Ljubezni. To je Zmaga Najinih Združenih Src.

Najini Združeni Srci vladata nad to posestjo tu in nad to Nalogo. Kadarkoli so ta Sporočila sprejeta v srcih, Najini Združeni Srci prevzameta Najvišjo Oblast. Danes se veselite in radujte, da sem z vami – da vas ljubim in vodim. Molite, da bi vsi našli svojo pot k Resnici, kot ste jo našli vi – ker je to Naloga Svete in Božanske,  Božje Ljubezni.«
_________________

Holy Love

April 8, 2012
Easter Morning

"I am your Jesus, born Incarnate."

"Today I come to you celebrating My Victory over death. Alleluia!"

"As we commemorate this Victory, realize that each present moment holds the key to victory over sin in each heart. Realize that you would never choose sin if you understood the eternal consequences. When a soul chooses sin, it is because he believes the lies of the enemy."

"My Victory over death is also a Victory of Truth. It is a Victory of My Divine Mercy and Divine Love. It is a Victory of Our United Hearts."

"Our United Hearts reign over this property and this Mission. Whenever the Messages are accepted in hearts, Our United Hearts take up Sovereignty. Today rejoice that I am with you - loving you - guiding you. Pray that all find their way to the Truth as you have, for this is the Mission of Holy and Divine Love."SPOROČILA SVETE LJUBEZNI
7. aprila 2012
Velika Sobota
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

Vtisnil sem v vaša srca Svojo največjo Žalost – najbolj mučno Rano Mojega Srca skozi veke. Danes je bolj boleča kot kadarkoli. To je bogokletje, bogoskrunstvo in sramotenje Resnice. To zanikanje Resnice je seme vsega zla in korenina vsega greha.

Vsak greh prekrši Sveto Ljubezen, ki je Resnica sama in vključuje vse Zapovedi. Zapomnite si, da je satan oče vseh laži. Prepričuje duše, da je zlo dobro – da je Resnica neresnica. Poklical bom na odgovornost tiste, ki ne iščejo Resnice, in tiste, ki zanikajo Resnico, da zadovoljijo svoje lastne sebične cilje in namene.

Danes ta Naloga odraža bolečino Mojega Najbolj Svetega Srca, ki je prav tako osramočena, preklinjana in psovana za vsak najbolj neverjeten,  nerazumljiv in nepredstavljiv razlog. Tisti, ki vztrajajo v napakah, ne bodo našli Moje Naklonjenosti, temveč so odgovorni za duše, ki jih vodijo v zablodo in zmoto, na napačno pot ter za molitve in prošnje, ki so jih pustili neizrečene. Bodite dovolj ponižni, da iščete Resnico.

Križan sem bil, ker duše niso prepoznale Resnice v njihovi sredi - med njimi. Ne križajte Me še naprej zaradi istega razloga danes."
______________________

Holy Love

April 7, 2012
Holy Saturday

"I am your Jesus, born Incarnate."

"I have imprinted on your heart My greatest Sorrow - the most excruciating Wound of My Heart through the ages. Today it is more painful than ever. It is mankind's blasphemy of the Truth. This denial of the Truth is the seed of all evil and the root of all sin."

"Every sin transgresses Holy Love which is Truth Itself, and the embodiment of all the Commandments. Remember that Satan is the father of all lies. He convinces souls that evil is good - Truth is untruth. I hold accountable those that do not seek out the Truth, and those who deny the Truth to suit their own selfish purposes."

"Today this Mission reflects the pain of My Most Sacred Heart as it is blasphemed for every inconceivable reason. Those who persist in error find no favor with Me, but are responsible for the souls they lead astray and the prayers left unsaid. Be humble enough to search out the Truth."

"I was crucified because souls did not recognize Truth in their midst. Do not continue to crucify Me for the same reason today."SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

6. april 2012

Veliki Petek

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Resnično ti povem, ne bi mogel sprejeti Mojega Trpljenja in Smrti, če ne bi najprej sprejel in se predal Božji Volji Mojega Očeta. Ljubezen do Volje Mojega Očeta Me je držala in Mi dajala vztrajnost, da nisem klonil pod težo Križa, in ta ista ljubezen je bila, ki Me je podpirala na Križu.

Povabim vsakega od vas, da Me posnemate v tem pogledu. Ljubite Voljo Mojega Očeta za vas v tem in v vsakem sedanjem trenutku. Sprejemanje Njegove Volje je vaša predaja Njej. Vaša predaja je sad vaše ljubezni.«
________________________

April 6, 2012
Good Friday

"I am your Jesus, born Incarnate."

"I tell you solemnly, I could not have surrendered to My Passion and Death if I had not first surrendered to My Father's Divine Will. It is love of My Father's Will that kept Me from buckling under the weight of the Cross, and it was that same love that held Me to the Cross."

"I invite each of you to imitate Me in this regard. Love My Father's Will for you in this and every present moment. Acceptance of His Will is your surrender to It. Your surrender is the fruit of your love."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

5. april 2012 
Češčenje Velikega Četrtka
Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Plimovanje nasprotovanj,  prerekanj in sporov, ki še naprej pljuska čez obraz te Naloge, ne bo spremenilo obraza te Naloge, ki je Resnica Sama. Resnica se ne spremeni, kadar ta ali oni odloči, da to ni resnica. Dragi otroci, Resnica ostaja Resnica, nespremenjena z nasprotovanji, prerekanji in oporekanji, neomajna in nepopustljiva, neomahljiva pri soočanju z odporom in nasprotovanjem.

Ne izdajte Resnice, da bi zadovoljili napačno razmišljajoče, zmotno prepričane in trmaste ljudi. Bodite prepričani, da je ta Naloga resnično Nebeško dotikanje Zemlje. Sveta Ljubezen je z vami odkar je bil Moj Sin z vami v Svetu. Zdaj je vse pripravljeno in nameščeno, da to pride  - da se poslušajo Sporočila in da se prejmejo posebni blagoslovi."
______________

Holy Love

April 5, 2012
Holy Thursday Adoration

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"The tide of controversy which continues to wash across the face of the Mission does not change the face of the Mission which is Truth Itself. Truth does not change when this one or that one decides it is not true. Dear children, Truth remains the Truth - unaltered by controversy, unflinching in the face of opposition."

"Do not betray the Truth to please erroneous opinionated people. Be certain that this Mission is truly Heaven touching earth. Holy Love has been with you since My Son was with you in the world. Now it is a place to come to - Messages to listen to and special graces to receive."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

5. april 2012 
Češčenje Velikega Četrtka
Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Dragi otroci, predstavljam vam Mojega Jezusa tu nocoj, vam za ljubezen in da bi se Nanj zanesli. Ostanite Mu blizu, delite z Njim Križ in Vstajenje. On bo delil z vami Svojo Slavo – Svojo Zmago. Zmagovalci boste v vsakem sedanjem trenutku nad vidnimi in nevidnimi sovražniki.

Ostanite blizu Jezusu skozi vaše napore v Sveti Ljubezni. To je vaša barka,  pribežališče sredi prerekanj, sporov in zmešnjave. Čas bo potrdil to resnico.

Medtem, ko mnogi ne bodo našli mesta, kamor bi se obrnili in zatekli, boste vi našli varen pristan v Sveti Ljubezni – v Zatočišču Mojega srca.«

___________________

April 5, 2012
Holy Thursday Adoration

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"Dear children, I am presenting to you My Jesus here tonight, for you to love and to confide in. Remain close to Him, sharing with Him the Cross and the Resurrection. He will share with you His Glory - His Victory. You will be triumphant in every present moment over seen and unseen enemies."

"Remain close to Jesus through your efforts in Holy Love. This is your ark in the midst of controversy and confusion. Time will prove this true."

"When many find no place to turn, you will find a safe harbor in Holy Love - the Refuge of My Heart."

-------------------------SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

5. april 2012 
Češčenje Velikega Četrtka
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus.«

»Prečisti, izboljšaj ljubezen v svojem srcu, dokler je le-ta eno z mojim Najsvetejšim Srcem; tako vas bo Moja Mati vedno nosila in držala, kakor drži Mene nocoj; nato bodo Naša Srca združena, nikoli se ne bodo ločila. Bila bodo kot eno srce.

Ne dovoli nikomur in ničemur, da uniči in poruši tvoj mir. Zaupljivo srce
je vedno v miru, ker ljubezen zmaga in osvoji vsako situacijo. Ljubezen in Zaupanje sta vedno skupaj v srcu – delujeta skupaj – bijeta skupaj.

Ne ohranjaj zamere do nikogar. Bodi vneta samo za svetost – samo za Sveto Popolnost. To je vzvišen, veličasten cilj in namen, ki ne mine, ampak  prinaša večno trajajoč sad."

_________________

April 5, 2012
Holy Thursday Adoration

"I am your Jesus, born Incarnate."

"Refine the love in your heart until it is one with My Most Sacred Heart; then My Mother will hold you always as She is holding Me here tonight; then Our Hearts will be united, never to part. They will beat as one."

"Do not let anyone or anything destroy your peace. A trusting heart is always at peace, for love conquers every situation. Love and Trust are always together in the heart - working together - beating together."

"Foster no grudge against anyone. Be ambitious only for holiness - only for Holy Perfection. This is the lofty goal which does not pass, but bears everlasting fruit."SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

4. april 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus.«

»Zdaj vam govorim z Usmiljenim Srcem – s Srcem Ljubezni in Odpuščanja. Dajem vam to Misijo/Sporočila, ki so se oblikovala v Mojem Srcu v Getsemanskem vrtu. To je darilo, da utrdi in podpre vašo vero in da vas vodi v osebno svetost. Ne odpravite ga na hitro glede na to, kdo verjame ali kdo ne verjame. Vsakdo od vas je poklican, da pride globlje v Dvore/Sobe Najinih Združenih Src.

Če ste slišali Moj klic ste odgovorni Meni za vaš odgovor. Zanikanje Resnice teh Sporočil vas ne bo oprostilo, razbremenilo in rešilo. Če boste, na žalost, izbrali da se odkrito zoperstavite Resnici teh sporočil, ste podvrženi, zavezani Moji Sodbi. Vzemite resno to, kar vam govorim danes. Ne zavrzite in ne odbijte tega zaradi ljubosumja, zaradi napačne presoje ali zaradi kompromitirane, okužene vesti, ki ste jo izročili napačnim, lažnim bogovom, kot so ambicija, moč ali pohlep. Preiščite svoje srce z iskrenostjo.

Sveta Ljubezen je Luč na cesti rešitve in posvetitve. Je tisti biser, za katerega morate prodati vse, da prejmete največjega od vseh zakladov.

Medtem, ko se svetovne ekonomije majejo in padajo, vam ponujam varnost te duhovne poti.
_____________________
  
Holy Love 

April 4, 2012
Public 

"I am your Jesus, born Incarnate." 

"Now I am speaking to you with a Compassionate Heart - a Heart of Love and Mercy. I give you this Mission which formed in My Heart in the Garden of Gethsemane. It is a gift to firm and support your faith and to lead you into personal holiness. Do not summarily dismiss it because of who believes or disbelieves. Each one of you is called to come deep into the Chambers of Our United Hearts." 

"If you have heard My call, you are responsible to Me for your response. Denial of the Truth of these Messages does not exonerate you. If, sadly, you choose to openly oppose the Truth of these messages, you are liable to My Judgment. Take seriously what I am telling you today. Do not discount it out of jealousy, false discernment or a compromised conscience given over to false gods such as ambition, power or greed. Search your heart with honesty." 

"Holy Love is the Light on the road to salvation and sanctity. It is the pearl you must sell everything for, to obtain the greatest of all treasures." 

"While world economies teeter and fall, I am offering you the security of this spiritual journey."SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

3. april 2012

Blažena Mati pravi: Hvaljen bodi Jezus!«


Prišla sem, da vam in svetu ponovim, da ta Služba ostaja straža Resnice v kompromitiranem (okuženem) svetu.  Medtem, ko so nekateri nasilno, protipravno vsilili svojo moč in avtoriteto, da preprečijo Nebeški načrt tu, bomo mi nadaljevali kot stalna luč Resnice -  ne skrite - temveč vidne in odprte za vse.

Moji otroci, morate se pripeti k Resnici Svete Ljubezni in ne smete biti zapeljani s površinsko, plitvo pravičnostjo. Glejte pod površje, da vidite kaj se v resnici dogaja z nasprotniki  Svete Ljubezni.

Moliti morate za vsakogar, ki nasprotuje molitvi, ker molitev gradi in združuje Kraljestvo Boga. Molite, da takšna srca spoznajo, da tisti navdihi in tista dejanja ne bi nikoli prišla od Boga.

Dragi otroci, imate od Boga dano pravico, da molite, kjerkoli to izberete.

________________

Holy Love 

April 3, 2012
Public 

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus." 

"I have come to reiterate to you and to the world that this Ministry will remain a sentinel of Truth in a compromised world. While some have usurped their power and authority to suppress Heaven's plans here, we will continue as a steady lamp of Truth - not hidden - but open for all to see." 

"My children, you need to cling to the Truth of Holy Love, and not be misled by superficial righteousness. Look beneath the surface to see what is actually being accomplished by the opposition to Holy Love." 

"You must pray for anyone who opposes prayer, for prayer builds up and unites the Kingdom of God. Pray that such hearts recognize that those inspirations and actions would never come from God." 

"Dear children, you have the God-given right to pray where you choose." SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

3. april 2012

POSEBNA NAJAVA za 14. do 15. april 2012!

Če se ne morete udeležiti ZADNJEGA Polnočnega Prikazovanja v Soboto, 14. aprila od 23. ure zvečer do zore, na Praznik Božjega Usmiljenja, lahko gledate in molite z nami skozi  »Prenos v živo«, ki bo oddajal molitveno službo po internetu.

Da bi gledali molitveno bogoslužje, se boste morali predhodno registrirati in nato prijaviti - 14. aprila ob 23. uri.

*V Sloveniji se to Polnočno Prikazovanje prične 6 ur po 23. uri 14. aprila, torej ob 5. uri zjutraj 15. aprila.  (Kanada - EDT čas je 4 ure za Greenwechem, Slovenija pa zaradi poletnega časa  2 ure pred Greenweechem, skupaj torej 6 ur razlike.)

Za REGISTRACIJO  pojdite na:

Za PRIJAVO (14. aprila ob 23. uri oziroma v Sloveniji 15. aprila ob 5. uri zjutraj) pojdite na:Če ste POZABILI svoje PRIJAVNO IME ali GESLO, pojdite na:V soboto zvečer, 14. aprila 2012 ob 23. uri – v Sloveniji 15. aprila ob 5. uri zjutraj -  prosim, ne pozabite se tu prijaviti:

POMEMBNO!
Če je potem, ko ste se prijavili, zaslon prazen, prosimo POČAKAJTE.
Prenos molitvenega bogoslužja v živo se bo pojavil takoj, ko se bo prenos v živo začel.
_____________________

Holy Love Messages 

April 03, 2012
SPECIAL ANNOUNCEMENT for April 14-15! 

If you are unable to attend the LAST Midnight Apparition on Saturday, April 14th at 11:00pm EDT dawning on the Feast of Divine Mercy, you can watch and pray with us via a "Live Stream" broadcast of the prayer service over the internet. 

To view the prayer service you will need to register beforehand and then login on April 14th at 11pm. 


To REGISTER go to:To LOGIN (on April 14th at 11pm) go to:If you FORGOT your LOGIN or PASSWORD go to:On Saturday night, 9/14 at 11:00pm EDT, please remember to go here to LOGIN:IMPORTANT: If after LOGIN the screen is blank, please wait. The live stream of the prayer service will appear as soon as the live stream is active. 
SPOROČILA SVETE LJUBEZNI


2. april 2012

Sveti Tomaž Akvinski pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Prišel sem, da vam pomagam razumeti, da sta upanje in zaupanje kot dve skoraj združeni, gosto prepleteni tkanini.
Nitke upanja so vtkane v zaupanje. Eno ne obstaja brez drugega v srcu. Ker sta zaupanje in ljubezen tako tesno povezani, skoraj spojeni, zaupanje prinaša upanje v odnos z ljubeznijo.

Duša ki zaupa, tudi upa v Gospoda. Nihče ne zaupa v Gospoda, ki če Ga ni prej ljubil. Zaradi tega je Sveta Ljubezen temelj, osnova vseh kreposti. Nihče ne more želeti svetosti ločeno od Svete Ljubezni. Bolj ko se sliši zvok  temelja - Svete Ljubezni, bolj je duša sposobna zaupati in torej tudi upati.
_________________

2. april 2012


Ponedeljkova služba – Mir v vseh srcih skozi Sveto Ljubezen

Jezus je tu z Svojim  izpostavljenim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!

»Moji bratje in sestre, bodite ljubeznivi in dobrohotni drug do drugega. Z otroško preprostostjo popravljajte napake, kjer je to potrebno. Toda delajte kot najbolje zmorete, da zgradite Božje Kraljestvo v Sveti Ljubezni.

Nocoj razširjam nad vami Svoj Blagoslov Božje Ljubezni.«
____________________

Holy Love 

April 2, 2012
Public 

St. Thomas Aquinas says: "Praise be to Jesus." 

"I have come to help you see that hope and trust are like a closely knit fabric. The threads of hope are woven into trust. One does not exist without the other in the heart. As trust and love are so closely interconnected, trust brings hope into relationship with love." 

"The soul that trusts also hopes in the Lord. No one trusts in the Lord that does not first love Him. This is why Holy Love is the foundation of all virtue. No one can desire holiness apart from Holy Love. The more sound the foundation of Holy Love, the more the soul is able to trust and so, to hope." 

------------------------- 

April 2, 2012
Monday Service - Peace in All Hearts through Holy Love 

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate." 

"My brothers and sisters, be kind and benevolent to one another. With childlike simplicity, correct faults where it is needed; but do your best to build up the Kingdom of God in Holy Love." 

"Tonight I'm extending to you My Blessing of Divine Love." 

  
SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

1. april 2012

Prva sobota
Sveti Jožef pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Nocoj sem prišel k vam žalosten pod svojim častnim nazivom –  Groza demonov. Kot se začenja ta Sveti Teden, tako bodite gotovi, da Nebesa potrebujejo vsako vašo molitev in žrtvovanje. Celotni narodi sledijo pot satanove prevare in goljufije, ki je prisotna pod krinko religije, vere in veroizpovedi. Te so nagnjene k samo-uničenju ter k odrekanju in zavračanju vseh, ki niso podobno prepričani.

Kristus je trpel za vse, in ni na tej mentaliteti in miselnosti smrti ter uničenja, da vodi, uči, pelje in uvede v prihod nepravega, lažnivega in varljivega mesijo (odrešenika).

Morate prepoznati satana in njegove namere, da vas uniči, preden bo prepozno. Vaše molitve in žrtve so velika zaloga, »tovarna« orožja, ki ga Nebesa potrebujejo, da uničijo satanove načrte.

Poslan sem bil sem nocoj ne zato, da bi vas prestrašil, temveč da vas vzpodbudim in razsvetlim ter vam razjasnim vašo pomoč.

____________________

1. april 2012

Nedeljska služba  –  Zmaga Združenih Src – v srcih in v svetu  –  
Enotnost v družinah

Sveti Jožef je tu in pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Nocoj, moji bratje in sestre, sem prišel, ker me je Jezus poslal, kajti On nosi ljubezen in skrb v Svojem Srcu za vsakega od vas in za vse.

Prosi vas samo to, da živite v Sveti Ljubezni v vsakem sedanjem trenutku. Na ta način boste vodeni v ZMAGO ZDRUŽENIH SRC.

Nocoj vam podeljujem svoj Očetovski Blagoslov.«
________________

Holy Love 

April 1, 2012
First Sunday 

St. Joseph says: "Praise be to Jesus." 

"Tonight I come to you somberly under my title - Terror of Demons. As this Holy Week opens, be assured that Heaven needs your every prayer and sacrifice. Entire nations are following the path of Satan's deception, which he presents under the guise of 'religion'. These ones are bent on self-destruction and the demise of all who are not similarly persuaded." 

"Christ suffered for all, and is not in this mentality of death and destruction to usher in the arrival of another and false messiah." 

"You must recognize Satan and his designs to destroy you before it is too late. Your prayers and sacrifices are the arsenal Heaven needs to destroy Satan's plans." 

"I have been sent here tonight not to frighten you, but to encourage you and to enlist your aid." 

------------------------- 

April 1, 2012
Sunday Service - The Triumph of the United Hearts both in Hearts and in the World; Unity in Families 

St. Joseph is here and says: "Praise be to Jesus." 

"Tonight, my brothers and sisters, I come as Jesus sends me, for He holds love and concern in His Heart for each one of you, and for all." 

"He asks only that you live in Holy Love in every present moment. In this way, you will usher in the TRIUMPH of the UNITED HEARTS." 

"Tonight I'm imparting to you my Fatherly Blessing." 

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI 

MAREC 2012


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI
31. marec 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Te dni se sekularizem (posvetnost, protiklerikalizem, svobodomiselnost) plazi in polzi v mnoga srca in življenja in daje svoj žig, pušča svoj odtis v mnogih in številnih verskih okoljih in v verskem razpoloženju. Sekularizem je v bistvu postal njihov lastni bog.  Redke so družine, ki niso izkusile vpliv, verskega odpada – celo ateizma (brezverstva).

Danes, bolj kot kdajkoli, duše potrebujejo pribežališče Mojega častnega Naziva – Zaščitnica Vere. Ta izredno pomembna zaščita je bila spregledana in kompromitirana (ogrožena,)  zaradi neodobritve (teh sporočil); toda rotim zveste, da prepoznajo, da je potreba po Moji zaščiti njihove vere daleč bolj pomembna, kakor potreba po prestižni Odobritvi ali potrditvi (teh sporočil).

Ostanite torej v miru, v poletu k Moji zaščiti, ko se potreba pojavi. Ne popustite mnenjem pregrehe, prekrškov, posegov v tuje pravice, da bi prenehali delati tako. Jaz sem vedno vaša Mati, vaše Zatočišče, vaša Zaščitnica.
_____________________

Holy Love

March 31, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"These days secularism has crept into many hearts and lives, making its mark in many religious atmospheres. Secularism has, in fact, become its own god. There is rarely a family that has not experienced the effects of apostasy - even atheism."

"Today, more than ever, souls need the refuge of My Title - Protectress of the Faith. This important protection has been compromised by lack of endorsement; but I implore the faithful to recognize that the need of My protection of their faith far outweighs the need for prestigious endorsements."

"Be at peace, then, in flying to My protection when the need arises. Do not let opinions infringe upon your doing so. I am always your Mother, your Refuge, your Protectress."SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

30. marec 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Povem ti, pomanjkanje zaupanja v Moje Usmiljenje in v Mojo Previdnost, v mojo Preskrbo z vsem potrebnim, zelo močno rani Moje Srce in kot rani Moje Srce, tako rani tudi Srce Moje Matere.

Duša izgublja zaupanje Vame tedaj, ko začne preveč in pretirano zaupati sama vase in v svoje lastne napore. Ravno zaradi tega je prosilna molitev, molitev s prošnjo za pomoč in podporo zelo pomembna in obrodi sad do tiste stopnje, do katere duša zaupa, da bo molitev obrodila sad.

Duša, ki pretirano zaupa v napore drugih ljudi, ravno tako izgublja zaupanje Vame. Zaupanje v človeške napore mora biti utemeljena na zaupanju v Mojo Previdnost, da povzdigne vsak čoveški napor.

Če ne zaupate v povzdigovanje Moje Dobrote, da poveča čoveške napore, se premikate stran od Mene.
_________________

30. marec 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Molite za proglasitev in razglašenje Pete Marijanske Dogme, to bo močno naglasilo in potolažilo Moje Srce in prineslo moč tam, kjer je šibkost in slabost.«
________________

30. marec 2012

Petkova služba: Za vse po krivici obtožene v družbi, v vladah in znotraj Cerkvenih krogov, da bi se vse klevete razkrile v resnici.

Jezus je tu z izpostavljenim Svojim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, kadar sprejemate vse, kar prihaja k vam v (vsakem) sedanjem trenutku, tedaj ste obkroženi z Božjo Voljo Boga – vaše sprejemanje je vaša predaja, izročitev in odpoved. Na ta način posvečujete sedanji trenutek in sedanji trenutek tako postaja del Moje Zmage.«

Nocoj vas blagoslavljam z Mojim Blagoslovom Božje Ljubezni«
_______________

Holy Love 

March 30, 2012
Public 

"I am your Jesus, born Incarnate." 

"I tell you, lack of trust in My Mercy and in My Provision greatly wounds My Heart. As it wounds My Heart, it wounds the Heart of My Mother, as well." 

"A soul loses trust in Me when he begins to trust too much in himself and his own efforts. This is why prayer of petition is very important, and is fruitful to the degree that the soul trusts it will be fruitful." 

"The soul that trusts too much in efforts of others loses trust in Me. Trust in human efforts must be founded upon trust in My Provision to compliment every human effort." 

"If you do not trust in the compliment of My Good to enhance human efforts, you are moving away from Me." 

------------------------- 

March 30, 2012
Public 

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus." 

"Pray for the Proclamation of the Fifth Marian Dogma. This would greatly relieve My Heart, and bring strength where there is weakness." 

------------------------- 

March 30, 2012
Friday Service - For all those falsely accused within society, governments and within Church circles; that all calumnies are exposed by truth 

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate." 

"My brothers and sisters, when you accept everything that comes to you in the present moment, you are surrendering to God's Divine Will; your acceptance is your surrender. You sanctify the present moment in this way, and then the present moment becomes part of My Victory." 

"Tonight I'm blessing you with My Blessing of Divine Love." 
SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

29. marec 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Ne smete se prepuščati napakam, to je, se pokoravati grehu, zablodam in zmotam, jih ubogati in jim slediti. Zmota je vse, kar nasprotuje Sveti Ljubezni. Moji napori skozi ta Sporočila in skozi to Nalogo/Misijo služijo spreobrnitvi srca sveta, da bi bilo čim bolj podobno Sveti Ljubezni.

Napake, zablode in greh vas vodijo proč od tega cilja in postavljajo zanke zvijače in pasti prevare skozi neresnico. Skozi takšno popačenje in napačen prikaz Resnice imate hitro preveč voditeljev in  zagovornikov,  ki sledijo greh, hodijo po poti zmote in vodijo druge, da sledijo iste napačne, zmotne in varljive poti; nato imate zmedo, kot vaš voditelj – ne-Resnica.«
______________

Holy Love 

March 29, 2012
Public 

"I am your Jesus, born Incarnate." 

"You must not obey error. Error is anything that goes against Holy Love. My efforts through these Messages and this Mission are to convert the heart of the world so that it more closely resembles Holy Love." 

"Error leads you away from this goal and sets the trap of deception through untruth. In this misrepresentation of Truth, you soon have too many leaders following paths of error, and leading others to follow the same deceptive paths; then you have confusion as your leader - not Truth."SPOROČILA SVETE LJUBEZNI
28.marec 2012

Sveta Katarina Sienska pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Morda ne boste razumeli, kar vam pravim. Vseeno vam bom posredovala v grafični, slikovni obliki. Drugi bodo razumeli.


……

28. marec 2012

Blažena Mati pravi:
»Hvaljen bodi Jezus!«

»V teh dneh, ko zlo pridobiva moč, tako v srcih ljudi kot v svetu, šteje vsaka molitev. Vsaka molitev je novo orožje v Mojih Rokah, da ga uporabim proti silam, ki želijo premagovati in zmagovati nad srci.

Molite za Zaupanje v Gospoda, za Zaupanje v rast in širitev Svete Ljubezni v vaših srcih. Sveta Ljubezen v vaših srcih povečuje moč vaših molitev. Sveta Ljubezen in Zaupanje krepita drug drugega, se vzpodbujata in si dajeta novih moči.

Bodite budni in pozorni na to, kar vas vodi stran od molitve. Če služite drugim, potem je to žrtev, ki je ravno tako orožje, ki ga lahko uporabim.

Ne zapravljajte časa z ničemer, kar spodkopava in črpa vašo duhovno moč.
__________________

28. marec 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Povem vam, vera, upanje in ljubezen so odraz vašega zaupanja Vame. Bolj ko zaupate Vame, bolj lahko delujem skozi vas.«
_______________

Holy Love 

March 28, 2012
Public 

St. Catherine of Siena says: "Praise be to Jesus." 

"You might not understand what I am about to tell you. Put it down anyway in the form of a graphic. Others will understand." ------------------------- 

March 28, 2012
Public 

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus." 

"These days, when evil is gaining power both in hearts and in the world, every prayer counts. Every prayer is a new weapon in My Hands to use against the forces who seek to gain power over hearts." 

"Pray for Trust in the Lord, for Trust increases the Holy Love in your hearts. Holy Love in your hearts strengthens your prayers. Holy Love and Trust strengthen each other." 

"Be vigilant as to what leads you away from prayer. If you are serving others, then it is a sacrifice, which is also a weapon I can use." 

"Do not spend time on anything which saps your spiritual strength." 

------------------------- 

March 28, 2012
Public 

"I am your Jesus, born Incarnate." 

"I tell you, faith, hope and love are a reflection of your trust in Me. The more you trust Me, the more I can act through you." SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

27. marec 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Prosim, razumite, da je bil Moj DA v trenutku Oznanenja dan z razumevanjem, da je ta velika milost prišla napolnjena s križem. To je resnica za vsako milost. V resnici je tako, da večja ko je milost, večji in močnejši je tudi križ. Lahko se primerja z lepoto rože, ki, da bi bila popolnoma okušena in doživeta, se mora nositi s pozornostjo in z zavedanjem trnov; toda ne smete se izogibati radosti te rože zaradi trnov. Na podoben način lahko prepoznate in uživate v milostih, ki jih Bog pošilja, kljub križem, ki spremljajo milosti.

Ta Misija/Naloga je velika milost v svetu, da bi bila v okušanje in v uživanje, v radost vsaki duši. Ne smete dovoliti križu močnega nasprotovanja in neodobravanja, da vam vzame pogum, da bi sodelovali pri mnogih milostih tukaj.
_______________

Holy Love

March 27, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"Please understand that My 'Yes' at the moment of the Annunciation was given with the understanding that this great grace came replete with the cross. This is true of every grace. In fact the greater the grace, the more intense the cross. It can be compared to the beauty of a rose which, to be fully experienced, must carry with it awareness of the thorns; but you do not avoid the joy of the rose because of its thorns. Similarly, you should recognize and enjoy the graces God sends you despite the crosses attendant to them."

"This Mission is a great grace in the world to be experienced and enjoyed by every soul. You should not allow the cross of much opposition, and even lack of endorsement, to discourage you from partaking of the many graces here."

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

26. marec 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus«

»Moja radost je v Preostanku Zvestih Vernikov. Vseeno so Moje največje milosti razprostrte k nevernikom – še posebno k tistim, ki širijo zmote. To so tisti, ki ne iščejo Resnice. To so tisti, ki so sestavili svojo lastno verzijo Resnice – škodljive interpretacije, nezdrave izvedbe ter neduhovnega glasu.

26. marec 2012

Ponedeljkova služba – Mir v vseh srcih skozi Sveto Ljubezen

Jezus je tu z izpostavljenim Svojim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, stojim pripravljen, da rešim in obnovim vaša srca od tesnobe, strahov in pritiskov sveta – toda morate se spomniti in Me prositi za to, ker se Jaz nikomur ne vsiljujem. Ko položim vaša srca v Svoje Lastno Srce, boste čutili Mojo Prisotnost in vaši strahovi bodo zbledeli in izginili. To je pot, da ostanete v Božji Volji Boga.

Nocoj vam podeljujem Svoj Blagoslov Božje Ljubezni.«
_________________

Holy Love

March 26, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"My joy is in the Remnant Faithful. My greatest graces, however, are extended to the unbelievers - most especially those who spread error. These are the ones who do not search out the Truth. It is these that compose their own version of the Truth - a rendition harmful and unspiritually sound."

-------------------------

March 26, 2012
Monday Service - Peace in All Hearts through Holy Love

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, I stand ready to retrieve your hearts from the anxieties and pressures of the world; but you must remember to ask Me, for I do not impose. When I place your heart in My Own Heart, you will feel My Presence, and your anxieties will vanish. This is the way to remain in God's Divine Will."

"Tonight I'm blessing you with My Blessing of Divine Love."SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

25. marec 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«
Praznik Angelovega Oznanenja

»Moje Srce je bilo vedno združeno z Božjo Voljo Večnega Očeta. V takšnem stanju me je našel angel Gabrijel – v voljnem sprejemanju njegovega Sporočila. Nisem mislila na to, kako me bo to prizadelo, kako bo to vplivalo Name; mislila sem samo na to, kako bo to izpolnjeno in  dovršeno v Nebesih. Nisem bila zaskrbljena ali vznemirjena zaradi mnenj drugih ljudi.

Padla narava je tista, ki ustavlja duše pri izvrševanju in izvajanju Božje Volje tako, da bi bili – vedno brez skrbi in zaskrbljenosti zase. 
Bodite modri pri izogibanju te pasti.
_____________

Holy Love

March 25, 2012
Feast of the Annunciation

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"Mine was a heart always in union with the Divine Will of the Father. It was in that state the Archangel Gabriel found Me - a willing recipient of his Message. I did not think of how this would affect Me; only of how it would be accomplished by Heaven. I was unconcerned for the opinions of others."

"It is fallen nature that encourages souls to hold back from executing God's Will - always out of concern for self. Be wise in avoiding this trap."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

24. marec 2012

Sveta Katarina Sienska pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Prosim, razumite, da kadar mislite dobre misli o ljudeh, Duh Dobrote napolni zrak (ozračje)  okoli vas. Pozitivni odzivi temu Duhu začnejo izpolnjevati sedanji trenutek.

Negativnost prinaša negativnost in pospešuje ter hrani negativen odgovor v svetu okoli vas. To ni od Boga, ki vedno želi le najboljše vsaki duši in svetu na splošno.«
________________

Holy Love

March 24, 2012
Public

St. Catherine of Siena says: "Praise be to Jesus."

"Please understand that when you think good thoughts about people a Spirit of Goodness fills the air around you. Positive responses to this Spirit begin to take hold of the present moment."

"Negativity breeds negativity and fosters a negative response in the world around you. This is not of God Who seeks the welfare of each soul and of the world in general."SPOROČILA SVETE LJUBEZNI
23. marec 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Danes sem tu, da spregovorim o prihodnosti te Službe/Naloge. Po zadnjem Polnočnem Prikazovanju, bi ljudje morali nadaljevati z zbiranjem na posesti in pričakovati nepričakovano. Na datume, ko smo imeli polnočna Prikazovanja v preteklosti, bodo Nebesa podelila Popoln Blagoslov Združenih Src na vse tiste, ki bodo  zbrani v molitvi rožnega venca v Polju Zmage kot prej. To ne pomeni, da bo oznanjen, toda na neki točki, v nekem trenutku bo Blagoslov podeljen. Ob teh priložnostih bo LAHKO dano Sporočilo ali Prikazovanje, toda to ni na Meni, da povem.

Bodo tudi druge priložnosti, ko bom usmerila mojo glasnico, da naznani javno Prikazovanje, toda ne boste imeli tedne, da se pripravite, kot je to bilo v preteklosti. Včasih bodo to samo ure. Zato vam pravim – pričakujte nepričakovano.

Prikazovanja ob ponedeljkih in v petkih se bodo nadaljevala in tudi sveti Jožef bo še nadalje prihajal na Družinsko noč (to je prvo soboto vsakega meseca). Toda ne morem vam obljubiti, kako dolgo se bo to nadaljevalo.

Bodite veseli, da ste bili izbrani živeti v teh časih in izkusiti milosti ponujete tu.

Dragi otroci, ljubim vas.«
___________________

23. marec 2012

Petkova služba: Za vse krivično obtožene v družbi, v vladah in znotraj cekrvenih krogov – da se vse klevete razkrijejo v resnici

Jezus je tu z izpostavljenim Svojim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Dragi bratje in sestre, molite,da bi bila vaša srca skrbno upodobljena in  čimbolj podobna Božji Ljubezni, ker je to Volja Mojega Očeta, ki Me je poslal.

Nocoj vam podeljujem Svoj Blagoslov Božje Ljubezni.

______________________

Holy Love

March 23, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"Today I am here to discuss the future of the Ministry. After this last Midnight Apparition, people should continue to flock to the property expecting the unexpected. On the dates when we had Midnight Apparitions in the past, Heaven will impart the Complete Blessing of the United Hearts upon those who gather to pray the rosary in the Field of Victory as before. This does not mean it will be announced, but at some point the Blessing will be imparted. On these occasions there may be a Message or an Apparition, but this is not Mine to say."

"There will be other occasions when I will direct My messenger to announce a Public Apparition, but you will not have weeks to prepare as in the past. Sometimes there may be just hours. That is why I tell you - expect the unexpected."

"The Apparitions on Mondays and Fridays will continue, and also St Joseph will continue to come on Family Night.* But I hold in My Heart no promise of how long this will continue either."

"Be happy that you were chosen to live during these times and to experience the graces offered here."

"Dear children, I love you."

*Family Night is the First Sunday of each month.

-------------------------

March 23, 2012
Friday Service - For all those falsely accused within society, governments and within Church circles; that all calumnies are exposed by truth

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, pray that your hearts closely resemble Divine Love, for this is the Will of My Father Who sends Me."

"Tonight I'm extending to you My Blessing of Divine Love
SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

22. marec 2012

Sveta Katarina Sienska pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Srce, ki ni v koraku z Sveto Ljubeznijo je kot neoborožen in nezaščiten  narod. Ranljiv je in odprt za vsak napad sovražnika. Sveta Ljubezen je tista, ki dovoli srcu, da prepozna sovražnika in da brani sama sebe proti vsakemu napadu. Močnejša ko je Sveta Ljubezen v srcu, močnejša je zaščita proti zlu.

Zlo se samo sebe v dandanašnjih dneh da vidneje prepoznati, ker Sveta Ljubezen ni vidna in vodeča v srcih ljudi. Zaradi tega, se zlo ne prepoznava kot zlo, zato je sovražniku vsake duše omogočeno in je sposoben delati velike nasilne posege in zlorabe v srcih ljudi, dejansko in praktično neopažen.

Napadi na to Službo in Nalogo samo so znamenje tega. Začnite gledati to Službo in ta Sporočila kot utrjevanje in utrdbo proti zlu. Morda boste tedaj razumeli, zakaj satan napada Sveto Ljubezen s takšno silovitostjo.
_________________

Holy Love

March 22, 2012
Public

St. Catherine of Siena says: "Praise be to Jesus."

"The heart that is not steeped in Holy Love is like a defenseless nation. It lies vulnerable to any attack of the enemy. It is Holy Love that enables the heart to recognize the enemy and to defend itself against every attack. The stronger Holy Love is in the heart, the stronger the fortress is against evil."

"Evil is making itself more visible today, for Holy Love is not so prominent in hearts. Therefore, evil is not recognized as such, and the enemy of every soul is able to make great inroads into hearts virtually unnoticed."

"The attacks upon this Ministry alone are a sign of this. Begin to see this Ministry and these Messages as a fortification against evil. Perhaps then you will understand why Satan is attacking Holy Love with such vehemence."

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

21. marec 2012

Sveta Katarina Sienska pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

Te dni zlo postaja vse bolj in bolj navidezno, kar je očitno modremu in razsodnemu srcu. Desetletja nazaj, bi Naloga in Sporočila, kot so ta, bila modro in pravično upoštevana in pretehtana.; toda danes se prava vrednost te Naloge ne le prezre in spregleda, temveč se ji nasprotuje.

Če bi bila Sveta Ljubezen atomsko orožje, bi bila upoštevana kot najmočnejše orožje od vseh – kot orožje, ki prekosi vsako drugo orožje – orožje, ki bi bilo najbolj iskano in zaželjeno. Misel na obstoj takšnega orožja bi povzročila, da bi se ljudje tresli od strahu in groze in bi uravnavali svoja srca pokorno  in ubogljivo, podložno njegovi moči. Prihodnost vsakega naroda, ki bi bilo imelo to orožje, bi bila močna in ugledna.

Toda povem vam, Sveta Ljubezen JE VSE TO. Sveta Ljubezen je NAJMOČNEJŠE OROŽJE, ki ga srce lahko poseduje. Je obramba pred satanom, sovražnikom vsega človeštva. Ljudje ne prepoznajo moči in vrednosti Svete Ljubezni, ker ne prepoznajo moči in vrednosti tega, kar leži skrito v srcu. Če bi ljudje lahko »videli« z očmi Resnice, bi bila krepost Svete Ljubezni najbolj iskana od vsakogar!

Vsi narodi bi se poklonili in pokleknili in Ninive bi bile spreobrnjene in Bog ne bi dovolil, da Njegova Jeza obišče zemljo.

Vendar, tako kot je, ljudje gledajo le nepomembno zunanjost. Vidijo greh kot svobodo, prosto pravico in ne kot služenje satanu. Ljudje ne poznajo vrednosti osebne svetosti in njene moči, ki lahko spremeni svet.

Sveta Ljubezen je moč molitve. Ne dovoli nikomur, da ti vzame pogum in te odvrne od tega. Pridi pogosto na to posest in moli tukaj. Romanje povečuje in pospešuje moč in jakost tvojih molitev.«
_________________

Holy Love

March 21, 2012
Public

St. Catherine of Siena says: "Praise be to Jesus."

"These days evil is becoming more and more apparent to the wise and discerning heart. Decades ago a Mission such as this would have been wisely and fairly considered; but today the true value of this Mission is not only overlooked, it is opposed."

"If Holy Love were a nuclear weapon, it would be considered the most powerful weapon of all - the weapon to outdo every other weapon - the weapon sought after by all. The thought of its existence would make people tremble with fright, and would wield hearts submissive to its power. The future of every nation that had this weapon would be one of power and prestige."

"But I tell you, Holy Love is all of this. It is the most powerful weapon a heart can possess. It is the defeat of Satan, the enemy of all mankind. People do not recognize the power and value of Holy Love, for they do not recognize the power and value of what lies hidden in the heart. If people could 'see' with the eyes of Truth, the virtue of Holy Love would be sought out by everyone!"

"Whole nations would be brought to their knees and Nineveh would be converted. God would not allow His Wrath to visit earth."

"As it is, people seek after externals. They see sin as freedoms, not slavery to Satan. People do not recognize the value of personal holiness, and the power it has to change the world."

"Holy Love is the strength of prayer. Do not allow anyone to discourage you in this. Come often to the property and pray here. The pilgrimage increases the strength of your prayers."SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

20. marec 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Prišla sem vam sporočiti glede odločitve in namena zadnje Marijanske Dogme in zakaj Nebesa prosijo za molitve, da se to pripelje k svojemu koncu in k uresničitvi. Ko bo enkrat ta Gospodova Služabnica uradno priznana kot Posrednica, So-Odrešiteljica in Zagovornica, bo Duh Miru preplavil in prešel ves svet. Vsako srce bo prežeto in nasičeno z Resnico. In v tem trenutku v času, se bo duša morala odločiti ali za Resnico ali proti njej.

Resnica bo kot rešeto ločila pleve od zrn. Vse napake bodo razkrite in  osvetljene z Lučjo. Sovraštvo in nasprotovanje bosta preoblikovana v prijateljstvo.

Govorim vam te stvari zdaj, da nihče ne bo mogel reči, da ni prepoznal in  uvidel kaj se je zgodilo. Nihče ne bo mogel dvomiti ali ne verjeti v dogodke kot se bodo zgodili in zapraviti ali izgubiti priložnost za spreobrnenje srca.

Bodite pozorni!«
_______________

Holy Love 

March 20, 2012
Public 

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus." 

"I am about to advise you concerning the resolution of the last Marian Dogma, and why Heaven asks for prayers toward this end. Once this Handmaid of the Lord is officially accepted as Mediatrix, Co-Redemptrix and Advocate, the Spirit of Peace will pass over the world. Every heart will be pervaded by Truth. It is at that moment in time souls will need to decide either for Truth or against it." 

"Truth will be as a winnowing fan separating the chaff from the grain. All error will be exposed to the Light. Enmity will transform to friendship." 

"I tell you these things now so that no one can say they did not recognize what was taking place. No one can discount the events as they occur and lose the opportunity for conversion of heart." 

"Pay attention!" SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

19. marec 2012

Praznik svetega Jožefa

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

Živeti v Sveti Ljubezni pomeni objeti in biti objet z Brezmadežnim Srcem Moje Matere. Znotraj tega objema, te vključitve leži želja biti popoln v svetosti. Zunaj tega objema Svete ljubezni leži želja po grehu.

Duša ne more biti objeta in ne more objemati Svete Ljubezni, če je lastno zadovoljstvo in lastna zadovoljitev središče njenega obstoja. Zaradi tega vzroka je izbris samega sebe in odpoved samemu sebi ključ k duhovnemu napredku. Živeti, da se zadovolji Boga in bližnje. Ko na ta način in v takšni meri izpraznite svoje srce sebične ljubezni, ga Bog napolni s Sveto Ljubeznijo in se tedaj lahko hitro in z lahkoto vzpenjate po stopnišču svetosti.«

19. marec 2012

Ponedeljkova služba:  Mir v vseh srcih skozi Sveto Ljubezen
Praznik svetega Jožefa

Jezus je tu z izpostavljenim Svojim Srcem.
Jožef stoji pred Jezusom in je manjši od njega.
Podoba Združenih Src pa je pred Jožefom.

Jezus pravi: »Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«
Sveti Jožef reče: »Hvaljen bodi Jezus!!

Sveti Jožef: »Gospod me je nocoj poslal sem z posebno prošnjo. Ta Podoba Združenih  Src je vidna podoba nove in zadnje Marijanske Dogme. Jezus želi, da vsakdo iz srca moli, da bi ta Dogma bila uresničena in priznana še znotraj pontifikata - papeževanja sedanjega Papeža.

Blagoslavljamo vas.«
_______________________

Holy Love 

March 19, 2012
Feast of St. Joseph


"I am your Jesus, born Incarnate." 

"To live in Holy Love is to embrace and to be embraced by the Immaculate Heart of My Mother. Within this embrace lies the desire to be perfected in holiness. Outside of this embrace of Holy Love lies the desire to sin." 

"The soul cannot be embraced or embrace Holy Love if self-satisfaction is at the center of his existence. This is why self-effacement is the key to spiritual advancement. Live to satisfy God and others. When you thus empty your heart of self-love, God fills it with Holy Love, and you quickly and easily mount the staircase of holiness." 

------------------------- 

March 19, 2012
Monday Service - Peace in All Hearts through Holy Love Feast of St. Joseph 

Jesus is here with His Heart exposed. St Joseph is standing in front of Jesus, only smaller, and the United Hearts Image is in front of St. Joseph. 

Jesus says: "I am your Jesus, born Incarnate." St. Joseph says: "Praise be to Jesus." 

St. Joseph: "The Lord has brought me here tonight with a special request. This Image of the United Hearts is a visual of the new and last Marian Dogma. Jesus desires that everyone pray from the heart that this Dogma is realized within this Pope's Pontificate." 

"We're blessing you." 
SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

18. marec 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Želim in prosim vas, da razumete, da ko govorim o Otrocih Najinih Združenih Src, da to pomeni točno to – vse Moje otroke, ki so zvesto predani Najinima Združenima Srcema. Prosim, ne spodkopavajte in ne oslabite, ne uničite namena tega klica s tako mnogimi formalnostmi, s formalnimi  pogoji in dogovori, do te mere, da je glavni poudarek – moliti, da bi človeštvo bilo duhovno združeno z Božjo Voljo Očeta – na nek način izgubljen v tem neredu in pregovarjanju.

Ne potrebujete neke oblike in obrazcev, da se zbirate v molitvi, niti ne potrebujete uradnikov, uslužbencev ali priročnika. Molite skupaj in bodite združeni, enotni in zedinjeni.

Ambasador je vsakdo, ki od kod prihaja in predstavlja eno od teh molitvenih skupin. Ne glejte na prepoznavnost in na pomembnost ali na vplivnost  in pompoznost. Samo bodite molitveni bojevniki, vojščaki, ki se bojujejo z molitvijo.«
_______________________

Holy Love

March 18, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"Please understand that when I speak of the Children of the United Hearts, it is just that - all of My children who are devoted to Our United Hearts. Please do not undermine the purpose of this call by so many formal stipulations that the main focus - to pray that mankind be spiritually united to the Divine Will of the Father - is somehow lost in the shuffle."

"You do not need a format to gather to pray nor do you need 'officers' or a handbook. Pray together and be united."

"An ambassador is anyone who comes from and represents one of these prayer groups. Do not look for recognition or importance. Just be a prayer warrior."


SPOROČILA SVETE  LJUBEZNI

17. marec 2012

Praznik svetega Patrika

Sveti Patrik pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Prišel sem vam povedat, da če verjamete v to Poslanstvo Svete Ljubezni, tedaj bi morali biti imenovani Misijonarji Svete Ljubezni. Dober misijonar ne dovoli, da ga strah ovira pri njegovem delu. Ne dovoli sam sebi ali lastnim interesom, da imajo prednost pred širjenjem Resnice.

Dober misijonar zastavi svoje najboljše moči in trud za reševanje duš ne glede na nasprotovanja. To je prednostna naloga vsakogar, ki posluša in verjame v ta Sporočila.«

17. marec 2012

Sobotna služba: PROTI SPLAVU

Jezus je tu s Svojim izpostavljenim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, ko molite postaje Križevega pota, prosite za to, da bi bilo vaše srce krotko, pokorno in ponižno, podobno MOJEMU SRCU. Toda povem vam, tisti, ki verjamejo, da so njihova srca ponižna, se varajo. Ker če mislite, da ste ponižni, tedaj ste najbolj oddaljeni od te kreposti.

Nocoj vas blagoslavljam z Mojim Blagoslovom Božje Ljubezni.«
___________________

Holy Love

March 17, 2012
Feast of St. Patrick

St. Patrick says: "Praise be to Jesus."

"I have come to tell you that if you believe in this Mission of Holy Love, then you are called to be Missionaries of Holy Love. A good missionary does not allow fear to stand in the way of his work. He does not allow himself or self-interests to take priority over the propagation of the Truth."

"He bravely puts his best effort into the salvation of souls no matter the opposition. This is the first priority of everyone who listens to and believes in these Messages."

-------------------------

March 17, 2012
Saturday Service - Against Abortion

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, when you pray the Stations of the Cross, you ask for your hearts to be MEEK and HUMBLE like unto MINE. But I tell you, those who believe their hearts to be humble are the disingenuous; for if you think you are humble, you are farthest from this virtue."

"Tonight I am blessing you with My Blessing of Divine Love."SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

16. marec 2012

Petkova služba: Za vse po krivem obtožene znotraj družbe, v vladah in znotraj cerkvenih krogov – da bi bile vse klevete razkrite z resnico.

Jezus je tu s Svojim izpostavjenim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, kot Otroci Najinih Združenih Src, naj vaša življenja odražajo in odsevajo Božjo Ljubezen skozi vaše besede in dejanja; tako boste pritegnili druge k Najinima Združenima Srcema. Na ta način bomo osvojili in pridobili več duš k Zvestemu Ostanku, ker najini Združeni Srci sta Sveto in Posvečeno Pribežališče Preostanka.

Nocoj vam podeljujem Svoj Blagoslov Božje Ljubezni.«Holy Love

March 16, 2012
Friday Service - For all those falsely accused within society, governments and within Church circles; that all calumnies are exposed by truth

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, as Children of Our United Hearts, let your lives reflect Divine Love through your words and actions; thus you will attract others to Our United Hearts. In this way we will win more souls to the Remnant Faithful, for Our United Hearts are the Sacred Refuge of the Remnant."

"Tonight I'm imparting to you My Blessing of Divine Love."SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

15. marec 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Delajte vse zaradi ljubezni do Boga in do bližnjega. Naj bo težko ali lahko, prijetno ali neprijetno, vidno drugim ali skrito, ljubezen v vašem srcu to naredi vredno in zaslužno. Nikoli ne poskušajte narediti vtisa na druge s svojo svetostjo, temveč v ponižnosti naj bo vaša svetost med vami in Bogom, kajti tu (v tem odnosu) leži Resnica.«

Ne dovolite da skrbi o tem, kaj drugi mislijo o vas, prevzamejo kakršenkoli del vašega srca. Bolj ko je vaše srce napolnjeno s Sveto Ljubeznijo, bolj sveti ste; nato je lažje posvečevati vsak sedanji trenutek. Ne pozabite, vsak sedanji trenutek je del vaše večnosti. To je resnica, ker vsaka misel, beseda ali dejanje pridobiva korist in zaslugo ali pa izgubo za vso večnost.«
_____________________

Holy Love

March 15, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"Do everything for love of God and neighbor. Whether it be difficult or easy, pleasant or unpleasant, visible to others or invisible, the love in your heart makes it worthy. Never try to impress others with your holiness but, in humility, let your holiness be between you and God, for this is where Truth lies."

"Do not let concern for what others think of you take over any portion of your heart. The more your heart is consumed with Holy Love, the more holy you are; then it is easier to sanctify every present moment. Remember, every present moment is part of your eternity. This is true, for every thought, word or action earns you either merit or loss for all eternity."
SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

14. marec 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Moja hči, prejšnji večer si me vprašala o tednu Božjega Usmiljenja in če bo prikazovanje na Soboto Božjega Usmiljenja ob popoldanski maši ob 15.00 uri. Želim, da ljudje vedo, da bo Popoln Blagoslov Združenih Src dan ljudem v določenem trenutku med mašo. Ni Moje, da povem, če bo ta Blagoslov proglašen iz Nebes ali če bo prikazovanje. Tudi ni na Meni, da povem, če bo tedaj kakšno dodatno Sporočilo.«
_____________________

Holy Love

March 14, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"My daughter, last evening you asked Me about the Divine Mercy weekend, and whether there would be an apparition on Divine Mercy Sunday at the 3:00 p.m. service. I desire the people know that the Complete Blessing of the United Hearts will be given to the people at some point during the service. It is not Mine to say if this Blessing will be imparted from Heaven or if there will be an apparition. It is also not Mine to say if there will be an additional Message."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI


13. marec 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Danes sem prišla, da vam še enkrat razkrijem Resnico. Ljudje so hitro lahko prevarani in zapeljani v svojem verovanju in sledijo napačno pot – pot, ki vodi stran od Svete Ljubezni – kadar položijo vse svoje zaupanje v ljudi na pomembnih položajih, v njihovo bogastvo ali v vplivni status v svetu.

To je vzrok tako velike zmede, zmešnjav in moralnega propada v današnjem svetu. Pogosto voditelji verjamejo, da lahko prevzamejo katerokoli smer aktivnosti in delovanja, ki jo želijo, brez da bi se ozirali na posledice ali na moralno korist drugih ali celo samih sebe. To je pot v pogubo in v prekletstvo.

Srce sveta se ne bo spremenilo, dokler srca tistih na vodilnih položajih, ne bodo spremenili svoje vloge in smeri. Dober voditelj razmišlja le o tem, kaj je najboljše za tiste, ki mu sledijo. Najboljša pa je rešitev in zveličanje  vsake duše, na katero vpliva.

Danes sem torej prišla, da prebudim vest vseh voditeljev, da se bodo odločili za Resnico, ki naj premaga vsako ninanso in različico sebične ljubezni oz. sebičnosti. Prišla sem tudi za vsako dušo, da bi naredila modro odločitev v tem, komu zaupati – naj nikoli ne zaupa samo v  naslove in družbeni položaj, temveč v Sveto Ljubezen, ki jo spremlja Resnica.«

____________________

Holy Love 

March 13, 2012
Public 

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus." 

"Today I have come to once again lay bare the Truth. People can be easily deceived into believing in and following the wrong path - the path that leads away from Holy Love - when they place all their trust in peoples' important positions, their wealth or influential status in the world." 

"This is the cause of so much confusion and moral degeneration in the world today. Often leaders believe they can take any course of action they want without regard for consequences or the moral well-being of others or even themselves. This is the road to perdition." 

"The heart of the world will not change until the hearts of those in leadership roles change. A good leader has only the best in mind for those who follow him. The best is the salvation of every soul he influences." 

"So today I come to awaken the conscience of all leaders that they will decide for the Truth over every nuance of self-love. I come also for every soul that they will make wise choices as to whom to trust - never trusting in titles alone but in Holy Love, following the Truth." 

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

12. marec 2012

Ponedeljkova služba: Mir v vseh srcih skozi Sveto Ljubezen

Jezus je tu z izpostavljenim Svojim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, nocoj vas vzpodbujam k potrpežljivi vztrajnosti, bodite pogumni pri soočanju z napačnimi mišljenji drugih ljudi, v povezavi s to Nalogo in samimi Sporočili. Tisti, ki nasprotujejo Nebeškemu delu  tukaj, se ne zavedajo komu nasprotujejo.

Danes razširjam nad vami Svoj Blagoslov Božje Ljubezni.«
______________

Holy Love 

March 12, 2012
Monday Service - Peace in All Hearts through Holy Love 

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate." 

"My brothers and sisters, tonight I encourage you in patient perseverance, be courageous in the face of others' erroneous opinions about this Mission and the Messages themselves. Those who oppose Heaven's efforts here do not realize whom they oppose." 

"Tonight I'm extending to you My Blessing of Divine Love." 

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

10. marec 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Danes sem vam prišla povedat, da je srce sveta dandanes kot moderne Ninive. Žalostno, toda dandanašnje Ninive so v večji nevarnosti, da se pogubijo, kot so bile stare Ninive. To pravim zato, ker je danes veliko več zla v svetu in je veliko več duš potrebnih spreobrnitve in kesanja. Ravno tako v teh dneh, Bog ni postavil časovnega roka za čas obiskanja Njegove Pravičnosti kot v starih dneh, ko je bilo Ninivam dano 40 dni, da se pokesajo.

Ne morete fizično vstopiti v srce sveta in v njem hoditi, kot je Jona hodil skozi Ninive. Prosim torej,  naredite to sporočilo znano, naznanite ga  kjerkoli je to mogoče.  Ponudite vsako molitev in žrtev za spreobrnenje dandanašnjih Niniv, ki je srce sveta.
______________

Holy Love March 10, 2012
Public 

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus." 

"Today I have come to tell you that the heart of the world is the modern day Nineveh. Sadly, the Nineveh today is in more danger than the Nineveh of old. I say this, for there is so much more evil in the world today, and so many more souls to surrender to their conversion and to repent. Also, these days, God does not give a timeline of the visitation of His Justice as in the old days when the city of Nineveh was given forty days to repent." 

"You cannot physically walk into the heart of the world such as Jonah walked through Nineveh. So, I am asking, make this Message known wherever possible. Offer every prayer and sacrifice for the conversion of today's Nineveh - the heart of the world." 
SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

9. marec 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Danes sem prišla, da ponudim dodatne smernice v povezavi z združenjem Otroci Združenih Src.

Dragi otroci, bodite združeni in enotni v molitvi, kot sem vas naučila, da takšni bodite. Molite, da bi bilo srce sveta v duhovni harmoniji z Božjo Voljo Očeta. Naj ne bo častihlepja, zavisti ali ljubosumja med vami.

To mora biti vsestranski, odločen, skrajen napor in boj molitve razširjene po celem svetu. Ne iščite neke odobritve ali potrdila - samo molite kot nikoli doslej. Pritegnite druge v ta napor in trud in v življenja posvečena Resnici Svete Ljubezni.

Bog posluša, gleda in čaka, ravno tako, kot je to delal pri starih Ninivah.*«
*Jona 3
_______________

Petkova služba: Za vse po krivem obtožene v družbi, v vladah in znotraj cerkvenih krogov, da se vse klevete odkrijejo v resnici.

Jezus je tu z Svojim izpostavljenim Srcem in pravi:

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, PONIŽNOST je lepilo, ki drži vaše SRCE v Sveti Ljubezni. Molite torej za ponižnost brez strahu od preizkušnje.

Nocoj vam podeljujem Moj Blagoslov Božje Ljubezni.«
______________

Holy Love

March 9, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"Today I have come to offer further guidance concerning the Children of the United Hearts."

"Dear children, be united in prayer as I have taught you to be. Pray that the heart of the world be in spiritual accord with the Divine Will of the Father. Let there be no ambition, envy or jealousy amongst you."

"This must be an all-out effort of worldwide prayer. Do not seek any endorsement; just pray as never before. Draw others into this effort and into lives consecrated to the Truth of Holy Love."

"God is listening, watching and waiting just as He did at Nineveh.*

*Jonah 3

-------------------------

March 9, 2012
Friday Service - For all those falsely accused within society, governments and within Church circles; that all calumnies are exposed by truth

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, HUMILITY is the glue that holds your HEART to Holy Love. Therefore, pray for humility without fear of the test."

"Tonight I'm imparting to you My Blessing of Divine Love."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

7. marec 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Prišel sem, da vas še enkrat pomirim in vodim v povezavi s prihodnostjo. Če je vaše srce vpeto v Sveto Ljubezen, potem ste pripravljeni; potem boste odprti za navdihe Svetega Duha in boste vedeli kaj storiti in kdaj.

Ne glejte na določene datume, ki krožijo okoli in imajo poganski izvor. Nebesa ne dajejo datumov. Sveta Ljubezen vas pripravlja za izpolnitev,  dovršitev Pisma in za trenutek vaše lastne sodbe. Sveta Ljubezen vas vodi v Božjo Voljo Mojega Očeta, ker je to Božja Volja.

Ne morete dodati niti enega trenutka svojemu lastnemu življenju skozi skrbi, vznemirjenje, jezo ali skozi skladiščenje potrošnih dobrin. Čas vaše sodbe je že zapisan v Knjigi Življenja. Najprej pripravite svoja srca v Sveti Ljubezni, nato boste vodeni.
________________

7. marec 2012

Sveti Tomaž Akvinski pravi:

»Hvaljen bodi Jezus!«

»Ljudje bi resnično morali moliti za razsodnost, še posebno v teh časih. Ni vsak čuden domislek navdihnjen od Svetega Duha. Pogosto satan vodi duše s prave poti po poti norosti in neumnosti, norih in nekoristnih dejanj – v prizadevanju in gonji, v lovu za napačen občutek varnosti, ki temelji na strahu.

Bodite mirni in spokojni pri vašem opravljanju vsake aktivnosti in vsakega dela. To je del razsodnosti, bistroumnosti. Sledite pot Svete Ljubezni. Ne delujte pod krinko molčečnosti, diskretnosti ali skritosti ali pod krinko teme. To ni od Boga. Molite, da bi bili vodeni samo z Duhom Resnice.«
________________

Holy Love

March 7, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"I have come to once again reassure you and guide you concerning the future. If your heart is prepared in Holy Love, then you are prepared; then you will be open to the inspiration of the Holy Spirit as to what to do and when."

"Do not look to certain dates which are bandied about and are of pagan origins. Heaven does not give dates. Holy Love prepares you for the fulfillment of Scripture and for your own moment of judgment. Holy Love leads you into My Father's Divine Will, for it is the Divine Will."

"You cannot add one moment to your life through worry or from stockpiling commodities. The time of your judgment is already written in the Book of Life. Prepare your hearts in Holy Love first; then you will be led."

-------------------------

March 7, 2012
Public

St. Thomas Aquinas says: "Praise be to Jesus."

"The truth is people must pray for discernment, most especially during these times. Not every whim is inspired by the Holy Spirit. Often Satan leads souls down a path of folly in pursuit of false security that is based upon fear."

"Be at peace in your pursuit of every action. This is part of discernment. Follow the path of Holy Love. Do not act under the cover of secrecy or darkness. That is not of God."

"Pray to be led only by the Spirit of Truth." 


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

6. marec 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Najprej in predvsem - želim tvoje zaupanje. Vsi drugi darovi in milosti prihajajo k tebi in so zgrajeni na zaupanju. Če nimaš Svete Ljubezni v svojem srcu, ti bo zaupanje uteklo. To je tako, kot da je Sveta Ljubezen posoda, v kateri držiš svoje zaupanje. Če je Sveta Ljubezen šibka, zaupanje spolzi skozi posodo.

Na ta način satan napada ljudi na pomembnih in vplivnih položajih. Vzpodbuja jih, da ljubijo svoje lastne napore, trud in razum in da namestijo svoje zaupanje v vse to; nato Duh Resnice nič več ne vpliva na njihove odločitve. Kako žalostno je videti ljudi, ki skrenejo s prave poti zaradi pomanjkanja zaupanja v Nebeško milost. Kako žalostno!«
_____________

Holy Love March 6, 2012
Public 

"I am your Jesus, born Incarnate." 

"I desire your trust - first and foremost. All other gifts and graces come to you and are built upon trust. If you do not have Holy Love in your heart, trust will escape you. It is as though Holy Love is the vessel that holds your trust. If the Holy Love is weak, trust slips through the vessel." 

"This is how Satan attacks people in important and influential positions. He encourages them to love their own efforts and intellect, and to place their trust therein; then, the Spirit of Truth - the Holy Spirit - no longer influences their decisions. How sad it is to see people lose their way for lack of trust in Heaven's grace. How sad!" 


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

5. marec 2012

»Dragi otroci, ne počutite se zapuščeni zaradi zadnjega preobrata dogodkov (zadnje polnočno prikazovanje na praznik Božjega Usmiljenja). Pripravljam vas k nepretrgani molitvi v vaših domovih, na delovnih mestih in v prostem času in tu na tem mestu. Ne čakajte na poseben in določen čas prikazovanj, da bi molili in da bi bili sveti. Ne čakajte na določene in posebne dogodke, da se zgodijo v svetu. Bodite enotni in združeni skozi molitev, v molitvi drug z drugim in z Najinima Združenima Srcema vedno; nato boste pripravljeni za naslednje prikazovanje ali za naslednjo izpolnitev prerokbe v svetu.

Okusite milost vsak trenutek, ker je vsak sedanji trenutek del vaše večnosti. Pridite pogosto na molitveno stran tukaj, da prejmete, kar ponujajo Nebesa. To me bolj razveseljuje, kot da čakate na določeno prikazovanje. Samo Oče ve trenutek naslednjega prikazovanja in Sporočila svetu po Prazniku Božjega Usmiljenja. Veselim se, medtem ko pričakujem  ustanovitev združenja Otrok Združenih Src. Ta Družba je že dolgo v najinih Združenih Srcih. Naj bo vsako znamenje nasprotovanja za vas znamenje njene pomembnosti.
______________

5. marec 2012

Ponedeljkova služba: Mir v vseh srcih skozi Sveto Ljubezen

Jezus je tu s Svojim izpostavljenim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, pomembno je, da izpolnite in uresničite vaše zaupanje v Nebeške načrte, ker ta Misija/Naloga je odraz vašega zaupanja Vame. Ne pozabite, vaše zaupanje je barometer, pokazatelj Svete Ljubezni, ki jo imate v svojih srcih.

Nocoj razširjam nad vami Blagoslov Moje Božje Ljubezni.«
_______________

Holy Love

March 5, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"Dear children, do not feel abandoned by this latest turn of events [last midnight apparition on Divine Mercy]. I am preparing you to pray continually in your homes, places of work and leisure, and here at the site. Do not wait for specific times of apparitions to pray and be holy. Do not wait for specific events in the world to take place either. Be united through prayer with each other and with Our United Hearts always; then you will be prepared for the next apparition or the next fulfillment of prophecy in the world."

"Savor the grace of each moment, for each present moment is part of your eternity. Come to the prayer site here often to receive what Heaven offers; that is more pleasing to Me than if you await a special apparition. Only the Father knows the moment of the next apparition and Message to the world after the Feast of Divine Mercy."

"I am joyful as I await the formation of the association of the Children of the United Hearts. This association has long been in Our United Hearts. Let any sign of opposition be a sign to you of its significance."

-------------------------

March 5, 2012
Monday Service - Peace in All Hearts through Holy Love

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, it is important that you realize your trust in Heaven's plans for this Mission is a reflection of your trust in Me. Remember, your trust in Me is a barometer of the Holy Love you hold in your hearts."

"Tonight I am imparting to you the Blessing of My Divine Love." 


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

4. marec 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

Moja hči, Jezus želi da se ustanovi družba, ki naj se formalno imenuje Otroci Združenih Src. V tej družbi naj bi se redno srečevali v vsakem delu in kotičku sveta, da bi molili za mir v vseh srcih skozi Sveto Ljubezen.

Mi se bomo srečevali tu na posesti skozi celo leto. Upam, da bo najmanj en predstavnik vsake skupine tedaj tu navzoč ali spremljajoč. Datumi bodo sovpadali z določenimi prazničnimi dnevi (Prazniki).

O tem boste obveščeni.
__________________

4. marec 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

Želim, da ste vedno združeni z otroci Najinih Združenih Src in da so ti otroci združeni v molitvi. Naj imamo iste cilje – mir v vseh srcih skozi Sveto Ljubezen in duhovno povezanost in zedinjenje z Voljo Mojega Očeta.

Z vami bom na polnočnem prikazovanju na Praznik Mojega Usmiljenja. Po tem, bodo javna prikazovanja manj pogosta in bo manj pospešenih objav. Po prazniku Mojega usmiljenja prikazovanja ne bodo opolnoči, temveč bo čas določen in naveden. Ne zapuščam vas, vedno sem z vami in vas vzpodbujam, opogumljam, ščitim in vodim. Bodite zedinjeni , dragi otroci Najinih Združenih Src.
________________

4. marec 2012

Nedeljska služba – Zmaga združenih Src tako v srcih kot v svetu – Edinost in sloga v družinah

Sveti Jožef je tu in pravi:
»Hvaljen bodi Jezus!«

Moji bratje in sestre, tisti, ki imajo avtoriteto, še posebno očetje – in v prihodnje – tudi družine – bi morali svojo oblast uveljavljati na moder in ljubeč način, oddajati moder in ljubeč vpliv. Na ta način bi pridobili vsakogaršnje spoštovanje in upoštevanje.

Podeljujem vam svoj Očetovski Blagoslov.
_____________

Holy Love

March 4, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"My daughter, Jesus desires that an association be formed to be formally called Children of the United Hearts. They would meet regularly in every part of the world to pray for peace in all hearts through Holy Love."

"We will meet here on the property off and on throughout the year. Hopefully at least one ambassador for each group will be in attendance. The dates will coincide with certain feast days."

"You will make this known."

-------------------------

March 4, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"I desire always to be united with the children of Our United Hearts, and that these children be united in prayer. Let us have the same goals - peace in all hearts through Holy Love, and spiritual union with the Will of My Father."

"I will be with you at midnight dawning on the Feast of My Mercy. After this, public apparitions will be less frequent, and there will be less advance notice. The apparitions will not be at midnight after My Feast of Mercy, but times will be stated. I am not abandoning you. I am always with you, encouraging you, protecting you and guiding you. Be united, dear children of Our United Hearts."

-------------------------

March 4, 2012
Sunday Service - The Triumph of the United Hearts both in Hearts and in the World; Unity in Families

St. Joseph is here. He says: "Praise be to Jesus."

"My brothers and sisters, those in authority, most especially fathers, and hence - families - should embrace wise authority, loving authority. In this way they will gain everyone's respect."

"I am imparting to you my Fatherly Blessing."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

2. marec 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!

»Te dni je varnost od Boga danih pravic – celo v svetnih situacijah in posvetnih dobrinah – v spreminjanju. Od vašega oslabljenega ekonomskega sistema do vaših pravic, da častite kogar želite in kot vam ugaja, je varnost vaših pravic nezanesljiva,  pod vplivom različnih domnev in hipotez in se z njo špekulira.

Zato je tako potrebno da zaupate v Božje Usmiljenje. Samo Božje Usmiljenje in Božja Ljubezen sta vaše varno Zatočišče. Vaše meje niso varne, niti geografske, niti duhovne in bodo postale zelo ranljive. Toda nihče ne more spremeniti Svete Ljubezni, ki jo imate v srcu, razen če jim vi sami dovolite to.

Ostanite torej trdni v veri, upanju in ljubezni, zaupajte v Moje Usmiljenje, ki vas bo osvobodilo in rešilo sovražnikovih rok.«
_______________

Holy Love

March 2, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"These days your security in God-given rights - even in worldly situations and commodities - is being challenged. From your weakened economic systems to your right to worship as you please, your secure rights are under speculation."

"This is why it is so necessary to place your trust in God's Mercy. It is Divine Mercy and Divine Love alone that are your safe Refuge. Your borders are not secure geographically nor spiritually; but have become very vulnerable. But no one can challenge the Holy Love you hold in your heart unless you allow them to do so."

"Stand firm, then, in faith, hope and love, trusting in My Mercy which will deliver you from the hands of the enemy."
-------------------------
2. marec 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

To kar srce vsebuje, sprejema in oddaja, to vpliva na celoten svet. Če je to nasilje in sovraštvo, potem imate nasilje, terorizem in vojno v svetu okoli vas. Če je to vsakovrstna nezmernost, razuzdano življenje, razbrzdanost, potem imate moralno izprijenost in moralni propad. Če pa srce sprejema in izžareva Sveto Ljubezen, potem živite v miru, ljubezni in radosti. Svet okoli vas doživlja in izkuša pozitivno bogastvo, koristi in dobrine ter pozitivne  pridobitve vašega srca.

Kar mislite, rečete in delate je odraz tega, kar nosite v srcu in to torej vpliva na celoten svet.
___________

March 2, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"It is what the heart embraces that affects the whole world. If it is violence and hatred, then you have violence, terrorism and war around you in the world. If it is every sort of debauchery, then you have moral degeneration. If, however, the heart embraces Holy Love, then you live in peace, love and joy. The world around you experiences the positive assets of your heart."

"What you think, say and do is a reflection of what you embrace in your heart and, therefore, affects the entire world." 

___________________

2. marec 2012

Petkova služba – Za vse krivično obtožene v družbi, v vladah in znotraj Cerkvenih krogov, da bi se vse klevete razkrile v resnici.

Jezus je tu s Svojim izpostavljenim Srcem in pravi:
»Jaz sem Tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, smatrajte vsa preganjanja, ki se kopičijo nad vami,  ker verjamete v ta Sporočila in v to nalogo, kot znak da je satan močno pozoren na vse to, kar se dogaja tu in pozna vrednost tega.

Zato bodite vzpodbujeni in opogumljeni, ko ste preganjani in vedite, da vas Jaz podpiram in ščitim.

Nocoj razširjam nad vami Moj Blagoslov Božje Ljubezni.«

________________

March 2, 2012

Friday Service - For all those falsely accused within society, governments and within Church circles; that all calumnies are exposed by truth

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, consider all the persecution heaped upon you because you believe in these Messages and this Mission, as a sign that Satan has high regard for all that is going on here and knows its worth."

"Therefore, be encouraged when you are persecuted and know that I am supporting you and protecting you."

"Tonight I am extending to you My Blessing of Divine Love." 


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

1. marec 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Prišel sem, da boste bolje razumeli, kako pretirano število lastnih interesov zasenči Sveto Ljubezen v vsakem srcu. Lastni interesi, če so neurejeni in napačni, vodijo k zaskrbljenosti, vznemirjenju, jezi in slabi volji. Zaskrbljenost, jeza in vznemirjenje so znak pomanjkanja zaupanja. Pomanjkanje zaupanja me žalosti, užali in prizadene, ker je to znak oslabljene Svete Ljubezni.

Duša, katere srce je zasenčeno s pretirano sebičnostjo, ne more biti združena z Božjo Voljo Mojega Očeta. Njeno srce je preveč okuženo, spravljeno s svetom, prizadeto in zmaličeno in ni podobno Božjemu Usmiljenju in Božji Ljubezni.

Da bi duša bila sveta, se mora iskreno truditi, da posnema Božje Usmiljenje in Božjo Ljubezen. Če je napolnjena z lastnimi interesi, bo dovolila (za)časnim užitkom in zadovoljstvom, jezi in neodpuščanju, da bodo stopili na njeno pot.

Duše morajo prositi za Mojo Pomoč in Podporo, za Moje sodelovanje pri premagovanju teh blokad, ki vas ovirajo, da bi živeli v Večni Božji Volji. Nikoli ne bom zavrnil takšne prošnje.


------------------------- 


March 1, 2012
Public 

"I am your Jesus, born Incarnate." 

"I have come to help you understand how too much self- interest overshadows the Holy Love in any heart. Self- interest, if it is disordered, leads to worry. Worry is the symptom of lack of trust. Lack of trust grieves Me, for it is a sign of weakened Holy Love." 

"The soul whose heart is over-shadowed by inordinate self-love cannot be united to the Divine Will of My Father. His Heart is too compromised and does not resemble Divine Mercy and Divine Love." 

"The soul, to be holy, must make a sincere effort to imitate Divine Mercy and Divine Love. If he is consumed by self- interests, he will let temporal pleasures, anger and unforgiveness stand in the way." 

"Souls must ask for My Assistance in overcoming these blockades to living in the Eternal Divine Will. I will never refuse such a request. 

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI


FEBRUAR 2012

http://www.holylove.org/messages_by_year.php


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

29. februar 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moja želja je, da ljudje vidijo Voljo mojega Očeta kot njihovo Zatočišče skozi nevihte življenja. Volja Mojega Očeta vsebuje Njegovo Ljubezen in Njegovo Usmiljenje. Skozi Njegovo Ljubezen in Njegovo Usmiljenje On vodi vse stvari Mogočno; na ta način določa, dopušča in oskrbuje.

Skozi to isto Božansko Voljo, prihaja Pravičnost – vedno Ljubeča, vedno Usmiljena, vedno pripravljajoč rešitev za vsako dušo.

Posvetitev vsakega sedanjega trenutka leži torej v prepoznavanju in sodelovanju duš z Božjo Voljo Mojega Očeta. Sodelovanje leži v vaši predaji in na ta način v vašem sprejetju vsega, kar se vam dogaja - vas obkroža, kar se vas dotika v vsakem sedanjem trenutku.

Ta predaja Očetovi Volji je popolna skozi Sveto Ljubezen, ki je vir, izvor  zaupanja in vere.
________________

February 29, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"I desire that people see My Father's Will as their Refuge during the storms of life. My Father's Will is comprised of His Love and His Mercy. It is through His Love and His Mercy that He orders all things Mightily; thus, He ordains, permits and provides."

"It is through this same Divine Will, Justice comes - always Loving, always Merciful, always providing for each soul's salvation."

"The sanctification, then, of each present moment lies in the soul's recognition and cooperation with My Father's Divine Will. Cooperation lies in your surrender and thus your acceptance of all that occurs in each present moment."

"This surrender is complete through Holy Love which is the source of trust."

______________

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

28. februar 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

Ne bojte se teh časov, v katerih živite, niti razvijajočih se dogodkov, ki so bili že dolgo tega napovedani. Bolj ko človeštvo trpi, hitreje pride Moja Vrnitev in moja Zmagoslavna Doba.

Ne bodite zmedeni z domnevnimi datumi grozečih, neizbežnih katastrof. Ti datumi niso od Mene; raje posvečujte vsak sedanji trenutek s predajanjem Volji Mojega Očeta skozi Sveto Ljubezen. Samo to bo prineslo mir bolj kot vsakršna posvetna, materialna priprava. Samo to vas bo vodilo v zaupanje in vero.
_________________

February 28, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"Do not be fearful of these times in which you live, nor for the unfolding of events long predicted. The more mankind suffers, the quicker My Return and My Triumphant Reign."

"Do not be distracted by supposed dates of impending disaster. These are not of Me; rather, sanctify each present moment by surrendering to My Father's Will through Holy Love. This alone will bring peace more than any worldly preparation. This alone will lead you in trust."

------------------------


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

27. februar 2012

Sveti Tomaž Akvinski pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Veliko je zakladov, ki jih ljudje danes iščejo v svetu – finančna varnost, svoboda, moč – če imenujem samo nekatere, toda zaklad, ki bi ga ljudje morali iskati je Resnica. Resnica odkriva sovražnika vsake duše in preusmerja duše na pot pravičnosti, če je sprejeta v srce.«

Resnica je odgovor k ekonomskemu in političnemu pretresljivo pohabljenemu srcu sveta danes. Resnica kliče ljudi k osebni svetosti, pravični modrosti,  uvidevnosti in k pravi razsodnosti kot nasprotje prenaglim sodbam. Resnica kliče ljudi k molitvi. Ne raztresa, temveč spaja. Resnica je kot filter, ki ločuje dobro od zla. Resnica je milost življenja v Sveti Ljubezni.
_______

Ponedeljkova služba – Mir v vseh srcih skozi Sveto Ljubezen

Jezus je tu z Svojim izpostavljenim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, če boste imeli Sveto Ljubezen v svojih srcih, boste lažje sprejeli Voljo Mojega Očeta v vsakem sedanjem trenutku. Toda, če je Sveta Ljubezen v vašem srcu šibka, postaja predaja Očetovi Volji zelo težka. Zaradi tega vas še enkrat vzpodbujam, PROSITE ZA GLOBLJO KREPOST SVETE LJUBEZNI v vaših srcih.

Nocoj vam podeljujem Moj Blagoslov Božje Ljubezni.«

________________

February 27, 2012
Public

St. Thomas Aquinas says: "Praise be to Jesus."

"There are many treasures people seek in the world today - financial security, freedom, power - to name a few; but the treasure people should seek is Truth. Truth uncovers the enemy of every soul and redirects souls onto the path of righteousness if it is accepted in the heart."

"Truth is the answer to the economic and political mayhem gripping the heart of the world today. Truth calls people to personal holiness, righteous wisdom and true discernment as opposed to rash judgment. Truth calls people to prayer. It does not scatter but unites. Truth is like a filter which separates good from evil. Truth is the grace of living in Holy Love."

-------------------------

February 27, 2012
Monday Service - Peace in All Hearts through Holy Love

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, if you have Holy Love in your hearts, it is easier for you to accept My Father's Will in the present moment; but if the Holy Love in your heart is weak, it becomes most difficult to surrender. Therefore, I encourage you once again, pray for deep virtue of Holy Love."

"Tonight I am imparting to you My Blessing of Divine Love."

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI 

26. februar 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Prišla sem svetovati in usmeriti vernike.

Dragi otroci, v vsakem sedanjem trenutku morate biti pripravljeni v ponižnosti ne upoštevati mnenja drugih. Če je vaše srce prepričano v Sveti Ljubezni in jo potemtakem torej živite, ne smete dovoliti, da mnenja drugih vplivajo in prizadanejo vašo vero.

Sveta Ljubezen je Luč Resnice. Hodite v tej Luči in ne dovolite napakam v  srcih drugih ljudi, da zasenčijo to pot. Sveta Ljubezen je dar od Boga. Vabim vas, da ljubosumno čuvate ta dar od vsakršnega plenilca . Nekateri napadi so prikriti, komaj opazni, drugi bolj izraziti in določni; toda vi, Moji otroci, ne smete sprejeti ničesar, kar prihaja v nasprotje z Resnico Svete Ljubezni. V ponižnosti molite, da bi  prepoznali kje satan laže in kako napada. Ne postavljajte priljubljenosti nad življenje v Resnici.
__________

Sobotna služba – Zmaga Združenih Src- tako v Srcih kot v Svetu – Enotnost v družinah.

Jezus je tu s Svojim izpostavljenim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Vsakega posebej povabim v tem Spokorniškem Obdobju (Postnem času), da očistijo svoja srca vsega, kar ni Sveta Ljubezen. Tako mi bo omogočeno, da napolnim vsako srce z Mojo Božjo Ljubeznijo.

Nocoj vam podeljujem Blagoslov Moje Božje Ljubezni.

________________

Holy Love

February 26, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"I have come to advise and direct the faithful."

"Dear children, in every present moment you must be prepared in humility to disregard the opinions of others. If your heart is convicted in Holy Love, and you are living accordingly, you must not let the opinions of others affect your faith."

"Holy Love is the Light of Truth. Walk in this Light, and do not allow the errors in other hearts to overshadow the way. Holy Love is a gift from God. I invite you to jealously guard this gift from any marauder. Some attacks are subtle; others more pronounced; but you, My children, must not accept anything that comes against the Truth of Holy Love. In humility pray to recognize where Satan lies and how he is attacking. Do not place popularity above living in the Truth."

-------------------------

February 26, 2012
Sunday Service - The Triumph of the United Hearts both in Hearts and in the World; Unity in Families

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"I invite each one during this Penitential Season to sweep their hearts clean of all that is not Holy Love; then I will be able to fill each heart with My Divine Love."

"I am imparting to you My Blessing of Divine Love."
SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

25. februar 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Globina vaše predaje Volji Mojega Očeta je odvisna od globine vaše osebne svetosti – toda globina obeh je določena z globino Svete Ljubezni v vaših srcih. Iz tega razloga je Sveta Ljubezen tako odločilna in nujno potrebna za vaše zveličanje. Iz tega razloga so ta Sporočila Svete Ljubezni tako bistvena in nujno potrebna za te čase.

Kako duši ne bi koristilo že samo to eno samo Sporočilo? Komu – naj bo mlad ali star, pomembna in ugledna oseba, revna ali bogata – ni potrebno slišati tega? Vendarle, najbolj od vsega, kar sem vam tudi že v preteklosti prišel povedat, pa je bilo to zadušeno, odpravljeno ali prikrito – odpovejte se lastnim interesom.

Še enkrat vam povem – poslušanje kateregakoli od teh Sporočil nosi s seboj odgovornost preiskovanja Resnice in sprejetja Resnice.

__________________


Holy Love

February 25, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"The depth of your surrender to My Father's Will determines the depth of your personal holiness; but the depth of both of these is determined by the depth of Holy Love in your heart. This is why Holy Love is so vital to your salvation. This is the reason these Messages of Holy Love are so vital for these times."

"What soul would not benefit just from this Message alone? Who, whether young or old, a person of prestige and prominence, poverty or wealth does not need to hear this? Yet, much of what I have come to say to you has been suppressed - renounced out of self-interest."

Once again I tell you, hearing any of these Messages carries with it the responsibility of exploring the Truth and accepting the Truth."SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

24. februar 2012

Sveta Rita iz Cascie pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

Prišla sem pojasniti spet in spet, da bolj ko se duša predaja Božji Volji Boga, poglablja svojo svetost. Potovanje skozi Dvore Združenih Src je pot predaje Božji Volji.

Največja ovira na tej poti je neurejen, čezmeren in napačen lastni interes, ker to odpira dušo grehu. Noben greh ni storjen zunaj te nezmerne, neredne, pretirane, neurejene sebičnosti, samoljubja, egoizma; Sveta Ljubezen pa odpira srce, da prepozna greh in se ga izogiba. Sveta Ljubezen usmerja pozornost stran od sebe in jo usmerja k Bogu in k bližnjemu. To je Božanska Volja Boga.«
______________

Petkova služba – za vse po krivem obdolžene v družbi, v vladah in znotraj Cerkvenih krogov – da se vse klevete odkrijejo v resnici.

Jezus je tu z izpostavljenim Svojim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, skozi ta Postni čas, skozi to Spokorniško obdobje, objemite križe, ki so vam dani, da bom lahko dosegel vsa srca z Resnico. Zatem, ko bodo enkrat razkrita in osvetljena, bo mogoče delovati na tem temelju.

Nocoj vam podeljujem Moj Blagoslov Božje Ljubezni.«

_________________

Holy Love

February 24, 2012
Public

St. Rita of Cascia says: "Praise be to Jesus."

"I have come to state yet again that the more the soul surrenders to God's Divine Will, the deeper his holiness. The journey through the Chambers of the United Hearts is the path of surrender to God's Will."

"The greatest barrier to this pathway is disordered self-interest, for this is what opens the soul to sin. No sin is committed outside of this inordinate self-love; that is to say, Holy Love opens the heart to recognize sin and to avoid it. Holy Love takes the focus off of self and directs the soul's attention towards God and neighbor. This is God's Divine Will."

-------------------------

February 24, 2012
Friday Service - For all those falsely accused within society, governments and within Church circles; that all calumnies are exposed by truth

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, throughout this Penitential Season, embrace the crosses you are given so that I can reach all hearts with the Truth; then, once it is exposed, it can be acted upon."

"Tonight I am imparting to you My Blessing of Divine Love."
SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

23. februar 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus.«

»Prišel sem, da ti pomagam spoznati, da je Sveta Ljubezen pot svetosti in združitve z Voljo Mojega Očeta, poleg tega pa je Sveta Ljubezen tudi tvoja zaščita pred zlom. Kadar je duša šibka v Sveti Ljubezni, se odpre satanovim skušnjavam in pobudam. Postopno izgublja iz vida razliko med dobrim in zlim; zatem duša prekomerno poskuša doseči lastno zadovoljitev bolj kot ljubezen do Boga in do bližnjega.

Vidiš torej, vsak sedanji trenutek postane borba dobrega proti zlu – Božje Volje proti svobodni volji. Sveta Ljubezen mora biti tvoja obramba – tvoj motiv in navdih – da bi se tako obranila satanskih napadov v sedanjem trenutku.«
______________

23. februar 2012

Sveti Tomaž Akvinski pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Morda Božja Volja ni to, kar bi duša izbrala zase, toda če duša SPREJME Božjo Voljo v sedanjem trenutku, to posvečuje (očisti greha) sedanji trenutek. To je edini način združevanja z Božjo Voljo. To je, v tem SPREJETJU – v tej predaji svobodne volje – da duša najde svoj mir.

Srca, ki jih vzpodbuja in motivira pohlep, zavist, ljubezen do časnih dobrin, se ne morejo popolnoma predati in prepustiti Božji Volji. Vse našteto in tudi  ostalo so kot verige, ki držijo duše v duhovnem nazadovanju.

Iz tega razloga je Prvi Dvor Združenih Src tako odločilen. Očiščevanje v in skozi Sveto Ljubezen je način in sredstvo k popolni predaji Božji Volji.«

________________

Holy Love

February 23, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"I have come to help you see that besides being the path of holiness and union with My Father's Will, Holy Love is also your defense against evil. When the soul is weak in Holy Love, he opens himself to Satan's temptations and suggestions. He gradually loses sight of the difference between good and evil; then the soul seeks self-gratification over and above love of God and neighbor."

"So you see, every present moment becomes a battle of good versus evil - God's Will versus free will. Holy Love needs to be your defense - your motive and inspiration - in order to ward off Satan's attacks in the present moment."

-------------------------

February 23, 2012
Public

St. Thomas Aquinas says: "Praise be to Jesus."

"Perhaps God's Will is not what the soul would choose for himself, but the soul's acceptance of God's Will in the present moment sanctifies the moment at hand. This is the only way to unity with the Divine Will. It is in this acceptance - this surrender of the free will - that the soul finds his peace."

"Hearts that are motivated by greed, envy, love of the temporal cannot fully surrender to God's Will. All of these and more are like chains that hold the soul back spiritually."

"This is why the First Chamber of the United Hearts is so crucial. Purification in and through Holy Love is the way and the means to surrender to the Divine Will completely."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

22. februar 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Prišla sem, da vam pomagam razumeti pomembnost tega posebnega Postnega časa, tega izjemnega spokorniškega obdobja. Spremembe so povečane in pospešene v tvojem narodu, v svetu in znotraj dolgo obstoječih institucij. Prosim moli in žrtvuj se, da se vse spremembe izidejo v Božjo korist, v Božje dobro.
______________

Holy Love

February 22, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"I have come to help you understand the significance of this particular penance season. Change is being promoted in your nation, in the world and within long-standing institutions. Please pray and sacrifice that all change results in God's good."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

21. februar 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Danes sem prišla, da znova ponovim, da je bila ta Naloga v Mojem Naročju in v Mojem Srcu že od njenega zametka. Ni nobene razlike danes, niti v nobenem trenutku v prihodnosti. Ne morem ti povedati ure in trenutka Mojega zadnjega javnega Sporočila – niti datuma zadnjega polnočnega Prikazovanja. Kot ti, čakam na Božje Povelje. Bodoči dogodki prav tako niso napovedovani tu. To, kar ti govorim je, da se približuje ura, ko se bodo javna Sporočila in javna Prikazovanja prenehala. Če ne bi imela Božjega Privoljenja, da te vnaprej opozorim, ti tega torej ne bi govorila.

Razen tega, želim nagovoriti romarje, ki prihajajo na ta kraj. Mnogi prihajajo kot farizeji – samo da najdejo napake – iščoč napad na njihove  lastne napačne predstave. Drugi prihajajo iščoč znamenja in čudeže, čudežne dogodke kot dokaz avtentičnosti vsega, kar se dogaja tu in samih Sporočil. To so tisti, ki, čeprav globoko verjamejo v svojih srcih, da je ta Naloga in so ta Sporočila prava in pristna, želijo fizičen dokaz, da podkrepi, dokaže in upraviči njihovo vero. Bog želi vašo vero.

Nato so tu tisti, ki verjamejo vse, toda ne živijo Sporočil. Sveta Ljubezen ni prepojila in prodrla v njihovo najgloblje, najbolj notranje in skrito bitje.
Sveta Ljubezen ne sije skozi njihove misli in dejanja.

Romarji, ki prejmejo največ od svojih potovanj sem, živijo v Resnici in vedo, kako stojijo pred Bogom; to je – ponižnost. Je preprosta in otroška – se ne pretvarja, je odpuščujoča in počasna za jezo. Ne sprejema naglih sodb, raje previdno in s polno molitvijo opazuje in spoznava.

Bodite pozorni na to, kar sem vam danes rekla. Vsrkajte to v vaše lastno srce. Zavrzite, odstranite vse v vašem srcu, kar ni Sveta Ljubezen.«
_________________

Holy Love

February 21, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"Today I have come to reiterate that this Mission has been in My Arms and My Heart since its inception. It is no different today nor in any future moment. I cannot tell you the hour and moment of My last public Message - nor the date of the last Midnight Apparition. Like you, I am waiting for God's Command. Future events, as well, are not being predicted here. What I am telling you is the hour approaches when public Messages and public Apparitions will cease. If I did not have God's Permission to forewarn you, I would not have spoken to you thus."

"All that aside, I wish to address the pilgrims who come to the site. Many come as Pharisees - only to find error - seeking to pounce on their own misconceptions. Still others come seeking signs and miraculous wonders as proof of the authenticity of all that takes place here and of the Messages themselves. These are the ones that, though they believe deep in their hearts that the Mission and the Messages are genuine, they want physical evidence to substantiate their belief. God asks your faith."

"Then, there are those who believe everything, but do not live the Messages. Holy Love does not penetrate their innermost being. Holy Love does not shine through their thoughts and actions."

"The pilgrim who receives the most from his journey here, lives in the Truth of how he stands before God; that is - humility. He is simple and childlike - unpretentious, forgiving and slow to anger. He does not rash judge; rather, he carefully and prayerfully discerns."

"Take heed of what I have said today. Absorb it in your own heart. Turn away anything in your heart which is not Holy Love."

-------------------------

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi  Jezus!«

»Dragi otroci, (Naša Gospa je dala majhen poklon, ko je to rekla), danes vas vabim, da berete in poslušate vsako Sporočilo, ki vam ga dajem, kot da so to Moje zadnje besede, ki jih boste izkusili na zemlji. Tako mora biti in tako bi moralo biti že od začetka.

Vsako Sporočilo je dano za vašo korist, v vaše dobro in ponuja vodenje, usmeritev, sporoča, celo preusmerja vaše napore. Ne čakajte vedno na naslednje Sporočilo. Nekega dne ne bo »naslednjega Sporočila«. Osredotočite se na to in cenite to, kar vam dajem danes.«
______________________

February 21, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"Dear children, [Our Lady gave a little bow as She said that] today I invite you to read and listen to every Message I impart to you as though they were My last words you will experience on earth. This is the way it must be, and it is the way it should have been from the beginning."

"Each Message is given for your welfare and offers guidance, informs, even redirects your efforts. Do not always wait for the next Message. One day there will not be a 'next Message'. Concentrate on and appreciate what I am giving you today."

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

21. februar 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Nisem prišla k tebi, Moja Hči, da ti zgladim pot, temveč da te vodim okoli ovir. Mera mojih milosti se vedno ujema s situacijo vsakega sedanjega trenutka - in tako bo tudi v prihodnje.

Tisti, ki sebi dovolijo, da so vodeni z Mojimi besedami iz preteklosti, bodo podobno vodeni. Tisti, ki ne proučujejo, kar so vsa Nebesa tu podelila zemlji, bodo zbegani in začudeni. Ostaja, da se svobodna volja mora predati Božji Volji.
_________________

20. februar 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Če je ena stvar, ki si jo moraš zapomniti skozi Leta Mojih Sporočil tu, je to ta, da posvetna verodostojnost in potrditev oz. odobritev ter priljubljena mnenja ne podpirajo nujno Resnico. Resnica se najde v Sveti Ljubezni in v srcih tistih, ki živijo po njej.

Pomembno je, da to vsrkaš vase in usvojiš sedaj, ker bo v prihodnosti veliko zla prikazano kot veliko dobrega.
Celo danes je to resnica, glede na splav in na nekatere spolne poroke. Čuvajte se tistih, ki ne morejo sprejeti kritike in tistih, ki se ne morejo poboljšati. To so tisti, ki so dovolili ponosu, da vlada njihovemu srcu.
Najbolj dekadentni, propadajoči med vami – ljudje in narodi, bodo trpeli največje stiske. Dlje ko ste od Srca Božje Volje, večja je vaša sprevrženost  Resnice in daljše je vaše potovanje v Najina Združena Srca.

Dragi otroci, če niste na poti pravičnosti – na poti Svete Ljubezni – ne odlašajte, ne zavlačujte, ne obotavljajte se več. 
Slecite staro in oblecite novo.«
______________

20. februar 2012

Ponedeljkova služba – Mir v vseh srcih skozi Sveto Ljubezen

Jezus je tu s Svojim Izpostavljenim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, nocoj, ko se približuje Postni čas, to Spokorniško Obdobje, naj bosta molitev in pokora središče vaše pozornosti v srcih in središče vašega življenja. Potrebe so velike in veliko bo darovano, če boste tako naredili.
Nocoj razširjam nad vami Blagoslov Moje Božje Ljubezni.«
____________

Holy Love

February 20, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"I have not come to you, My daughter, to make the way smooth, but to guide you around obstacles. The measure of My grace has always matched the situation of every present moment - and so it shall be."

"Those who allow themselves to be guided by My words from the past will be similarly guided. Those who do not study all Heaven has imparted to earth here will be confounded. It remains that free will must surrender to the Divine."

-------------------------

February 20, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"If there is one thing you must learn from My years of Messages here, it is that worldly credentials and popular opinions do not necessarily support the Truth. The Truth is found in Holy Love and in the hearts of those who live by it."

"It is important that you assimilate this now, for in the future much evil will be presented as much good. Even today this is true in regards to abortion and same sex marriage. Be wary of those who cannot accept criticism and those who cannot self-correct. These are the ones that let pride rule their hearts."

"The most decadent amongst you - people and nations - will suffer the greatest tribulations. The farther you are from the Heart of the Divine Will the greater your compromise of the Truth, and the longer your journey into Our United Hearts."

"Dear children, if you are not on the path of righteousness - the path of Holy Love - do not procrastinate longer. Take off the old and put on the new."

-------------------------

February 20, 2012
Monday Service - Peace in All Hearts through Holy Love

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, tonight as the Penitential Season approaches, make prayer and penance the center of your hearts and your lives. Much is needed, and much will be given if you do so."

"Tonight I'm extending to you the Blessing of My Divine Love."

-------------------------

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

19. februar 2012

Nedeljska služba – Zmagoslavje Združenih Src, tako v Srcih kot v Svetu; enotnost v družinah

Jezus je tu z izpostavljenim Svojim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, vse kar držite v svojih srcih in nasprotuje Sveti Ljubezni, predajte vse Meni. Dovolite, da Sveta Ljubezen sije skozi vas in naj vas ne skrbi kaj bodo ljudje rekli ali kaj bodo mislili ali kako se bodo morda obnašali do vas. Razširjajte ta Sporočila.

Nocoj  razprostiram nad vami Moj Blagoslov Božje Ljubezni.«
_________________

Holy Love

February 19, 2012
Sunday Service - The Triumph of the United Hearts both in Hearts and in the World; Unity in Families

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, surrender everything to Me that you hold in your heart which opposes Holy Love. Let Holy Love shine through you, and do not concern yourself for what people say or what they think or how they may act towards you. Propagate these Messages."

"Tonight I'm imparting to you My Blessing of Divine Love."

-------------------------

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

18. februar 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Danes sem prišel povabiti vse ljudi in vse narode naj zaupajo v Moje Usmiljenje. Moje Usmiljenje je Moja Oskrba – duhovna, fizična in čustvena. Noben sedanji trenutek ne pride k vam slučajno. Vse je del Mojega Božjega Načrta – Mojega Božjega Usmiljenja – za rešitev vaše lastne duše in za rešitev duš drugih ljudi.

Zatorej, če je vsak sedanji trenutek ustvarjen, načrtovan od Mene, česa bi se morali bati? Dovolite torej Mojim očiščujočim potezam, da polepšajo vaše življenje. Začnite ceniti čudovit načrt, ki ga ustvarim v vsakem sedanjem trenutku.
_________________

Holy Love

February 18, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"I have come today to ask all people and all nations to trust in My Mercy. My Mercy is My Provision - spiritually, physically and emotionally. No present moment comes to you by accident. All is part of My Divine Plan - My Divine Mercy - towards your own salvation and the salvation of others."

"Therefore, if every present moment is designed by Me, what have you to fear? Allow the brush strokes of My Merciful Provision to decorate your life. Begin to appreciate the beautiful design that I create in every present moment."
_________________

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

17. februar 2012

Sveti Tomaž Akvinski pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Prvi in zadnji korak v vsakem potovanju osebne svetosti je predaja svobodne volje Volji Boga. Saj v tej predaji duša sprejme, karkoli se odvija v sedanjem trenutku, kot del Božjega Načrta za njeno odrešenje. Samo tako lahko duša spozna, da je Bog z njo pod vsako težo Križa in v vsaki radosti in zmagi.«
______________

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Moja hčerka, danes sem prišla, da se obrnem z veliko hvaležnostjo k tistim, ki sledijo ta Sporočila več kot desetletje.
Prihaja čas, ko bodo Javna Nebeška Sporočila prenehala prihajati. Še ni ta ura, toda hitro prihaja. Kot sem povedala moji glasnici, opreti se morate na jedro sporočil, ki so bila posredovana veliko let (več kot 27 let), v katerih so vas Nebesa vodila in usmerjala. Nebesa bodo še vedno delovala tu z glasnico skozi Notranje Vizije in Sporočila, vendar to ne bo javno objavljeno. Občasno bodo Nebesa poslala javno navodilo skozi glasnico, toda to ne bo dobesedno sporočilo, temveč le parafrazirano, opisno.

Mnoge milosti, ki se tu podeljujejo, se bodo nadaljevale kot vedno. Moja prisotnost bo še vedno neprenehoma med vami, v vaši sredi, na tem mestu. Če se bodo romarji zbirali ob polnoči do jutranje zarje na praznične dni, da počastijo Nebesa, kot so to delali v preteklosti in molili rožni venec, bodo Nebesa podelila Popoln Blagoslov Združenih Src na tiste, ki bodo zbrani v molitvi.

Moj Sin se bo pojavil opolnoči na Njegov praznik Božjega Usmiljenja.  Javna Sporočila doslej še niso prenehala. Ne morem vam povedati ali je to zadnje polnočno prikazovanje.  Ne vem, samo Oče in Moj Sin vesta.
Onadva sta me poslala sem s tem sporočilom: »Dragi otroci, bodite v miru. Živite v Sveti Ljubezni.««
__________

Petkova služba - za vse tiste, ki so po krivici obsojeni v družbi, v vladah, znotraj Cerkvenih krogov, da se vse klevete razkrijejo v resnici.

Jezus je tu s Svojim izpostavljenim Srcem in pravi:
« Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus!«

»Moji bratje in sestre, občutite varnost v vsakem sedanjem trenutku tako, da prihajate globlje v Srce Moje Božje Ljubezni.
Veliko lažje lahko to storite, če živite življenje Svete Ljubezni. Bodite priče in apostoli Svete Ljubezni v svetu okoli vas. Ne bojte se ničesar v prihodnosti, ker Moja Ljubezen je vedno z vami.

Nocoj vas blagoslavljam z Mojim Blagoslovom Božje Ljubezni."
________________

Holy Love

February 17, 2012
Public

St. Thomas Aquinas says: "Praise be to Jesus."

"The first and the last step in any journey of personal holiness is surrender of the free will to the Will of God. It is in this surrender that the soul accepts whatever unfolds in the present moment as part of God's Plan towards his salvation. Only then can the soul realize that God is with him under the weight of the Cross, and in every joy and victory."

-------------------------

February 17, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"My daughter, today I have come to address the faithful multitude who have followed these Messages over the decades. The time is coming when Heaven's Public Messages will cease. It is not the hour yet, but it fast approaches. As I have told My messenger, you must rely on the body of Messages given over the many years (27+)* in which Heaven has guided and directed you. Heaven will still work with the messenger here through interior Visions and Messages. These will not be shared publicly. Once in a while Heaven will send direction to the public through her, but it will not be shared verbatim - only paraphrased."

"The many graces given here will continue just as always. My presence will be continually in your midst at this site. If pilgrims gather at midnight dawning on the feast days that Heaven has honored in the past and pray the rosary, Heaven will impart the Complete Blessing of the United Hearts upon those gathered as they pray."

"My Son will appear at midnight dawning on His Feast of Divine Mercy. The public Messages have not stopped yet. I cannot tell you if this is the last midnight apparition. I do not know; only the Father and My Son know."

"It is They Who have sent Me here with this Message. Dear children, be at peaceLive in Holy Love."

* Over 27 years of Messages during this time.

-------------------------

February 17, 2012
Friday Service - For all those falsely accused within society, governments and within Church circles; that all calumnies are exposed by truth

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, feel secure in every present moment by coming deeper into My Heart of Divine Love. You can do this most easily by living a life of Holy Love. Be witnesses and apostles of Holy Love in the world around you. Do not fear any portion of the future, for My Love is always with you."

"Tonight I am blessing you with My Blessing of Divine Love."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

15. februar 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus.«

»Prišel sem, da pomagam dušam uvideti in bolj jasno spoznati prav ta napad na odpuščanje v srcu. Satan seje semena neodpuščanja, ko ponuja duši vsakovrstne negativne misli o drugem, o tem, kaj je rekel ali naredil; nato vzpodbuja dušo, da razmišlja o teh negativnih mislih in se v njih zadržuje, dokler ne postanejo neodpuščujoča in nespravljiva, zamerljiva vedenjska drža.

Kar se tiče neodpuščanja in neodpuščajočih misli do sebe, kar je občutek krivde, temu je ravno tako pobudnik Satan. Duša se ne sme zadrževati na preteklih mislih, besedah in dejanjih in jih mora presojati v luči milosti, ki jih ima sedaj. Mora klicati Marijo, Zatočišče Svete Ljubezni, da vodi njene misli in obnovi njeno zaupanje v Moje Usmiljenje.«
______________

Holy Love

February 15, 2012
Public

"I am your Jesus, born Incarnate."

"I have come to help souls to realize the very onset of unforgiveness in the heart. Satan plants the seed of unforgiveness when he presents to the soul any sort of negative thoughts about another either what is said or done; then he encourages the soul to dwell on these negative thoughts until they become an unforgiving attitude."

"In regards to unforgiving thoughts towards self, which is guilt, Satan is also the instigator. The soul must not dwell on past thoughts, words and deeds and judge them in the light of the grace he has now. He must call on Mary, Refuge of Holy Love to guard his thoughts and to renew his trust in My Mercy."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

14. februar 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Povedala ti bom, zakaj je ODPUŠČANJE tako pomembno. Če držiš zamero, t.j. jezo, nezadovoljstvo, mržnjo v svojem srcu, to tvori  oviro med tvojim in Božjim Srcem; zatem so vse tvoje molitve in žrtve oslabljene in v popuščanju. Celo milosti, ki ti jih je Bog namenil, so na ta način ovirane in zmanjšane.

Toda če odpustiš vsakomur iz globine svojega srca, omogočiš Bogu, da dovoli pritekanje obilice milosti nad teboj. Samo skozi to dejanje odpuščanja lahko prideš globlje v Najini Združeni Srci in se popolnoma predaš Božji Volji. To je razlog, zakaj sovražnik vseh duš neprestano kaže srcu razloge, zakaj naj ne odpusti. Ne ustavljaj se preveč in ne meditiraj na takšnih mislih.«
_____________

Holy Love

February 14, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"I will tell you why forgiveness is so important. If you hold a grudge in your heart, it forms an obstacle between your heart and the Heart of God; then all your prayers and sacrifices are weakened. Even the graces God intends for you are compromised."

"But when you forgive everyone from the depths of your heart, God is able to let flow an abundance of grace upon you. It is only through this act of forgiveness that you can come deeper into Our United Hearts, and surrender completely to God's Divine Will. This is why the enemy of all souls continually presents to the heart reasons not to forgive. Do not meditate on such thoughts."SPOROČILA SVETE LJUBEZNI
13. februar 2012

RAZSVETLJENJE  VESTI

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus«

»Povem ti, na neki točki v vsakem življenju duše, je njeno srce prepričano, vpeto v Resnico, od koder stoji pred Bogom. Za nekatere, je to proces, ki traja, za druge, je to trenutno, toda za vsakogar je to izbira spreobrnenja k globljemu verskemu življenju ali zavrnitev dobrega in izbira nadaljevanja v napakah.

Moje Usmiljenje vedno privlači duše v globlji odnos z Menoj. Moje Usmiljenje je Luč Resnice in upanje odrešenja. To je odločitev vsake duše, če jo bo sprejela ali pa ne.
______________

13. februar 2012

Ponedeljkova služba  - Mir v vseh srcih skozi Sveto Ljubezen

Jezus je tu z izpostavljenim Svojim Srcem in pravi:
"Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus."

"Moji bratje in sestre, nocoj vas ljubeče prosim, da izpraznite svoja srca vsakršnega neodpuščanja in negativnih  čustev drug do drugega, nato bom lahko resnično izpolnil vaša srca z ljubeznijo in bomo združeni v Sveti Ljubezni.

Nocoj vas blagoslavljam z Mojim Blagoslovom Božje Ljubezni."

______________

Holy Love

February 13, 2012
Public

AN ILLUMINATION OF CONSCIENCE

"I am your Jesus, born Incarnate."

"I tell you, at some point in each soul's life, his heart is convicted in the Truth of where he stands before God. For some, it is an ongoing process; for others, it is momentary; but for each one, it is the choice of conversion to a deeper faith life or rejection of good and the choice of continuation in error."

"My Mercy is always at work drawing souls into a deeper relationship with Me. My Mercy is the Light of Truth and the hope of salvation. It is the decision of each soul whether or not to accept it."

------------------------

February 13, 2012
Monday Service - Peace in All Hearts through Holy Love

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, tonight I ask you to please empty your hearts of all unforgiveness and negative feelings towards one another; then I can truly fill your hearts with love, and we will be united in Holy Love."

"Tonight I'm blessing you with My Blessing of Divine Love."

 _________________________________________________________________


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

12. februar 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus.«

»Danes sem prišla da te vzpodbudim, Moj otrok, da storiš vsakršen napor, da premagaš sebičnost. Duša, ki vedno išče svoje lastne koristi zelo pogosto ne dela vrednih odločitev v Božjih Očeh. Bog mora biti Tisti, ki ga želite zadovoljiti, ne vi sami. Če je vaše srce dobro zaščiteno z Sveto Ljubeznijo boste – četudi boste delovali impulzivno – bili motivirani s Sveto Ljubeznijo.

Nekatere odločitve vplivajo na veliko ljudi, odvisno od položaja vpliva iz katerega izhajajo. To so odločitve, ki  jih satan posebno poskuša prepričati in pripeljati k svojemu koncu. To lahko vidite dandanes v vladah po svetu, toda vi, Moji otroci, morate vedno delati nesebične odločitve, odločitve v Sveti Ljubezni, da tako ne boste  padli v roke teme in postali njen plen. Ne dovolite sebičnim osebnim poslom, da se skrivoma ukoreninijo v vaših srcih. Naj ne bo sebične hinavščine in neodkritosrčnosti  med  vami in tako tudi ne bo sovraštva ali ljubosumja. Vedno boste delovali za
večje dobro, vendar ne zaradi sebičnih motivov.
___________________

February 12, 2012

Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"I have come today to encourage you, My children, to make every effort to overcome selfishness. The soul that is always seeking his own welfare very often does not make worthy decisions in the Eyes of God. God needs to be the One you seek to please, not self. If your heart is well protected by Holy Love, you - even if you act impulsively - will be motivated by Holy Love."

"Some decisions affect many people depending on the position of influence they flow from. These are the decisions Satan particularly tries to persuade towards his end. You can see this in governments around the world today; but you, My children, must always make unselfish, Holy Love decisions so that you do not fall prey to darkness. Do not allow self-seeking personal agendas to secretly take root in your hearts. Let there be no selfish duplicity amongst you; then there will be no animosity or jealousy. You will always act towards the greater good, not any selfish motive."SPOROČILA SVETE LJUBEZNI


10. februar 2012

O VODENJU
2. sporočilo

Gabriel Ganaka* pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Poslan sem danes, da ti govorim o vodenju. Tu je tako veliko nasprotovanj te dni okoli tega, katere kvalitete mora imeti dober voditelj, tako politični kot cerkveni.

Predvsem mora dober voditelj sprejemati Resnico. Resnica je vedno eno s Sveto Ljubeznijo. Tako je bilo rečeno, dober voditelj ljubi Boga nad vse in svojega bližnjega kakor sam sebe. Tako posvečen in temu predan voditelj bo vedno deloval z ljubečo skrbjo za vse ostale. Nikoli ne bo ločeval, temveč vedno le združeval. Ne bo ohranjal sebičnih ambicij in želja ter častihlepnosti  v svojem srcu.  Dober voditelj spoštuje pravice tistih, ki so pod njegovim vodstvom. On, v ponižnosti in skromnosti, pozna svoj prostor pred Bogom.

Vedno skrbi za blaginjo drugih – ne za svoj blagor. Vodi z dobrim zgledom. Če je duhovni voditelj, vodi svojo čredo k globljemu odnosu z Bogom. Če je civilni voditelj, spoštuje zakone in se jih sam drži. Vodenje je privilegij, dar, dan po Božji Volji in se mora jemati resno.«
___________

*Lokalni škof Nagaka je bil iz Jos Nigerije in je bil eden od Maureeninih duhovnih svetovalcev v letih 1998-1999. Odobril je sporočila in napisal Predgovor k knjigi Zdravilo in Zmaga, javno objavljeno v letu 2000. Tedaj je preminil in njegov postopek za blaženega se je začel pred tremi leti in pol.

______________

Holy Love


February 10, 2012 (second message)
Public


Archbishop Gabriel Ganaka* says: "Praise be to Jesus."


"I have been sent today to speak to you about leadership. There is so much controversy these days about what qualities a good leader should have, both politically and ecclesiastically."


"First of all, a good leader must embrace the Truth. The Truth is always one with Holy Love. This being said, a good leader loves God above all else and neighbor as self. Such a dedicated leader always acts out of loving concern for all others. He never seeks to divide, but to unite. He does not hold selfish ambition in his heart. A good leader respects the rights of those under his charge. He, in humility, knows his place before God."


"His concern is for the welfare of others - not himself. He leads by good example. If he is a spiritual leader, he leads his flock to a deeper relationship with God. If he is a civil leader, he respects and upholds the law. Leadership is a privilege given through Divine Will, and must be taken seriously."


*Archbishop Ganaka was from Jos Nigeria and was one of Maureen's spiritual advisors in 1998-1999. He endorsed the Messages and wrote the Foreword to THE REMEDY AND THE TRIUMPH published in 2000. He has since passed away, and his cause for Sainthood was begun 3-1/2 years ago.

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI


10. februar 2012

Petkova služba – Za vse tiste, ki so krivo obtoženi znotraj družbe, vlad in znotraj Cerkvenih krogov, da se vse klevete odkrijejo v resnici.

Jezus je tu z Svojim izpostavljenim Srcem in pravi:
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus.«

»Moji bratje in sestre, ostanite združeni v RESNICI, ki je SVETA LJUBEZEN, kajti v njej leži vaša moč.

Nocoj vas blagoslavljam z Mojim Blagoslovom Božje Ljubezni.«

_________________

Holy Love


February 10, 2012
Friday Service - For all those falsely accused within society, governments and within Church circles; that all calumnies are exposed by truth


Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."


"My brothers and sisters, remain united in the TRUTH which is HOLY LOVE, for herein lies your strength."


"Tonight I am blessing you with My Blessing of Divine Love."
SPOROČILA SVETE LJUBEZNI


9. februar 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus.«

»Vzvišeno in dostojanstveno te spominjam, Resnica je odsev Božje Luči. Iz tega sledi, da vsak zakon, ki je izmišljen in spočet pod krinko teme, ni od Boga. Te dni je ljubezen do moči zasenčila prepričanost src v Resnici. Ko ta motiv prevzame srca, je vsako zlo možno in verjetno. Tisti, ki živijo v Resnici imajo moralno odgovornost, da ne ostajajo tiho, temveč da brez strahu spregovorijo in povzdignejo svoj glas. To je edini način, da se odstranijo Satanovi prstni odtisi iz narodnih in svetovnih zadev in dogodkov.

Morate narediti tiste, ki živijo v temi, za odgovorne.«

________________

Holy Love


February 9, 2012
Public


"I am your Jesus, born Incarnate."


"I remind you solemnly, Truth is the reflection of God's Light. Therefore, any laws conceived under the cover of darkness are not of God. These days love of power has overshadowed conviction of hearts in the Truth. When this motive overtakes hearts, any evil is conceivable and possible. Those who live in the Truth have the moral responsibility not to remain silent, but to speak up. This is the only way to remove Satan's fingerprints from national and world affairs."


"You must make those who live in darkness accountable."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI


8. februar 2012

Katarina Sienska pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«


»Kot pri vsaki generaciji, je tudi dandanes v svetu prisoten Božji zakon in človeški zakon. Ta dva bi se morala podpirati – ščititi eden drugega. Ko človek vsili, preuredi svojo svobodno voljo v nasprotovanju z Božjim Zakonom, mora pravičnost vstati in braniti Božjo Voljo, ki je predstavljena z Njegovimi Zakoni.

Sam človek ne sme ukazovati v zadevah vesti. Zaradi tega ti nihče – ne glede na njegov položaj v življenju – ne more reči, da moraš prostovoljno podpreti kontrolo rojstev ali splav. Nihče ti ne more ukazovati, da ne smeš priti na to posest, da moliš. Četudi to nikoli ni bilo ugotovljeno, so mnogi bili zapeljani, da mislijo tako.

To je doba, ko morate biti prepričani v svoje, od Boga dane pravice in se ne bati, da jih prakticirate in uporabljate v vsakodnevnem življenju. Ne bodite zaupni z močjo in naslovi (titulami). Borite se proti tem, ki nasprotujejo dobremu, s svojimi molitvami. Če ne delate tako, dajete svojo moč zlim nameram in ciljem.

Sovražnik ne želi, da poznate te stvari. Njegov dim je ovit okoli vsakega dobrega dejanja ter truda za dobro in ga poskuša uničiti, izločiti, odstraniti. Molite, da ne bo uspešen.«

_______________

Holy Love


February 8, 2012
Public


St. Catherine of Siena says: "Praise be to Jesus."


"As with every generation, there is God's Law and there is man's law present in the world today. The two should be supportive - one of the other. When man imposes his free will in opposition to God's Law, the righteous must stand up in defense of God's Divine Will, which is represented by His Laws."


"Mere man must not dictate matters of conscience. Therefore, no one - no matter his station in life - can say you must freely support birth control and abortion. No one can dictate that you must not come to the property here to pray. Although this has never been stated, many have been misled to believe so."


"This is an age when you must be certain of your God-given rights, and not be afraid to practice them. Do not be intimidated by power and title. Come against those that oppose good with your prayers. If you do not, you lend strength to evil intentions."


"The enemy does not want you to know these things. His smoke is all around every good effort, trying to eliminate it. Pray that he doesn't succeed."
SPOROČILA SVETE LJUBEZNI


7. februar 2012

Sveta Katarina Sienska pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Ker se tvoja dežela pripravlja na naslednje volilno leto, Nebesa molijo, da bi se pri tem modro odločili. Vsak narod zasluži modrega voditelja – voditelja, ki želi najboljše za ljudi, ki jim vlada – voditelja, ki je odkritosrčen  in očetovski do tistih, ki so ga izvolili, da vlada.

To, česar bi se morali paziti – in kar ne želite imeti na položaju vladanja – je hinavski, dvoumen, neodkritosrčen politik, poln lastnih interesov in skritih poslov. Takšen tip voditelja ni voditelj za najboljši interes naroda, temveč samopovzpetnik, ki skrbi za lastni napredek in ne more uspeti v upravljanju te dežele, ki se sedaj sooča s težavami iz preteklosti – na narodni in globalni ravni.«

++++++++

Holy Love


February 7, 2012
Public


St. Catherine of Siena says: "Praise be to Jesus."


"As your country faces another election year, Heaven is praying that a wise choice will be made. Every nation deserves a wise leader - a leader who wants what is best for the people he governs - a leader that is sincere and parental towards those he is chosen to lead."


"What you should beware of - what you do not want in a leadership position - is a duplicitous politician full of self-interest and hidden agendas. This type of leader is not a leader in the best interests of the nation, but of self-advancement and cannot succeed in governing this country past the problems it now faces - nationally and globally."
SPOROČILA SVETE LJUBEZNI


6. februar 2012

»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus.«

»V današnjih dneh se Satanova prisotnost čuti na mnogo načinov in vpliva na veliko ljudi. To je očitno v nepravičnih in pristranskih zakonih, pravilih in odlokih. Morate dovoliti, da je Sveta Ljubezen  Spremljevalec, Sledilec  Resnice. Ne pričakujem slepe privolitve in popustljivosti do nepravičnih zakonov. Vodstveni uradi, ki jih vodijo ljudje, niso vedno poverilnica,  priporočilo Resnice. To je napačna predstava in nesporazum; niti ni vsak zakon zaprisežen v Resnici in Pravici. Morate biti bistroumni in razsodni  pri tem, v kar privolite. Če zakoni nasprotujejo vesti – vesti oblikovani v Sveti Ljubezni – je vaša odgovornost do Svete Ljubezni, da niste slepo pokorni.

V vaši deželi je danes na pohodu gibanje, ki vodi proč od Boga dane svobode. Ne zavrzite vaših pravic kot Božjih Stvaritev – Božjih otrok.  Imate pravico do svobode vesti. To ne sme postati politično. Imate pravico, da verjamete in živite v Sveti Ljubezni. To je ravno tako stvar vesti in se ne bi smelo diktirati, ukazovati proti temu nepravično. Bodite budni in pozorni v teh podobnostih in paralelah na tiste, ki jemljejo svobodo vesti.

Prišel sem braniti pravice tistih, ki ne morejo govoriti sami za sebe, in tistih, ki so primorani k molku.« 
________ 
Holy Love


February 6, 2012
Public


"I am your Jesus, born Incarnate."


"These days Satan makes his presence felt in many ways and influences many people. This is evident in unjust and biased laws, rulings and decrees. You must let Holy Love be the Monitor of Truth. I do not expect blind compliance to unjust laws. The office held by a person is not always his credential of Truth. This is a misconception; nor is every law levied in Truth and Justice. You must be discerning in what you choose to comply with. If a law transgresses conscience - a conscience formed in Holy Love - your responsibility is to Holy Love, not to blind obedience."


"In your country today, a movement away from God-given freedom is underway. Do not give up your rights as God's Creation - God's children. You have a right to freedom of conscience. This must not become political. You have the right to believe in and live in Holy Love. This, too, is a matter of conscience and should not be dictated against unjustly. Be aware of the parallel between the ones taking away the freedom of your conscience."


"I have come to defend the rights of those who cannot speak for themselves, and those intimidated into silence."

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI


5. februar 2012

Nedeljska Služba - Zmagoslavje Združenih Src, tako v Srcih kot v Svetu; Enotnost v Družinah

Sveti Jožef je tu in pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

Mir naj bo z vami. Nocoj sem prišel, da spomnim vsakega očeta, da mora voditi svojo družino v Resnici Svete Ljubezni; na ta način bo lahko zaščitnik,  hranilec, svetovalec in vodnik. Če je vse to utemeljeno na Resnici Svete Ljubezni, bo njegova družina enotna in si bo prizadevala za osebno svetost.

Nocoj raztezam nad vami svoj Očetovski Blagoslov.«

________________

Holy Love


February 5, 2012
Sunday Service - The Triumph of the United Hearts both in Hearts and in the World; Unity in Families


St. Joseph is here and says: "Praise be to Jesus."


"Peace be with you. Tonight I have come to remind every father that he must lead his family in the Truth of Holy Love; thus he would be protector, provider, counselor and guide. If all of these are based upon the Truth of Holy Love, then his family will be united and pursue personal holiness."


"Tonight I'm extending to you my Fatherly Blessing."


Prisoten je Jezus z izpostavljenim Srcem in reče: 
»Jaz sem tvoj Utelešeni Jezus«

»Moji bratje in sestre, Moje Srce – Posoda in Svetišče Božje Ljubezni – je odprto za vse ljudi in za vse narode. Toda nihče ne more vstopiti v to Svetišče Božje Ljubezni brez Svete Ljubezni, ki je Brezmadežno Srce Moje Matere. Ker Sveta Ljubezen je prečiščevalec – Sveta Ljubezen vodi vse v popolnost  in odpira vrata k Moji Božji Ljubezni.

Danes, Moji bratje in sestre, vas blagoslavljam z Mojim Blagoslovom Božje  Ljubezni.« 
 ______________

Holy Love


February 4, 2012
Public


Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."


"My brothers and sisters, My Heart - Vessel and Sanctuary of Divine Love - is open to all people and all nations; but no one can enter this Sanctuary of Divine Love outside of Holy Love which is My Mother's Immaculate Heart. For Holy Love is the purifier - Holy Love leads all into perfection, and opens the door to My Divine Love."


"Tonight, My brothers and sisters, I am blessing you with My Blessing of Divine Love."
SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

3. februar 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Te dni ste priča vstopanju sekularizma (posvetne svobodomiselnosti in protiklerikalizma) v organizirane religije in verstva ter nasprotovanju in oporekanju določenim prepričanjem skozi nepravične zakone. Doslej, ko sem se prikazala pred leti in si prizadevala, da bi bila prepoznana kot Zaščitnica Vere, je bilo to smatrano za nepotrebno. Danes prihajam k vam kot Zatočišče Svete Ljubezni, to je bistvena in pomembna korist, ki je ne bi smeli izgubiti skozi te nemirne čase.

V Mojem Brezmadežnem Srcu boste našli varno zatočišče. V Njem ni  preganjanja,  nadlegovanja, razrednih prepirov ali anarhije. Moje Srce vsakemu ponuja Materinsko Ljubezen. Moje Srce je varno Zatočišče Resnice in Trdnjava Miru. Ne delam razlike glede na vero in prepričanja, na narodnost in položaj v svetu. Jaz sem vaša Mati in želim le, da izberete Sveto Ljubezen, ker je to ključ, ki odpira Moje Srce. Znotraj tega Svetišča Milosti leži vaša popolnost, izpopolnitev v svetosti, kar je vse, kar v sedanjem času nujno potrebujete.

Kot vaša Mati vas prosim, bodite previdni koga podirate politično. Ne podpirate oseb, temveč njihova prepričanja in ideale. Tu je danes velik odklon od Resnice v mnogih srcih, ki se želijo povzdigniti ali zadržati službo. Bodite dovolj modri, da raziščete kandidate, preden zanje glasujete. Sveta Ljubezen mora biti vaša kontrola, ogledalo Resnice.

Morate biti zaščitniki Resnice v teh časih, zavračujoč Satanske laži ter iščoč Mojo zaščito nad vero ljudskih množic.«

______________

Holy Love

February 3, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"These days you are witnessing secularism closing in on organized religion and opposing certain beliefs through unjust laws. Yet, when I appeared years ago seeking to be recognized as the Protectress of the Faith, it was deemed unnecessary. Today I come to you as Refuge of Holy Love, the relevance of which should not be lost to you during these times of turmoil."

"In My Immaculate Heart, you will find safe refuge. Herein, there is no persecution, class warfare or anarchy. My Heart offers to each one a Mother's Love. My Heart is a safe Refuge of Truth and a Fortress of Peace. I do not discriminate as to beliefs, race or position in the world. I am your Mother. I only desire you choose Holy Love, for this is the passkey to My Heart. Within this Sanctuary of Grace lies your perfection in holiness, which is all you need presently."

"As your Mother, I am asking you to be careful whom you support politically. You are supporting not the person, but his beliefs and ideals. Today there is great departure from the Truth in many a heart that aspires to or holds office. Be wise enough to research candidates before you vote. Holy Love must be your monitor of Truth."

"You must be shields of Truth during these times, deflecting Satan's lies and seeking My protection over the faith of the multitude."

-------------------------

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

3. februar 2012

Petkova Služba – za vse lažno obtožene v družbi, v vladah in z notraj Cerkvenih krogov; da bi bila vsa obrekovanja in klevete razkrita z resnico.

Jezus je tu z Svojim izpostavljenim Srcem in pravi: »Jaz sem tvoj utelešeni Jezus.«

»Dragi bratje in sestre, prišel sem, da vas prosim, da se potrudite, da bi bili združeni eni z drugimi. Ko bodo vaša srca združena, posnemajoč Podobo Najinih Najbolj Svetih Združenih Src (Jezusa in Marije), tedaj boste z lahkoto in neprisiljeno potovali skozi Dvore Najinih Združenih Src in boste eno z Nama.«

_______________

February 3, 2012
Friday Service - For all those falsely accused within society, governments and within Church circles; that all calumnies are exposed by truth

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, I have come to ask you to make the effort to be united with one another. It is when your hearts are united, imitating the Image of Our Most Holy United Hearts, that you will pass with ease through the Chambers of Our United Hearts and be one with Us."

"Tonight I'm blessing you with My Blessing of Divine Love."
1. februar 2012

Sveti Janez Vianey pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

"Trenutno vam želim govoriti o motivih (vzgibih). Motivi (vzgibi) so tisti, ki navdihujejo dobra dela, vendar tudi – greh. Pogosto ljudje grešijo zaradi  prenagle presoje, ker zanemarjajo in se ne potrudijo, da bi poiskali resnico ali jo sprejeli. Vzemimo, na primer, mnenja o tej cerkveni (duhovni) Službi. Ljudje hitro zanikajo te Besede iz Nebes, ne da bi poizkušali odkriti resnico. Pogosto ljudje domnevajo da vedo, zakaj drugi delujejo ali govorijo tako, kot to delajo. Takšno preudarjanje je pogosto lahko greh zanemarjanja odkrivanja resnice, ki stoji za takšnimi besedami ali dejanji.

Duša bi morala vedno moliti za to, da odkrije resnico o svoji lastni duhovni poti – kaj jo slabi in vodi v greh. To je nujno potrebno, da bi potovali globlje v Dvore Združenih Src Jezusa in Marije. Vprašajte in jaz vam bom vsakodnevno pomagal v tej samo-preiskavi in samo-spraševanju."

___________________

Holy Love 

February 1, 2012
Public 

St. John Vianney, the Cure 'd Ars says: "Praise be to Jesus." 

"I wanted to speak to you momentarily about motives. Motives are what inspire good works, but also - sin. Often people commit the sin of rash judgment for they neglect to search out the truth or maybe to accept the truth. Take, for instance, opinions about this Ministry. People are quick to negate the Works of Heaven here without attempting to discover the truth. Often people presume to know why others act or speak as they do. Such contemplation very often may be the sin of neglecting to discover the truth behind such words or actions." 

"The soul needs to always pray to discover the truth about his own spiritual journey - what weakens him and leads him into sin. This is vital to a deeper journey into the Chambers of the United Hearts. Ask, and I will assist you in this self-examination on a daily basis." ____________________________________________________________________

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI  - 
JANUAR 2012SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

31. januar 2012

OBSODBA in SPREOBRNENJE VESTI

«Jaz sem tvoj utelešeni Jezus«

»Povem ti, vest je lahko obsojena tako hitro, kot lahko hitro blisk naglo osvetli nebo. V tem trenutku milosti, so duši lahko pokazani vsi grehi, ki jih ni pokorila, predložila v presojo,  v predajo Mojemu Usmiljenju. Lahko je razsvetljena in poučena o razlogih, zakaj je grešila. V istem trenutku milosti, ji je lahko pokazana pot luči, ki jo mora slediti za lastno odrešenje, to je  zveličanje duše. Ta pot je vedno Sveta Ljubezen, ki pa ima lahko različne naklone, nagnjenosti  in poglobitve ter zasuke smeri za vsakogar posebej. Duša lahko jasno vidi skozi Nebeško razsvetljenje koga naj uboga in čigavega vodstva in oblasti naj se izogiba.«

»Zatem, ko ta trenutek milosti mine, je odvisno od svobodne volje vsake duše, da prostovoljno  in naklonjeno odgovori in se okoristi ter si pomaga z razumevanjem in vpogledom,  ki ji je bil dan.«

»Duše bi morale vsakodnevno moliti za takšno razsvetlitev.«

________________

Holy Love

January 31, 2012
Public

CONVICTION OF CONSCIENCE

"I am your Jesus, born Incarnate."

I tell you, a conscience can be convicted as quickly as lightning flashes across the sky. In this instant of grace, the soul can be shown all the sins he has not submitted to My Mercy. He can be illuminated as to the reasons why he sins. At the same moment of grace, he can be shown the path of light he must follow for his own salvation. This path is always Holy Love, but may take different dips and turns for each one. The soul can clearly see through Heavenly insight whom to obey and whose control to avoid."

"Then, as this moment of grace passes, it is up to the soul's free will to respond favorably and to benefit from what insights he is given."

"Souls should pray for such enlightenment daily."SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

30. januar 2012

Blažena Mati pravi: »Hvaljen naj bo Jezus«

Ker človeštvo v velikem delu ni ohranilo in ne vzdržuje dobre komunikacije s svojim Stvarnikom, je Satan vtihotapil moderne stike, komunikacijska sredstva in tehnologijo po vsem svetu. Če bi bilo človeštvo bližje Božjemu Srcu, bi vedelo to in videlo poti, ki jih je zlo prevzelo, toda tako kot je, je tehnologija, ki je bila dana po milosti, prostovoljno predana zlu.

Danes si človeštvo nestrpno želi spoznati prihodnost in se silovito pripravlja na vsakovrstne katastrofe. Dragi otroci, ne bodite tako močno odvisni le od vaših lastnih naporov, vašega lastnega truda. Položite svoje zaupanje v Boga,  zaupajte Bogu. Verujte v Božjo Voljo za vas. Če ne morete zaupati, je to zato, ker ne ljubite dovolj.

Moderne oblike komunikacije bodo minile. Vi boste neizbežno morali zaupati v Boga in v bližnjega. Lahko začnete danes delati tako. Dvignite se bližje k Bogu – Očetu, Sinu in Svetemu Duhu. Uporabite vse, kar vam je Bog dal, da zgradite Novi Jeruzalem v srcih in v svetu.

Doumite, da sem jaz, vaša Nebeška Mati, vedno z vami. Jaz sem vaše Zatočišče Svete Ljubezni.«

____________

Holy Love

January 30, 2012
Public

Blessed Mother says: "Praise be to Jesus."

"Because mankind has not maintained, for the most part, good communications with his Creator, Satan has infiltrated modern communications and technology worldwide. If humanity was closer to the Heart of God, he would know this and see the ways that evil has taken over; but as it is, the technology, which was given by way of grace, has been given over freely to evil."

"Today mankind is anxious to know about the future and is frantic to prepare for any sort of disaster. Dear children, do not depend so much on your own efforts. Place your trust in God. Believe in God's Will for you. If you cannot trust, it is because you do not love enough."

"Modern forms of communications will pass. You will, of necessity, be made to trust in God and neighbor. You can begin today to do so. Draw closer to God - Father, Son and Holy Spirit. Use all that God has given you to build up the New Jerusalem in hearts and in the world."

"Comprehend that I, your Heavenly Mother, am always with you. I am your Refuge of Holy Love."

SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

29. januar 2012

Sveta Katarina Sienska pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Te dni, ko je dano preobilje, ljudje iščejo srečo v vsem minljivem – v  materializmu, telesnemu izgledu, v ugledu in časti. Če ne morejo biti zadovoljni v teh stvareh, se lahko obrnejo  k vsaki obliki in navadi nizkotnega  greha.

»Modrost – (to je človeška modrost, ne Modrost Svetega Duha) - pogosto temelji na merilih, ki so napačni in začasni. Resnična Modrost prihaja s  spoznanjem, da Božje Kraljestvo (ki je v svojem bistvu Sveta Ljubezen) leži v duši, v notranjosti znotraj vas, ko je duša obkrožena in se preda Sveti Ljubezni. To je kraljestvo, ki je lahko trajno in večno, skladno z svobodno voljo. To je sreča, ki prinaša mir v srcu. Duša je osvežena in zadovoljna in ne išče vedno nekaj več. To je sreča, ki se je ne prejme skozi čute, čutila – ne zadovoljuje ega – temveč pomirja notranjega duha. To je radost, ki ne vodi proč od Boga, temveč združuje dušo celo bližje z Bogom.

Voditelji na vseh področjih življenja bi morali slediti in si prizadevati za to Božje Kraljestvo v duši, v svoji notranjosti. To je njihov pomen pravičnega  vodenja. To Božje Kraljestvo v notranjosti (duše) vodi v Resnico in ljubečo skrb. Vsi narodi bi morali biti pozorni na to.

____________

Holy Love

January 29, 2012
Public

St. Catherine of Siena says: "Praise be to Jesus."

"These days, given over to excess, people search out happiness in all that is passing - materialism, physical appearance, reputation. If they cannot be satisfied in such as these, they may turn to every form of vile sin."

"Wisdom * is often based upon standards such as these - false and temporary. True Wisdom comes with the knowledge that the Kingdom of God (which, in essence, is Holy Love) lies within, when the soul surrenders to Holy Love. This is a kingdom which can be everlasting according to free will. It is happiness which bears peace in the heart. The soul is refreshed and satisfied, not always searching for something more. This is a happiness that is not received through the senses - does not satisfy ego - but quiets the spirit within. This is a joy which does not lead away from God, but unites the soul ever closer to God."

"Leaders in all realms of life need to pursue this Kingdom of God within. This is their means of righteous leadership. This Kingdom of God within leads in Truth and loving concern. Entire nations take heed."

* This is human wisdom; not the Wisdom of the Holy Spirit.


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI -

28. januar 2012

Praznik Tomaža Akvinskega


Sveti Tomaž Akvinski pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Vsakdo ima svojo lastno odgovornost do svojega odrešenja, zveličanja in do osebne svetosti. Ko je enkrat duša uvedena v Sveto Ljubezen, je njena odgovornost celo večja. Bistvo svetosti je nesebičnost.
Ta vzpodbuja molitev in žrtvovanje.

Te dni lahko vidite, da vlade vodijo ljudi v zmoto samo-izpolnjenosti kot njihov edini cilj. Greh je legaliziran skozi takšno samo-usmerjeno moralno izprijenost. Verski voditelji so opustili javno zavračanje splava in nekaterih spolnih »zakonov« zaradi strahu pred izgubo dohodkov.

In v vsem tem, Resnica je pokopana; pot k rešitvi duše, k zveličanju je  zamračena. V teh dneh je pomembno, da se osredotočite na to, da služite in ne na to, da bi se vam, streglo – na to, da ljubite, namesto da gledate na to, da bi bili ljubljeni, – na to, da branite resnico namesto da napadate resnico.

Vaš narod in ves svet, bo neizbežno, izkusil in pretrpel splošno, skupno  čiščenje, očiščujoč vsako srce Satanskih laži. Šele tedaj bo dušam dana jasnost  poboljšanja, da bodo videle, zakaj in kje so zapustile pot luči. Sveta Ljubezen je pripravljanje na to očiščevanje in svetle duše (duše luči) bodo razumele, da ji morajo slediti.

Ostanite na pravi poti.«
_____________

Holy Love

January 28, 2012
Feast of St. Thomas Aquinas

St. Thomas Aquinas says: "Praise be to Jesus."

"Each one has their own responsibility as to their salvation and personal holiness. Once the soul is introduced to Holy Love, his responsibility is even greater. The essence of holiness is selflessness. This encourages prayer and sacrifice."

"These days you can see that governments have led people into the delusion of self-fulfillment as their only goal. Sin is legalized through such self-centered moral degeneration. Religious leaders fail to renounce abortion and same sex 'marriage' publicly for fear of loss of revenues."

"And in all of this, the Truth is buried; the path to salvation obscured. These days it is important to keep your focus on serving instead of being served - on loving instead of seeking to be loved - on defending the truth instead of attacking the truth."

"Your nation and the world will, of necessity, undergo a general catharsis, purging every heart of Satan's lies. It is then souls will be given the clarity of correction to see why and where they have fallen from the path of light. Holy Love is the preparation of this purging, and the light souls will understand that they must pursue."

"Stay on course."SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

27. januar 2012

Sveti Tomaž Akvinski pravi: »Hvaljen bodi Jezus!«

»Prihajam danes, da vam povem, da so vse milosti Sveta Ljubezen. To je tako, kot da vse milosti prehajajo skozi kanal, pot Svete Ljubezni – Brezmadežno Marijino srce. Milost sedanjega trenutka je poleg tega vedno povabilo k sprejetju ali zavrnitvi Svete Ljubezni. Svobodna volja lahko dovoli delovanje te Milosti Svete Ljubezni, da vpliva na misli, besede in dejanja in jih približa Božji Ljubezni, kot svobodna volja lahko tudi zavrne ponujene milosti.

Duša ni nikoli zapuščena, pozabljena od Svete Ljubezni, temveč je vedno obkrožena s to Milostjo in opogumljena ter vzpodbujena z njenim angelom varuhom, da sprejme to milost sedanjega trenutka. Mora biti popolnoma jasno, da vsa nasprotovanja temu sedanjemu trenutku  Milosti Svete Ljubezni niso od Boga, temveč so navdihnjena od sovražnika vsake duše. Nikoli prej, v vsej zgodovini človeštva, ni svet tako prostovoljno in neovirano zavračal Zakon Svete Ljubezni, ne da bi ga preveril in preizkusil.

Vest ljudi, v imenu svobode, ne dovoli sami sebi, da je vodena od Svete Ljubezni in v takšnem delovanju, zavračajo milosti.

Govorim vam te stvari danes zato, da bi srce sveta popravilo, izboljšalo svoj odnos z Bogom, z obnovitvijo pozitivnega odgovora Sveti ljubezni, saj obnova pozitivnega odgovora Sveti Ljubezni se mora začeti.

_______________

Holy Love

January 27, 2012
Public

St. Thomas Aquinas says: "Praise be to Jesus."

"I come today to tell you that all grace is Holy Love. This is so, as all grace passes through the conduit of Holy Love - the Immaculate Heart of Mary. The grace of the present moment, then, is always the invitation to accept or reject Holy Love. Free will can allow the action of this Holy Love Grace to influence thoughts, words and deeds towards Holy Love or free will can reject the graces offered."

"The soul is never abandoned by Holy Love, but always surrounded by this Grace and encouraged by his guardian angel to accept the grace of the present moment. It must be made clear, then, that all that opposes this present moment Grace of Holy Love is not of God, but inspired by the enemy of every soul. Never before in the history of mankind has the world so freely rejected the law of Holy Love unchecked."

"Consciences, in the name of freedom, do not allow themselves to be guided by Holy Love. In so doing, they reject graces."

"I tell you these things today, for in order that the heart of the world mend its relationship with God, a renewal of positive response to Holy Love in the present moment must begin."


SPOROČILA SVETE LJUBEZNI

27. januar 2012

Petkova Služba – Za vse krivično obtožene v družbi, v vladah in znotraj Cerkvenih krogov, da se vse odkrije v resnici.

Jezus je tu z izpostavljenim Svojim Srcem in pravi: "Jaz sem tvoj utelešeni Jezus."

»Moji bratje in sestre, te dni ko se posvetni svet približuje v Krščanstvu, je nadvse pomembno podpreti Resnico ter poiskati RESNICO. Bodite informirani. Ne jemljite samoumevno svobode – LAHKO VAM SPOLZI SKOZI VAŠE PRSTE.

Danes vas blagoslavljam z Mojim Blagoslovom Božje Ljubezni.«

______________
January 27, 2012

Friday Service - For all those falsely accused within society, governments and within Church circles; that all calumnies are exposed by truth

Jesus is here with His Heart exposed. He says: "I am your Jesus, born Incarnate."

"My brothers and sisters, these days as the secular world closes in on Christianity, it is all important to support the TRUTH and to search out the TRUTH. Be INFORMED. DO NOT TAKE FOR GRANTED FREEDOM - IT MAY SLIP THROUGH YOUR FINGERS."

"Tonight I am blessing you with My Blessing of Divine Love."Ni komentarjev:

Objavite komentar